Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-10

Organisatie
De provincie Flevoland is een jonge en snel groeiende provincie in Nederland. Flevoland is de thuishaven voor ruim 400.000 inwoners op een oppervlakte van 2.412 km2 aan land en water. Een gebied waar denken en doen samenkomen in fascinerende projecten en activiteiten. De provincie is een uitdagende en inspirerende werkgever voor ongeveer 770 medewerkers (intern en extern) die werken binnen 3 primaire afdelingen (Gebiedsprogramma’s & Europa, Strategie & Beleid en Infra) en 1 ondersteunende afdelingen, met 4 onderliggende eenheden. Een flexibele en slagvaardige organisatie die snel reageert op veranderingen in onze omgeving. We zoeken mensen die deze eigenschappen zelf ook in huis hebben.

Binnen de provincie Flevoland en de samenwerkende partner als gemeenten, andere provincies, waterschappen, het Rijk en Geonovum, wordt gewerkt aan 3D Flevoland. De provinciale digitale digitale tweeling. Daarnaast wordt gewerkt aan een Ditgital Twin as a Service.

Opdracht
Als projectleider Digital Twin Flevoland werk je aan de ontwikkeling van 3D Flevoland, een provinciale digitale tweeling. Deze digitale tweeling wordt een representatie van de fysieke leefomgeving van Flevoland op basis van 3D-data van gebouwde en landelijke omgeving, boven- en ondergronds. Doelstelling van het gebruik van 3D Flevoland is het faciliteren van het dynamische proces met opgavemanagers, beleidsmakers, bestuurders en beheerders om te komen tot gezamenlijke beeld-, oordeels- en besluitvorming om zo tot inzichten te komen tot gedragen ingrepen in de fysieke leefomgeving. Je werkt daarnaast samen met onder andere gemeenten, andere provincies, waterschappen, het Rijk en Geonovum aan een voorstel uit het Nationaal Groeifonds om te werken aan een “Digital Twin as a Service”. Het doel is om interoperabiliteit op zowel dataproduct- als functionaliteitsniveau aan te brengen, zodat afzonderlijke Digital Twins de dataproducten van elkaar kunnen hergebruiken en Digital Twin functionaliteit ‘as a service’ kan worden aangeroepen. Ook ben je betrokken bij het opzetten van de bijbehorende datagedreven werkwijze om zo bij te dragen aan het realiseren van duurzame oplossingen op het gebied van woningbouw, energie, landbouw, gezondheid en mobiliteit in de provincie Flevoland.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maandag tot en met vrijdag (anders in overleg)

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met digitale tweelingtechnologie en relevante tools (bijvoorbeeld Unity) en software die worden gebruikt om tot de benodigde oplossingen te kunnen komen (benoem dit duidelijk op een aparte pagina in het cv);
2. Aantoonbare werkervaring met het aansturen van complexe projecten én het werken met verschillende stakeholders in een vergelijkbare politiek bestuurlijke omgeving (benoem duidelijk op een aparte pagina in het cv);
3. Aantoonbare kennis van de werkprocessen (van ontwerp tot en met het beheer) in het fysieke domein om zo de belangen van alle stakeholders in het project te begrijpen en te vertalen op alle schaalniveaus (benoem dit duidelijk op een aparte pagina in het cv).
4. Aantoonbare werkervaring met een Agile/scrum werkwijze;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het leiden van projecten met een Digital Twin (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als Projectleider (30 punten);
a. Tot 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider (0 punten);
b. 3 tot 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider  (15 punten);
c. Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als Projectleider tussen minimaal 2 samenwerkende overheidsorganisaties (benoem dit duidelijk in het cv) (40 punten);
a.  Tot 1 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider tussen meerdere samenwerkende overheidsorganisaties (0 punten);
b. 1 tot 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider tussen meerdere samenwerkende overheidsorganisaties (20 punten);
c. Meer dan 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider tussen meerdere samenwerkende overheidsorganisaties (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Als projectleider Digital Twin moet je goed kunnen communiceren, zowel mondeling als schriftelijk op alle niveaus, zowel technische als niet-technische stakeholders, zoals bestuur, samenwerkpartners en teamleden.
 • Je bent een verbinder pur sang en vindt samenwerken het leukste dat er is.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11 Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.
 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.

Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

 • Indexatie:

Het uurtarief voor de te verrichten diensten staat vast gedurende de eerste twee jaren van de opdracht. Bij een eventuele verlenging kan met ingang van het derde jaar van de opdracht het uurtarief jaarlijks worden gewijzigd volgens de hierna genoemde CBS indexering, doch alleen indien de prijswijziging hoger is dan 1,5%. De CBS indexering die geldt is: Cao-lonen, SBI; A-U alle economische activiteiten, Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, Totaal cao-sectoren, index 2010=100, volgens de jaarmutatie van het meest recente definitieve maandcijfer ten opzichte van het maandcijfer in het voorafgaande jaar. Als rekenmethode geldt: ((indexcijfer meest recente definitieve maandcijfer* – indexcijfer oude maand in voorafgaand jaar)/ indexcijfer oude maand in voorafgaand jaar) x 100%. De voor indexering gekozen maand met het definitieve indexeringscijfer* dient tevens voor de volgende indexeringen gehanteerd te worden. De indexeringsperiode beslaat zodoende altijd een geheel jaar. *de cijfers van het laatste jaar (of nog iets langer) zijn voorlopig. Op de site van het CBS zijn de cijfers zonder “*” de definitieve cijfers.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 8 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 9 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op maandag 15 mei 2023  tussen 09.00 uur en 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk vrijdag 12 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 11 mei 2023 9.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 - 36 uur, Flevoland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.