Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-31

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk.

Opdracht
Als Handhavingsjurist Milieu ben je inzetbaar op onderwerpen die onder het milieurecht (w.o. Activiteitenbesluit milieubeheer) en de APV vallen, zoals: afval, bodemverontreiniging, energiebesparende maatregelen, geluidhinder, geurhinder en lichthinder. Van autogarages, fabrieken, restaurants tot sportverenigingen, samen met de milieutoezichthouder zorg je ervoor dat de in onze gemeente gevestigde bedrijven en verenigingen zich houden aan de milieuregels en daarmee schade aan het milieu wordt voorkomen.

Je bent verantwoordelijk voor het handhavingstraject in milieuzaken; onderzoek van mogelijke legalisaties en maken van (voor) aanschrijvingen. Daarbij stem je af met collega’s, waaronder de milieutoezichthouder, Boa’s en wijkmanagers. Je overlegt met het bestuur en behandelt (mede) bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordigt (mede) de gemeente in rechte.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als Handhavingsjurist op het gebied van milieu.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten) 
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Handhavingsjurist bij een gemeente en/of Omgevingsdienst (30 punten);
4. Minimaal 6 maanden aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar als Handhavingsjurist milieu bij een gemeente en/of Omgevingsdienst (20 punten);
5. Aantoonbare ervaring met bezwaar en beroep (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten);
6. Een maximum uurtarief van €90,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Klantgerichtheid;
  • Resultaat- en oplossingsgericht;
  • Politiek bestuurlijke sensitiviteit;
  • Samenwerken;
  • Proactief. 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn op woensdag 8 februari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 3 februari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 26 januari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 30 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 1 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16-20 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.