Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-27

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Het team Financien is onderdeel van de eenheid Advies en Control van de Samenwerkingsorganisatie (SWO). Voor zowel de gemeente Hoogeveen als voor de gemeente De Wolden leveren we maatwerk. Het team verstrekt gevraagd en ongevraagd financieel advies aan raden, colleges, directie, eenheidsmanagers en budgethouders en het coördineert de werkzaamheden inzake het produceren van de P&C-producten (begroting, jaarrekening, kadernota’s en tussentijdse rapportages) van de organisatie. Ook bewaakt het team de hiervoor geldende termijnen, de uitvoering van de accountantscontrole, het uitvoeren van interne audits, verbijzonderde interne controle. Op dit moment werken we aan het versterken van onze financiële functie. De omvang van het team en de inhoud van de werkzaamheden kan daardoor nog aan verandering onderhevig zijn.

Opdracht
Wij zijn op zoek naar tijdelijke vervanging i.v.m. een zwangerschapsverlof van een van onze adviseurs.

Je bent samen met de overige collega’s van de afdeling Financien verantwoordelijk voor het opstellen, de voortgang, tijdigheid en kwaliteit van de P&C-documenten voor de drie entiteiten (gemeente De Wolden, gemeente Hoogeveen en de Samenwerkingsorganisatie) voor wie we werken. Je beoordeelt en analyseert de verkregen financiële informatie en adviseert de budgethouders en budgetbeheerders vanuit de verkregen informatie en speelt een actieve rol in het tot stand brengen van de P&C- documenten waaronder de begroting en de jaarrekening: Ook ben je (een stevige) gesprekspartner voor de eenheidsmanagers, teamleiders, budgethouders, budgetbeheerders, programma regisseurs en controllers in de organisatie.

  • Je levert je bijdrage aan de ontwikkeling van ons strategisch financieel beleid en vervult de adviesfunctie voor één of enkele programmaregisseurs, budgethouders, budgetbeheerders en/of verbonden partijen;
  • Je levert een bijdrage aan de sturing en beheersing van geldstromen;
  • Je werkt mee aan het tot stand komen van de P&C-producten;
  • Je bent mede aanspreekpunt voor financieel toezicht door de provincie, de controlerend accountant en overige belanghebbenden;
  • Je wordt betrokken bij de versterking van de financiële functie;
  • Je neemt deel aan projecten van financiën, of projecten waarbij financiën is betrokken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau in de richting van bedrijfseconomie of financiën;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als financieel adviseur.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring als financieel adviseur bij een gemeentelijke instelling (5 punten);
4. Aantoonbare kennis van het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente) (10 punten);
5. Aantoonbare kennis op een van de  beleidsterreinen Zorg, Jeugd, Werk en Inkomensvoorzieningen (50);
6. Aantoonbare werkervaring op het beleidsterrein grondexploitaties (35 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Nuchter;
– Initiatiefrijk;
– Enthousiast;
– Samenwerkingsgericht;
– Proactieve houding;
– Klant-, vraag- en oplossingsgericht waarbij je ook het organisatiebelang weet te borgen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10 (circa €95,-). Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht worden in overleg vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week 27 en zullen in overleg met de leveranciers/kandidaten worden ingepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 3 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 26 juni 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 27 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 28 juni 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.