Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-18

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 430 medewerkers in 35 verschillende teams, verdeeld over vijf domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn.  Onze kernwaarden zijn ROTS wat staat voor Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerken in teams.

Team
Het team Vergunningen kent twee clusters, Omgevingsrecht en APV/Bijzondere wetten. De uitvraag ziet op het cluster Omgevingsrecht. Met een klein team behandelen wij aanvragen en principeverzoeken inzake het Omgevingsrecht. Vanuit dit team werken wij aan diverse acties om per inwerkingtreding van de Omgevingswet gereed te zijn om naar en met de regels van deze wet te werken.

Opdracht
Voor dit team Vergunningen, cluster Omgevingsrecht, zoeken wij iemand die ons kan ondersteunen bij het inrichten van onze gemeentelijke aansluiting op het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet), met als prioriteitsdoel in deze periode het opleveren van de “toepasbare regels”. In concrete zin gaat het om het met ons bouwen, testen en waar nodig aanpassen van toepasbare regels en beslisbomen, om deze vervolgens in de digitale structuur werkend te plaatsen.

Deze taak vervul je onder leiding en directe aansturing van onze projectleider. Deze korte lijn is functioneel om je opdracht goed te kunnen vervullen, maar deze korte lijn vraagt van jou ook een hands-on mentaliteit en adequaat zelfstandig denken en handelen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief van maximaal €50,- incl. reiskosten / fee Flextender en excl. BTW;
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon en laptop inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten;
3. Voor de momenten dat thuisgewerkt wordt (hetgeen minimaal de helft van de tijd het geval zal zijn) dient de kandidaat voor deze functie te beschikken over de hiervoor genoemde “devices”, alsook voldoende technische middelen om de digitale werkzaamheden adequaat uit te kunnen voeren. Men dient te beschikken over internetverbinding van zakelijke kwaliteit en over een tweede beeldscherm.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met Berkeley Bridge (25 punten).
5. Aantoonbare werkervaring met het Omgevingsloket (25 punten)
6. Aantoonbare / werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het werken met en/of het verwerken van documenten betreffende Ruimtelijke Ontwikkeling en Civiele Techniek (30 punten).
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen/voor een gemeente (20 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Secure werker
– Aanpakken
– Samenwerken; planmatig
– Sterk in digitale systemen

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland dinsdag 23 mei 2023 tussen 12.00 uur en 15.00 uur en zullen digitaal plaatsvinden. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 19 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 15 mei 2023, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden dinsdag 16 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 17 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.