Noord-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-07-09

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Context opdracht
Onlangs heeft de gemeente Hilversum het Hilversums Isolatie Programma (HIP) vastgesteld. Het HIP bevat een concreet maatregelenpakket om uitvoering te geven aan de Transitie Visie Warmte én om de middelen vanuit het Nationaal Isolatie Programma (NIP) en provinciale gelden zoveel mogelijk te laten landen bij de Hilversumse woningeigenaren. Onderdeel van dit maatregelenpakket zijn subsidies om bewoners te stimuleren te isoleren óf van het aardgas af te gaan maar ook om inwoners ondersteuning te bieden bij het nemen van verduurzamingsstappen. De gemeente Hilversum is op zoek naar duurzaamheidsadviseur om Hilversummers met een eigen woning deze ondersteuning te bieden. Woningeigenaren hebben de wens om onafhankelijk advies te ontvangen, een sparringpartner te hebben en zich gefaciliteerd te voelen in hun verduurzamingsreis. Dat komt allemaal samen in de rol van duurzaamheidsadviseur.

Als duurzaamheidsadviseur beantwoord jij alle vragen van Hilversummers over het verduurzamen van hun woning. Denk hierbij aan vragen over verduurzamingsmogelijkheden in de woning of de juiste materialen.  Je vindt het leuk om met mensen om te gaan, ze helpen en begeleiden. Je hebt ruime ervaring met verduurzamingen en verbouwen van woningen. Je komt bij mensen thuis en maakt een warmteverliesberekening van hun woning.  Ook kan je alvast een inschatting maken van de kosten om te verduurzamen en kan je vertellen over de verschillende gemeentelijke en landelijke subsidie- en financieringsmogelijkheden en de bijbehorende voorwaarden. Je kijkt met inwoners mee naar de offertes en indien gewenst of de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. Sommige Hilversummers gaan zelf aan de slag. Je laat hen weten waar ze goede instructiefilmpjes kunnen bekijken en adviseert hen als ze een specifieke vraag hebben.

Je denkt ook mee over beleidsinstrumenten; welke regelingen kunnen helpen om verduurzaming te stimuleren en welke niet? Wat kom je tegen in de praktijk wat echt een plek moet krijgen in de subsidieregelingen? En is het beleid wel praktisch uitvoerbaar? Over dat soort vragen ben jij een sparringpartner van de beleidsmedewerkers van de gemeente. Ook geldt voor dit project dat er nog geen format is om het advies in te geven. Binnen je takenpakket valt het uitzoeken welk adviesformat het beste is én waarmee de samenwerking in de keten met energiecoöperaties en het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vecht kan worden gestroomlijnd.

Tot slot houd je een kwaliteitscontrole bij bouwbedrijven uit de buurt. Dit houdt in dat je een lijst van betrouwbare bouwbedrijven bij houdt die kwalitatief goed werk leveren. Je hebt soms telefonisch contact met deze bedrijven over hun werk. Bijvoorbeeld als je bij een bewoner constateert dat de werkzaamheden niet volgens de norm zijn uitgevoerd.  Als je merkt dat het werk meermaals ondermaats is binnen de regio, dan verdwijnen deze bouwbedrijven van de lijst.

Opdracht

 • Woningeigenaren adviseren over verduurzaming van hun woning en kunnen werken vanuit een woningplan
 • Het gezamenlijk met ketenpartners kiezen voor een standaard(format) voor het advies, waarbij de klant centraal staat en de klantreis soepel verloopt
 • Een warmte verliesberekening maken (indien een inwoner dat wenst)
 • Een indicatie van de kosten van verduurzaming (per stap) geven
 • Adviseren over financieringsmogelijkheden en gemeentelijke en landelijke subsidies
 • Met inwoners meekijken naar offertes van bouwbedrijven
 • Adviseren aan doe-het-zelvers
 • Kwaliteitscontrole en bijhouden van een lijst met betrouwbare bouwbedrijven in de regio
 • Met de energie coöperatie meewerken aan de kwaliteitsborging van actieve energiecoaches die vaak het eerste (sociale) gesprek voeren met Inwoners
 • Meedenken over product- en beleidsontwikkeling vanuit de gemeente
 • Bijhouden van projectadministratie
 • Je kan ‘huisfluisteren’ of bent bereid hier een training in te volgen
 • In staat en bereid een Blowerdoor test uit te voeren (of hier een opleiding voor te volgen)

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau;
2. Een korte motivatie waarom deze opdracht je aanspreekt en waarom jij de geschikte kandidaat bent. De motivatie dient te zijn geschreven door de kandidaat zelf

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring met de uitvoering van beleid op gebied van duurzaamheid (benoem dit duidelijk in het cv) (40 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met verduurzamen van woningen in de afgelopen 5 jaar (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente (10 punten);
6. Een afgeronde opleiding in de richting van Ruimtelijke Ordening, Bedrijfskunde of Energie/Duurzaamheid, elektrotechniek/werktuigbouwkunde of bouwkunde (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • In staat tot maken van warmteverliesberekeningen
 • Klantgericht
 • Meedenkend
 • Zelfstandig
 • Praktische instelling
 • Oplossingsgericht
 • Goed inlevingsvermogen
 • Aantoonbare bouwkundige ervaring

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste twee kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen en er wordt in overleg met de opdrachtgever fysiek/digitaal gewerkt :  Ma- Di – Wo – Do – Vr

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 12 juli 2023 tussen 13.30 uur en 14.30 uur en donderdag 13 juli 2023 tussen 16.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 11 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 5 juli 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 6 juli 2023 uur gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 10 juli 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, MBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.