Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-25

Organisatie
De gemeente Rijswijk heeft ruim 50.000 inwoners, de ambtelijke organisatie telt ca. 400 ambtenaren en 100 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om jezelf te ontwikkelen. De organisatie is opgaven gestuurd ingericht en de verantwoordelijkheden liggen laag. De gemeente Rijswijk verwacht van alle medewerkers in de organisatie dat zij in hun dagelijks handelen vier kernwaarden laten zien. De kernwaarden zijn: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid.

De gemeente Rijswijk heeft voor de komende 4 jaar een programmaorganisatie ingericht voor het uitvoeren van projecten met een informatiecomponent: de I-Fabriek (Informatie-Fabriek). Dit houdt in dat al deze projecten raakvlak hebben met de informatievoorziening van de business. Doel van de I-Fabriek is om projecten beter beheersbaar, meer gestructureerd en voorspelbaarder te maken. Voor de uitvoering van informatieprojecten worden er diverse programma’s opgestart.

Binnen de I-fabriek zijn we op zoek naar een adviseur Woo die in ons projectteam Woo adviseert en ondersteunt voor de implementatie Wet open overheid. We zoeken iemand met ruime ervaring in informatie- en procesmanagement projecten die met een kritische blik bijdraagt aan de gewenste implementatie. Als adviseur Woo werk je nauw samen met de business projectleider Woo om de proces- en gedragsverandering te borgen. Je ondersteunt en adviseert gevraagd en ongevraagd omtrent de te nemen stappen in de implementatie. Als onderdeel van het projectteam zorg je samen met de Business projectleider voor een gedragen aanpak en uitvoering van de implementatie.

De adviseur Woo valt onder de verantwoordelijkheid van de directie bedrijfsvoering en wordt aangestuurd door de interim Manager I-Fabriek/Programmamanager.
De kantoorautomatisering en IT-infrastructuur zijn ondergebracht bij de directie bedrijfsvoering in samenwerking met de gemeente Delft.

Opdracht
De gemeente Rijswijk wil de implementatie van de Woo projectmatig aanpakken om ervoor te zorgen dat de processen voldoen aan de kwaliteitseisen van de Woo. Daarom is Rijswijk op zoek naar een adviseur Woo die met kennis en ervaring inspeelt op de uitdagingen die voorliggen om de Woo conform de implementatie-eisen vorm te geven in onze organisatie. Je vormt onderdeel van het projectteam Woo en adviseert de Business Projectleider Woo zowel in de voorbereiding als in de uitvoering van het project. Het project kent twee fases:

1. De eerste fase van het project betreft het vaststellen van een ambitieniveau rondom openheid en transparantie door het College en Raad. De Woo geeft een wettelijk minimum waaraan voldaan moet worden, maar het is mogelijk om meer te doen. Samen met de politiek wordt bekeken wat moet, wat de ambities zijn en wat kan. Daarnaast omvat fase 1 het verkrijgen van inzicht in de impact die de invoering van de Woo heeft op de organisatie. Deze inzichten worden door vertaald naar een generieke implementatiestrategie en een plan van aanpak voor de implementatie.
2. De tweede fase betreft uitvoering geven aan het plan van aanpak met als doel het implementeren van een systematiek en werkwijze voor het actief openbaar maken van de informatiecategorieën.

Wat moet door de adviseur worden gedaan/opgeleverd?
– Advies en ondersteuning bij het opstellen van een projectplan implementatie Woo, met daarin focus op ambitiebepaling door College en Raad, impactanalyse (wat de Woo voor Rijswijk betekent), bewustwording bij bestuur en organisatie rondom openheid en transparantie, communicatie naar inwoner en organisatie rondom het implementatietraject;
– Advisering rondom veranderingen in de organisatie in relatie tot de implementatie;
– Advies omtrent informatie- en procesmanagementvraagstukken in relatie tot de actieve openbaarmaking en het Rijswijkse landschap.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde WO-opleiding;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de implementatie van de Woo binnen een gemeentelijke organisatie;
3. Aantoonbare werkervaring in de laatste 3 jaar met het informatiesysteem Corsa. Dit moet duidelijk blijken uit het CV;
4. Minimaal voor 8 uur per week beschikbaar voor de gehele duur van de opdracht inclusief eventuele verlengingsoptie(s);
5. Maximaal uurtarief van € 120,- inclusief reiskosten en Fee Flextender/ exclusief BTW;
6. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
7. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur/projectleider in informatie- en procesmanagement projecten in de afgelopen 12 jaar binnen een gemeentelijke organisatie (30 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring de afgelopen 2 jaar als adviseur en/of projectleider met het implementeren van de Woo binnen een gemeentelijke organisatie. Hierbij geldt dat de adviseur bij zeker twee verschillende gemeentelijke organisaties heeft ondersteund in het implementeren van de Woo (30 punten);
9. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 12 jaar met de projectmanagementmethodieken (10 punten);
10. In het bezit van Agile Scrum en/of Prince2 certificaat (15 punten);
11. Beschikbaar per 1 juli 2023 (15 punten).

Competenties
– Goede analytische skills op het gebied van bedrijfsprocessen en informatievoorziening.
– Gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
– Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
– Je kunt buiten de eigen opgave en kaders denken.
– Samenwerkings- en resultaatgericht, flexibel (aanpassingsvermogen), praktisch, klantgericht.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 8-16 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.