Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-02

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Opdracht
Als beleidsadviseur Onderwijs zie je het als een grote uitdaging om samen met je collega’s invulling te geven aan de veranderingen in het sociaal domein op het gebied van onderwijs. Je bent de gemeentelijke contactpersoon voor de aanbieders van VVE. Je onderhoudt de relaties met hen en bent goed op de hoogte wat er speelt. Ook houd je bij wat er speelt op landelijk niveau op het gebied van VVE en kinderopvang

Je bent medeverantwoordelijk voor het onderwijskansenbeleid, bewegingsonderwijs en kinderopvang. Een groot onderwerp in je portefeuille is de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Je vertegenwoordigt de gemeente Soest in regio-overleggen over Voor- en vroegschoolse educatie, passend onderwijs en RMC/voortijdig schoolverlaten. Ook houd je je bezig met het ontwikkelen van een sluitende aanpak rondom Voortijdig schoolverlaters (VSV) in samenwerking met het RMC. Je levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op het regionale Jongerenloket en aanpak jeugdwerkloosheid. Je adviseert de wethouder over onderwijskwesties en zorgt voor de jaarlijkse verantwoording (P&C) naar de gemeenteraad. Daarnaast ben je sparringpartner voor je collega’s van leerplicht en leerlingenvervoer.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 15 mei 2023 voor 24 uur per week voor de gehele duur van de opdracht inclusief verlengingen;
2. Uurtarief van maximaal €90,00 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
3. Aantoonbare werkervaring als Beleidsmedewerker onderwijs binnen een gemeentelijke instelling;
4. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo-bachelor niveau;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Beleidsmedewerker onderwijs binnen minimaal 2 verschillende gemeentelijke instellingen (45 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als beleidsmedewerker binnen het Sociaal Domein voor onderwijs of jeugd (35 punten);
7.  Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het samenwerken met diverse partners in regionaal verband op het gebied van onderwijs (duidelijk weergeven in het cv middels een toelichting, de diverse partners dienen in het cv benoemd te worden) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Plannen en organiseren;
 • Adviseren;
 • Netwerken;
 • Resultaatgericht;
 • Ondernemerschap;
 • Inlevingsvermogen;
 • Daadkracht;
 • Argumenteren en beïnvloeden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10a Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr (in overleg)

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 9 mei 2023 tussen 12:00 uur en 16:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 5 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 1 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 2 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 3 mei 2023 tot 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.