Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-27

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40.
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
“Verbeter de ketensamenwerking rond het beheren van de openbare ruimte met het doel dat:
– Men in de keten weet waar hij/zij van is en wat van hem/haar wordt verwacht (taken/rollen helder);
– Men prettiger met elkaar samenwerkt (begrip voor elkaar/eenduidige werkwijze)
– Men leert omgaan met complexiteit in de context van het werk (betere communicatie/wendbaarheid?).
Scope ligt primair bij de teams Beheer, Beleid en Projecten Openbare Ruimte maar neem de samenwerking met de teams Projectmanagement Gebiedsontwikkeling, W&K en de teams van Uitvoering & Service ook mee.”

“Sparringpartner zijn voor:
– welke (procesmatige en inhoudelijke) rollen/functies worden gemist?
– aanpassingen van de bedrijfsvoering aspecten, als standaarden, inkoop en financiering
– ontwikkelen naar beheer/uitvoeringsgerichte beleidscyclus
– hoe kennis en expertise te borgen en uit te wisselen?
– teamjaarplannen 2024″

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft zelf al een plan van aanpak gemaakt. In dit plan van aanpak wordt onderscheidt gemaakt in een 4-tal fasen:
Verkennen en verduidelijken producten en samenhang
Vanuit het werk onderscheiden we de verschillende producten en het eigenaarschap. Daarbij zoomen we in op de fasen in de totstandkoming van die producten. Vervolgens brengen we de samenhang in beeld tussen producten van de primaire teams en die van de andere deelnemers van de keten. Ondertussen bouwen we aan een gezamenlijke taal / beelden / verwachtingen.
Verkennen en verduidelijken rollen in de keten (VASRI-methode)
In deze fase verduidelijken we de overige rollen bij de producten en de onderlinge verhoudingen. Per product en over de producten heen.
Oefenen, reflecteren en herkennen van complexiteit
In deze fase werken we aan het waarderen wat een ander doet wat een opmaat is naar vertrouwen en samenwerken. Dit doen we door te oefenen met de nieuwe rolverdelingen en eventueel aanpassingen te maken. Is het gelukt wat ieder wilde loslaten of behouden.
Vastleggen en borgen
In deze fase oogsten we de opbrengsten van de voorgaande fasen. Waar al documenten van zijn, kunnen deze aangepast of aangevuld worden met de nieuwe afspraken.”

Met dit plan van aanpak als leidraad is een start gemaakt met het proces, waarbij de activiteiten en producten zijn geïnventariseerd. Daarna zijn er gesprekken geweest met de diverse rollen (beheerder, beleidsmedewerker, regisseur en ontwerper) in de organisatie om een verdieping te geven op deze activiteiten en producten. Deze verdieping heeft betrekking op hun “eigen kijk”. Dit heeft dus 4-maal een “eigen kijk” opgeleverd op de processtappen en verantwoordelijkheden in relatie tot de activiteiten en producten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij of in opdracht van een gemeente;
2. Aantoonbare werkervaring als adviseur binnen het vakgebied beheer Openbare Ruimte;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met organisatie inrichting en ontwikkeling;
4. Beschikbaar per 8 mei 2023 voor tenminste 24 uur per week;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met organisatie ontwikkeling en inrichting (40 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het optimaliseren en implementeren van bedrijfsvoering binnen een overheidsorganisatie (30 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met betrekking tot de inhoudelijke coaching en ondersteuning van medewerkers ten behoeve van de instandhoudingsopgave van de openbare ruimte, geef dit aan doormiddel van een voorbeeld (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
–     Sparringpartner voor teammanagers en kan sturen op eindresultaat;
–     Goed kunnen schakelen tussen operationeel, tactisch, strategisch en bestuurlijk niveau;
–     Analytisch vermogen;
–     Adviseren over functiewaarderingsvraagstukken;
–     Kunnen plannen en organiseren;
–     Vasthoudend;
–      Resultaatgericht;
–      Samenwerkend;
–      Zelfstandig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11/12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 of door een Team, waarin de kandidaten worden voorgesteld in 1 aanbieding.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg
Hybride werken mogelijk: Ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 1 mei 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 1 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • Indexatie kan in overleg plaatsvinden 1x per jaar overeenkomstig CBS index “Cao-lonen per uur incl. bijz.beloningen”;

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 25 april 2023, 12.00 uur.  De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 26 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 28 april 2023, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

0 tot 36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 31 december, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.