Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-08

Organisatie
Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners. 

Opdracht
In verband met gewijzigde landelijke wet- en regelgeving op het gebied van de rechtmatigheids­verantwoording vanaf de jaarstukken 2023 en het lopend convenant-traject van Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht met de fiscus, zijn we op zoek naar twee ervaren verbijzonderde interne controleurs om ons team te versterken. Je speelt een belangrijke rol in het waarborgen van de getrouwheid en financiële rechtmatigheid van de gemeentelijke processen en bent onderdeel van een projectteam dat zich richt op het verbeteren van brede interne (fiscale)risicobeheersing.

Als coördinator en uitvoerder van de verbijzonderde interne controle ben je het aanspreekpunt binnen de gemeente en de schakel tussen de organisatie en de externe accountant. Je bent verantwoordelijk voor de juiste, volledige en tijdige planning (door het college vast te stellen VIC-jaarplan en afgeleide IC-plannen), uitvoering, halfjaarlijkse interne VIC-rapportering (aan het Directieteam en college) van de uitgevoerde VIC-controles op de belangrijkste processen en het bewaken van de follow-up verbeterpunten vanuit de interne controles en bevindingen uit de accountantscontrole. Verder draagt je hiermee actief bij aan de opstelling van de Rechtmatigheidsverantwoording en het DHT-convenant.

Als VIC-medewerker ben je o.a. verantwoordelijk voor de 1e en 2e halfjaar 2023 VIC-controlewerkzaamheden, namelijk voor:

 • Bepalen kritische processen voor VIC-jaarplan 2023 (getrouwheid & financiële rechtmatigheid).
 • Opstellen en door het college laten vaststellen van VIC-jaarplan 2023.
 • Actualiseren met proceseigenaren en door de raad laten vaststellen van het financiële rechtmatigheidsnormenkader.
 • Bepalen en opstellen toetsingskader 2023 voor kritische processen met proceseigenaren.
 • Ondersteunen proceseigenaren bij de door hen uit te voeren procesrisicoanalyses, vastleggen risico’s en beheersmaatregelen in een Internal (Tax) Control Framework-risicobeheersmatrix.
 • Uitwerken van het VIC-plan afgeleide IC-procesplannen per kritisch proces, verbeteren IC-checklists (insteek dus meer procesrisicogerichte controles op getrouwheid & financiële rechtmatigheid).
 • Plannen en uitvoeren halfjaarlijkse (verbijzonderde) interne controles inclusief voorafgaande afstemming met proceseigenaren en accountant.
 • Systematisch vastleggen van de controleresultaten (inclusief kwantificering getrouwheids- en rechtmatigheidsafwijkingen), controlebewijsstukken (audit trail), bevindingen, aanbevelingen en conclusies.
 • Uitbrengen halfjaarlijkse IC-procesrapportages (aan proceseigenaren) en integrale VIC-rapportages (aan directieteam en college).
 • Monitoren via VIC en accountantscontrole geconstateerde afwijkingen en opvolging van verbeterpunten via een nog op te zetten interne beheersingsmonitoringsysteem.
 • Bijdragen aan de Rechtmatigheidsverantwoording 2023 (= afhankelijk van VIC-controles).
 • Doorontwikkelen kwaliteit VIC-controles vanaf 2023.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten.
2. Maximaal uurtarief van €105,- exclusief btw en inclusief reiskosten woon- en werkverkeer;
3. Minimaal een afgeronde financieel-economische / accountancy opleiding op wo niveau;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Bezig met of een afgeronde opleiding registeraccountant  (15 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het afgelopen 8 jaar als interne/externe financial auditmanager binnen een gemeente (35 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het zelfstandig opzetten, plannen, afstemmen, uitvoeren van en rapporteren over de uitgevoerde verbijzonderde interne controles/audits die proces- en risicogericht zijn ingestoken, benoem dit in het cv (35 punten).
7. Aantoonbare werkervaring met rechtmatigheidsverantwoording en het BBV (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Als persoon sta je stevig in je schoenen, kun je meebewegen als dat nodig is en ben je vasthoudend als de situatie daar om vraagt.
 • Je werkt graag en goed samen, waarbij jij je jouw contactenkring uitbreidt, onderhoudt en optimaal inzet. Maar je houdt ook rekening met de aanwezige (politieke) gevoeligheden binnen en buiten de organisatie.
 • Je bent proactief en resultaatgericht.
 • Je houdt er van zelfstandig te werken.
 • Je bent kritisch en kan gebruikers adviseren over de te nemen verbetermaatregelen.
 • Je kan goed presteren onder tijdsdruk.
 • Je bent communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk).

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr (zoveel mogelijk maandag t/m donderdag)
Is hybride werken mogelijk: mogelijk in overleg

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 11 mei 2023, tussen 13.00 uur en 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 10 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 5 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 8 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 9 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur en 32 uur uur, 4 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.