Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-12-26

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het kabinet van de commissaris van de Koning (cvdK) bestaat uit veertien gekwalificeerde en enthousiaste medewerkers die de cvdK op een proactieve, strategische en kwalitatief hoogwaardige manier adviseren bij de uitoefening van diens rijkstaken, de invulling van diens rol als boegbeeld van de provincie en van de topregio Utrecht. De rijkstaken van de cvdK omvatten onder meer: burgemeestersaangelegenheden (advisering en ontwikkeling beleid), het afleggen van gemeentebezoeken, advisering Koninklijke onderscheidingen en Predicaten en het toezicht houden op en ontwikkelen van beleid met betrekking tot de crisisbeheersingsorganisatie. Tevens behoort de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit tot de taken van de cvdK. In zijn rol als boegbeeld van de provincie Utrecht vervult de cvdK representatieve taken, waaronder de ontvangsten van leden van het Koninklijk Huis. Voor de afdeling Kabinet van de commissaris van de Koning is de Provincie Utrecht op zoek naar een Kansenmaker Opvang Asielzoekers en Huisvesting Statushouders. (N.B.: het is de bedoeling dat ergens in het eerste halfjaar van 2024 de Kansenmaker en het Kansenmakersteam deel gaan uitmaken van een nieuw op te richten team Volkshuisvesting binnen het domein Stedelijke Leef Omgeving (SLO). 

 • 30 uur per week
 • voor 6 maanden met optie op verlenging van 3 x maximaal 6 maanden
 • schaal 12 

Realiseer jij voldoende opvang voor asielzoekers en huisvesting voor statushouders in de Provincie Utrecht?

Context
De gemeenten in de Provincie Utrecht staan voor drie aan elkaar gerelateerde opgaven met betrekking tot de opvang van asielzoekers in vernieuwde vorm en de huisvesting van statushouders. Dit is belegd binnen de Provinciale Regietafel Migratie en Integratie (PRT). De opgaven zijn niet eenvoudig te realiseren in verband met schaarste van locaties, de krappe woningmarkt, opgaven voor huisvesting van andere maatschappelijke doelgroepen en lokale bewoners (de balans behouden) en druk op de leefbaarheid in wijken en kernen.

De drie opgaven hangen nauw met elkaar samen omdat zij op onderdelen ook inwisselbaar kunnen zijn en/of kunnen bijdragen aan elkaars oplossing. Het betreft:

 • op korte termijn asielopvang en vanaf 1 januari 2024 ook opvang voor Oekraïense ontheemden (laatste taak komt over van de Veiligheidsregio) realiseren om het COA te ontlasten; 
 • een provinciaal plan opstellen voor de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen om hiermee te toekomst van de asielopvang binnen de provinciegrenzen vorm te geven; 
 • de huisvestingsopgave, waar wordt gezocht naar oplossingen om invulling te kunnen geven aan de sterk verhoogde taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders door deze te versnellen (en hiermee de druk op de asielopvang te verlichten). 

De gemeenten in de provincie Utrecht trekken met elkaar op bij het in kaart brengen van de mogelijkheden, kansen en beperkingen bij de realisatie van deze opgaven. In november 2020 is hiertoe ook een Kopgroep PRT opgericht, met hierin bestuurders van de provincie en een aantal Utrechtse gemeenten waaronder Utrecht en Amersfoort. Deze Kopgroep coördineert de vervolgstappen die de gehele provincie onderneemt om de drie hierboven genoemde opgaven het hoofd te bieden.

Opdracht
Als kansenmaker opvang asielzoekers huisvesting statushouders maak je deel uit van een team dat zich inzet voor het aanjagen en versnellen van de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders. Je gaat proactief in gesprek met COA, Nidos, gemeenten, bestuurders, woningcorporaties, JenV, Atelier Rijksbouwmeester/BZK  om voldoende opvang voor de beide doelgroepen te realiseren.

Je bent verantwoordelijk voor:

 • Realiseren van zowel beschikbare opvang voor asielzoekers en Oekraïense ontheemden als huisvesting statushouders;
 • Onderzoeken van (kleinschalige) regionale opvang en doorstroomlocaties;
 • Opzetten en realiseren van gemengde woonvormen;
 • Realiseren van gemengde woonvormen. Vrijwel iedere gemeente ziet kansen in de combinatie van statushouders met andere doelgroepen. Het kansenmakersteam verbindt gemeenten aan elkaar die gemengde woonvormen willen realiseren en combineert dat met inzichten en evaluaties van gerealiseerde projecten (startblok Amsterdam, Nico van der Horstpark Leiden, Place2BU en Pahud de Mortangesdreef, Utrecht, Pionier e.a. complexen Amersfoort);
 • Onderzoeken van flexibele woonlocaties binnen en buiten stedelijk gebied.

De kansenmaker moet de volgende resultaten bereiken:

 • Opstellen van een werkplan waarin duidelijk wordt hoe de aandacht van het team wordt verdeeld over de gemeenten;
 • Ondersteunen/faciliteren gemeenten bij vinden oplossingen asielketen, o.a. bij concept ontwikkeling, en uitvoeren haalbaarheidsonderzoeken, locatiescans en business cases;
 • Bijdragen aan en/of ondersteunen van (bestuurlijke) afstemming binnen provincie en in regio en tussen provincie/regio’s enerzijds en het Rijk en het COA anderzijds;
 • (Bestuurlijke) advisering aan gemeenten;
 • Zorg dragen voor borging van de werkzaamheden van het kansenmakerteam in de reguliere gremia van gemeenten en provincie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met beleid van opvang en huisvesting van asielzoekers en statushouders;
3. Aantoonbare werkervaring met de bestuurlijke afstemming tussen gemeente, provincie en andere overheidsorganen;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau (10 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met het beleid van opvang en huisvesting van asielzoekers en statushouders (40 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met opdrachten van het COA (centraal orgaan opvang asielzoeker) (20 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring bij een provincie of een veiliheidsregio op het gebeid van huisvesting van asielzoekers en statushouders (20 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Beoordeling in gesprek 2e ronde:

A. Persoonlijke eigenschappen 

 • Doorzettingsvermogen
 • Conscientieus
 • Sociaal 
 • Analytisch vermogen 

B. Vaardigheden

 • Onderhouden van een netwerk
 • Communicatieve en schriftelijke vaardigheden
 • Resultaten boeken zonder hierarchische relatie
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het adviseren van en overleggen met bestuurders

C. Kennis over (optioneel)

 • Opvang van asielzoekers en huisvesting van statushouders
 • Hoe een overheidsinstelling werkt/kennis van procedures 
 • Hoe een provincie en een gemeente politiek in elkaar zit 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja
de opdracht is in Principe voor 30 uur per week

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de eerste week van januari (3,4 of 5 januari). De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht over. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 20 december 09.00. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 22 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 27 december 2023 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

30 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.