Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-07

Organisatie
De gemeente Houten is de laatste decennia volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote gemeente van 50.000 inwoners. Dorps, met stedelijke voorzieningen in het centrum en rustig en landelijk in de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische activiteit. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten.

Opdracht
Na de afronding van de vinex bouwopgave blijft Houten erg in trek. Veel mensen willen hier blijven of komen wonen. Vooral onder ouderen, jongeren en gezinnen met een laag of middeninkomen is de woningbehoefte groot. Daarom gaan we de komende twintig jaar nieuwe woningen bouwen met veel oog voor zorg, mobiliteit, natuur, landschap, recreatie, voorzieningen, economie en werk, duurzaamheid en leefbaarheid. We bouwen zowel binnenstedelijk als in het buitengebied. . Met deze ambitie en de nieuwe omgevingswet als instrument wordt de komende bouwopgave een mengeling van faciliteren en reguleren, van participeren en sturen. Voor die complexe opgave zoeken wij vanwege personeelsuitval een tijdelijk Programmamanager Ruimte.

Het programma zelf moet nog worden vastgesteld, de contouren zijn duidelijk.
Al onze programmamanagers (op het gebied van Duurzaamheid, Omgevingswet, Sociale Koers,) maken onderdeel uit van het team Strategie & Programma’s, dat direct ressorteert onder de directie. De lijnen zijn daardoor in de samenwerking met directie en bestuur zo kort mogelijk gehouden. Onze programmamanagers hebben een centrale inhoudelijke rol en geen lijnmanagementfunctie.

Als programmamanager formuleer je de hogere doelstellingen, die tot stand worden gebracht door middel van concrete projecten en acties. Het overkoepelende karakter van het programma-management is een voorwaarde om de onderlinge samenhang te waarborgen. We verwachten van jou als programmamanager een coachende stijl richting de collega’s van zowel het team Ruimtelijke Ontwikkeling als van de andere teams.   

Projecten en acties hebben deels betrekking op activiteiten die de gemeente zelf ontplooit, maar voor een belangrijk deel juist ook op initiatieven uit de samenleving. De gemeente wil nadrukkelijk niet vooraf bepalen wat wel en niet moet gebeuren, maar ruimte laten aan initiatieven uit de samenleving, die wel moeten passen in de visie op het betreffende gebied.

Hoe ziet je werkdag eruit?
Als programmamanager ben je een belangrijke pijler binnen de organisatie en een boegbeeld naar buiten toe. Intern is er sprake van een nauwe samenwerking met het college, de directie, de verschillende teammanagers, gebiedsmanagers en projectleiders binnen het ruimtelijk domein en counterparts op andere vakgebieden. Daarnaast sta je veel in contact met externe partijen. De intensieve wijze waarop je dit relatienetwerk dagelijks onderhoudt, stelt je in staat om te komen tot draagvlak en (realistische) plannen en uitvoering.
Je ontwikkelt en geeft leiding aan een meerjarig complex programma dat strategisch en multidisciplinair van aard is en met grote en fundamentele invloed op de (lokale) omgeving of samenleving. Het programma maakt de vertaalslag van stedenbouwkundige gebiedsontwikkeling, duurzaamheidsambities, klimaatontwikkelingen en grootschalige reconstructievraagstukken naar de betekenis daarvan op de herontwikkeling van de bestaande openbare ruimte en voorzieningen

Je borgt de integrale gebiedsaanpak In samenspraak met de gebiedsmanagers doe je voorstellen m.b.t. wenselijkheid, toegevoegde waarde en (financiële) haalbaarheid van initiatieven.
Je bent verantwoordelijk voor budgetbeheer en voor de aansturing en uitvoering van het programma en de onderliggende projecten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager binnen het ruimtelijk domein;
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van ruimtelijke ordening;
3. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.  

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als project-of programmamanager in het ruimtelijk domein (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5  jaar binnen een overheidsorganisatie (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in een politiek-bestuurlijke omgeving en als adviseur op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling (20 punten);
7. Een afgeronde opleiding op financieel gebied in de context van ruimtelijke en economische ontwikkelingen en kennis van grondexploitatie (geef dit duidelijk aan in het cv) (20 punten);
8. Uurtarief maximaal € 130,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Wie je bent
Je beschikt over:

 • een academisch werk- en denkniveau met de bijbehorende stevige analytische vaardigheden;
 • ervaring met (de positionering en structuur van) programmamanagement;
 • ruime ervaring in de ruimtelijke ontwikkeling, met aansturing van complexe projecten met tegenstrijdige belangen in een politieke context;
 • kennis op financieel gebied van de mogelijke opties (in de context van ruimtelijke en economische ontwikkelingen) en kennis van grondexploitatie;
 • drive om resultaten te bereiken.
 • ervaring met aansturing van complexe projecten met tegenstrijdige belangen in een politieke context.
 • Ervaring met het opstellen van en werken met een investeringsagenda, en de afstemming met bestuur en gemeenteraad om hiertoe te komen.

Gevraagde competenties:

 • in staat om integraal / thema-overstijgend/regionaal en op strategisch niveau te kunnen denken en werken;
 • adviesvaardig;
 • omgevingsbewust, organisatiebewust en je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • coachend in je gedrag richting collega’s;
 • gericht op samenwerking, en goed in communicatie, het leggen van (nieuwe) contacten, netwerken en verbinden, enthousiasmeren;
 • flexibel en creatief in denken en handelen;
 • in staat het juiste abstractieniveau te onderscheiden (overzicht houden en sturen op hoofdlijnen waar dat kan, en meer inzoomen wanneer nodig);
 • een stevige gesprekspartner, onderhandelingsvaardig;
 • besluitvaardig;
 • initiatiefrijk;
 • flexibel inzetbaar om ook aanverwante klussen aan te pakken, aan te kunnen sturen en uit te voeren.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.