Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 6 maanden geleden
2024-01-10

Organisatie
Westland. De Glazen Stad. Dankzij de meest innovatieve agri-sector ter wereld zijn we de vijfde economie van Nederland. Met meer dan 114.000 inwoners die hier wonen, werken, leren en recreëren. In een omgeving die snel verandert, zoeken we steeds opnieuw naar een nieuwe balans. Een balans tussen een groeiende economie en een fijne leefomgeving. Tussen bereikbaarheid en gezondheid. En tussen investeren in nieuwe ontwikkelingen en zorgen voor mensen die het moeilijk hebben. De kansen en uitdagingen zijn bij onze gemeente groot.

Cluster Dienstverlening
Het cluster Dienstverlening levert een divers producten- en dienstenpakket. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de balie voor paspoorten en huwelijken, klantcontactcentrum, bedrijven- & omgevingscontactcentrum, organiseren verkiezingen, historisch archief etc. Voor het sociaal domein gaat het om de bijstand, schuldhulpverlening, Leerplicht, Vroegschoolse Opvang etc.

Kortom het is een grote dynamische organisatie met diverse klantprocessen. Waarbij de sturing en ontwikkeling van de going concern van de dienstverlening in brede zin een belangrijke taak voor het management en de directeur is.

Team Leerplicht/VSV
Het team Leerplicht/VSV werkt aan het realiseren van resultaten op de taakvelden Leerplicht, Voortijdig Schoolverlaten en Sluitende aanpak jongeren.

Opdracht
Je houdt je als leerplichtambtenaar bezig met toezicht houden op het naleven van de Leerplichtwet voor jongeren van 5 tot 18 jaar. Je verwerkt en beoordeelt de verzuimmeldingen van scholen en beheert je eigen caseload. Op basis van de verzuimmeldingen stel je het schoolverzuim vast en analyseer je de oorzaken van verzuim. Regelmatig heb je overleg op scholen over het verzuim, signaleert knelpunten en probeert belemmeringen van schoolverzuim weg te nemen. Hierbij kan het nodig zijn dat je handhavend optreedt. Vanzelfsprekend werk je nauw samen met het Sociaal Kernteam Westland, de samenwerkingsverbanden en andere ketenpartners. Preventie en voorlichting zijn een belangrijk onderdeel van de functie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 79,55 excl. BTW. en inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor-niveau;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als consulent leerplicht/ leerplichtambtenaar;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als consulent leerplicht (25 punten);
   a. meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar (25 punten);
   b. 3 tot 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar (15 punten);
   c. Minder dan 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar (0 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de Methodische Aanpak Schoolverzuim (duidelijk weergeven in het cv) (15 punten);
6. In het bezit van een BOA bevoegdheid voor leerplicht (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met cliëntvolgsysteem JVS  bij de uitvoering van de Leerplichtwet (20 punten);
8. Beschikbaar per 22 januari 2024 voor 27 uur per week (15 punten).

Competenties

  • Resultaatgericht;
  • Oplossingsgericht;
  • Professioneel;
  • Analytisch vermogen;
  • Overtuigingskracht;
  • Samenwerken.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 28 uur uur, 3 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.