Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 jaar geleden

Organisatie
Bij de OD NHN gaan we altijd constructief en voorkomend te werk. In onze organisatie werken zo’n 250 bevlogen en ervaren collega’s aan de uitvoering van milieutaken van zestien gemeenten in Noord-Holland Noord. Daarnaast is ook provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering en zijn specialist op het gebied van klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, geluid, lucht, afval, asbest, externe veiligheid, bodemkwaliteit, zwemwater, wegen en vaarwegen.

Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdrachtomschrijving:
Voor de ondersteuning van haar taken in de secundaire processen (onder andere financieel, HR, inkoop & contracten en tijdschrijven), staat de OD NHN op het punt een bedrijfssoftwaresysteem (hierna te noemen ‘systeem’) aan te schaffen. Het nieuwe systeem moet 1 januari 2024 ingericht en operationeel zijn.

Voor de implementatie zoekt de OD NHN een ervaren projectleider die dit traject volledig begeleidt. De projectleider adviseert de organisatie en heeft naar de projectgroep een begeleidende, ondersteunende en aanjagende rol. Ook bewaakt hij of zij de voortgang van het project en de implementatie. De opdrachtgever van dit project is de manager bedrijfsvoering. De OD NHN heeft een stevige ambitie om deze implementatie te gebruiken om te komen tot gewenste en noodzakelijke vernieuwingen en standaardisatie van de wijze waarop bedrijfssoftware wordt ingezet.  

Werkzaamheden
De projectleider:

 • Stuurt de projectgroep en interne werkgroepleden aan;
 • Is verantwoordelijk voor het managen van de gestelde scope, tijd, kwaliteit en budget van het gehele project en neemt hierin een leidende rol;
 • Brengt de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen tijdens de implementatie, binnen en (samen met Projectleider van de leverancier) buiten de OD NHN, in kaart;
 • Initieert samenwerking, is een echte verbinder, binnen de projectgroep en tussen de verschillende disciplines (Financiën, ICT, Inkoop & Contracten, Tijdschrijven en HR) en begrijpt en doorziet de materie;
 • Rapporteert op kosten, planning, kwaliteit, risico’s e.d.;
 • Is tijdens de implementatie het aanspreekpunt voor de leverancier van de bedrijfssoftware als het gaat om het project in hoofdlijnen;
 • Werkt nauw samen met de Projectleider van de leverancier en verliest de belangen van de OD NHN niet uit het oog ;
 • Is verantwoordelijk van het uitfaseren van maatwerk;
 • Maakt nieuwe of veranderde taken, verantwoordelijkheden, rollen en processen als gevolg van de implementatie inzichtelijk en zorgt voor besluitvorming en borging. De projectleider adviseert de manager bedrijfsvoering over nieuw te ontwikkelen of te wijzigen beleid, dat nodig is om te komen tot vernieuwing;
 • Werkt onder andere samen met de adviseur Procesinnovatie van de OD NHN om de bestaande en nieuwe processen in kaart te brengen en de processen aan te passen op basis van standaard systeemfunctionaliteit;
 • Adviseert de OD NHN bij het nemen van beslissingen (bijvoorbeeld beleidskeuzes, autorisaties en mandatering);
 • Signaleert proactief een verminderde voortgang in de projectdoelstellingen richting de stuurgroep of leverancier van de bedrijfssoftware;
 • Informeert de manager bedrijfsvoering tijdig en adequaat over de voortgang van de implementatie.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar als Projectleider;
3. Aantoonbare werkervaring met een ERP systeem of vergelijkbaar systeem binnen de overheid;
4. Kandidaat is beschikbaar voor 16 uur (eerste 3 maanden). Daarna evalueren wat benodigd is (8-24 uur per week);
5. Beschikbaar per 1 februari 2023;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten) 
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider(20 punten).
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider van een ERP systeem of vergelijkbaar systeem binnen de overheid (40 punten). 
8. Aantoonbare werkervaring in de laatste twee jaar met het leiden van groepsprocessen met een door een organisatie gedragen eindresultaat waarbij belangen van de organisatie zijn afgewogen en afgezet tegen het beoogde eindresultaat (maak dit duidelijk aantoonbaar met een voorbeeld in het cv) (40 punten).

Competenties
Verantwoordelijkheid;
– Samenwerken (ook op afstand);
– Resultaatgerichtheid;
– Oordeelsvorming;
– Regisseren.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het gevraagde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde gunningscriteria.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. Opdrachtgever kan hiervan afwijken.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt onder andere door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan de volgende aspecten:

 • Voelt zich verantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van de Opdracht;
 • Kan een goede samenwerking creëren;
 • Is resultaatgericht;
 • Doorgrondt en overziet de uitvoering van de Opdracht en toont aan de uitvoering te kunnen managen en de Opdracht te kunnen realiseren.

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal drie vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11/12.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 8 tot 24 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.