Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 jaar geleden

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie).

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Je voert je opdracht uit binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling van de afdeling Ruimte. In dit team werken ruim 25 professionals aan programma’s/beleid (ten aanzien van wonen, water, groen, landschap, geluid), ruimtelijke plannen en de implementatie van de omgevingswet.

Opdracht
Er komen op het (boven)regionale schaalniveau veel uitdagende ontwikkelingen op de gemeente af. Het lukt op dit moment – gezien de beperkte strategische capaciteit – onvoldoende om deze kansen goed te grijpen. De raad heeft onlangs besloten om formatieruimte vrij te maken voor dit onderwerp. Om weloverwogen vorm te geven aan deze functie, zijn wij op zoek naar een kwartiermaker regionale ruimtelijke ontwikkeling.

 

 

 

We zoeken iemand die werkt aan:

 1. Strategische advisering
  • Strategische advisering aan het college over diverse regionale zaken, in afstemming met betrokken collega’s. Denk hierbij aan onderwerpen zoals de woondeal, regionaal programmeren op het gebied van wonen, regiopoorten, handelingsperspectief buitengebied, groen groeit mee, pilot Zuidelijke Eemvallei en gebruikmaking van subsidies.
 2. Kwartiermaken
  • Gestructureerd in kaart brengen waar regionale, provinciale en nationale ontwikkelingen de gemeente raken, en welke integrale verbanden en kansen er liggen voor Soest
  • Een voorstel doen hoe dit het beste structureel organisatorisch vorm te geven

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring op het gebied van regionale ruimtelijke ontwikkeling;
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Kandidaat is beschikbaar voor minimaal 16 uur per week;
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Strategisch Adviseur binnen het ruimtelijk domein van een overheidsorganisatie.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Strategisch Adviseur binnen het ruimtelijk domein bij een overheidsinstelling (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als adviseur in processen over regionale ruimtelijke ontwikkeling met meerdere private en publieke stakeholders (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van actuele landelijke, provinciale en (boven)regionale ontwikkelingen op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening (20 punten);
8. Relevante ervaring of affiniteit (aantoonbaar gemaakt door werkervaring of door een korte toelichting) met de Provincie Utrecht, Regio Amersfoort en/of gemeente Soest (10 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar in het ruimtelijk domein bij of voor een gemeentelijke instelling (10 punten);
10. Kandidaat is beschikbaar op maandag i.v.m. overleg met portefeuillehouders (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Daadkrachtig, initiatiefrijk en doelgericht
 • Netwerken
 • Strategisch en analytisch sterk en grondig in werkwijze

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10a. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 tot 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 1 juli 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.