Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-14

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
De opdracht: Kwartiermaker regionale propositie buitengebied en stedelijk programmeren 

Toelichting 
Het Rijk trekt de regie bij ruimtelijke ontwikkeling weer naar zich toe. Om de grote verbouwing van Nederland mogelijk te maken zet ze onder meer in op Novex-gebieden en vraagt ze provincies om de ruimtelijke puzzels te leggen. Via vele nationale programma’s formuleert ze vele opgaven en criteria om de puzzel te leggen.  

Alphen aan den Rijn wil een stevige positie innemen aan de tafels waar ruimtelijke keuzes worden gemaakt en middelen worden verdeeld, zoals Novex-Groene Hart, de regionale realisatieagenda, de ruimtelijke puzzel en de vertaling van de regionale omgevingsagenda in een investeringsagenda.  

Om een goede positie in te kunnen nemen aan deze tafels is een goed narratief nodig en een heldere propositie. Voor het stedelijk gebied wordt momenteel narratief en propositie uitgewerkt, voor het buitengebied willen we dit versneld oppakken; in samenwerking met omliggende gemeenten (Gouda en Woerden).  

In het verlengde hiervan ligt de (organisatie) vraag om gerichter invulling te geven aan de opgaven “transitie landelijk gebied” en “groene verstedelijking”; van waaruit Alphen aan den Rijn uiteindelijk ook wil gaan toewerken naar stedelijk programmeren. De opgaven zijn vorig jaar herijkt en er wordt gestart met een nieuw opgaveteam, waarbij er (helaas) nog geen zicht is op de twee opgavemanagers die aan deze specifieke opgaven structureel invulling kunnen gaan geven. 

Wat moet de kwartiermaker gaan doen?  
Wij zoeken een kwartiermaker die het voortouw kan nemen om een gebiedspropositie uit te werken voor het buitengebied van Alphen aan den Rijn, het voortouw neemt in het verder opwerken ervan met Gouda en Woerden en in het resultaat in te brengen in Novex-Groene Hart. De kwartiermaker is verantwoordelijk voor (het mede vormgeven) van een interne en externe governance (waaronder koppeling met bestuurlijke relevante tafels zoals de NOVI Groene Hart-tafel en Regionale Omgevingsagenda Holland-Rijnland). Zo kan tijdig ingezet worden op fondsen en externe financiering (zoals nu gaan volgen uit onder meer het regeerakkoord). 

Naast deze taak heeft de kwartiermaker een rol om de opgaven “transitie landelijk gebied” en “groene verstedelijking” aan te jagen, vooruitlopend op meer structurele invulling van deze rol op een later moment. Het speelveld (nationaal, regionaal, lokaal) is inhoudelijk volop in beweging en er wordt op onderdelen (onder meer via specifieke inhoudelijke programma’s) gewerkt aan oplossingen. Vanuit genoemde opgaven is het belangrijk te investeren in het strategisch vermogen van de organisatie en er mede zorg voor te dragen dat collega’s vanuit verschillende vakdisciplines in toenemende mate in samenhang keuzes maken en activiteiten (nog beter) op elkaar afstemmen. Het stedelijk programmeren krijgt zo gerichter vorm. De denktank Groene Verstedelijking (recent gestart) vormt hiervoor een vehikel dat de kwartiermaker actief benut. 

We verwachten dat de kwartiermaker deze opdracht uitwerkt in een concreet stappenplan met tussentijdse mijlpalen en inhoudelijke resultaten die in overleg met de opdrachtgever regelmatig teruggebracht wordt in onder meer directieteam en team van opgavemanagers.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar ervaring in het complexe ruimtelijke projecten en programma’s, op het snijvlak van wonen, werken, economie en mobiliteit;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau;
3. Aantoonbare werkervaring binnen het ruimtelijke domein van een overheidsorganisatie .

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 10 jaar ervaring in het complexe ruimtelijke projecten en programma’s, op het snijvlak van wonen, werken, economie en mobiliteit (50 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met complexe ruimtelijke opgaves binnen een multidisciplinair speelveld (benoem hiervan minimaal 1 voorbeeld van in het cv) (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring binnen het fysiek domein van regio het Groene Hart (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Omgevingsbewustzijn: je bent alert op relevante in- en externe ontwikkelingen en bent in staat deze te vertalen naar de praktijk. 
  • Regisseren: je bent in staat duurzame samenwerkingsverbanden en verbinding te creëren tussen verschillende partijen en belangen. 
  • Visie: Je neemt afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Je bent in staat je op de lange termijn te richten. Vertaalt informatie naar ideeën voor de toekomst 
  • Resultaatgerichtheid: je bent in staat concrete resultaten te boeken met je netwerkactiviteiten en werkt hier doelgericht en vasthoudend naartoe. 

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 14.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja, maar we verwachten nadrukkelijk zichtbaarheid van de opdrachtnemer 

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 17 mei 2023 van 12-00 uur tot 13-00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 16 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 12 mei 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 12 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 15 mei 2023, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.