Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-08

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken).

Taakveld JIG
Het taakveld Juridische Zaken, Inkoop en Gegevensbescherming (JIG) bestaat uit circa 35 medewerkers en is verantwoordelijk voor advisering aan alle gelederen van de organisatie. Dit gebeurt door het geven van eerste en tweedelijns advies, het beheren van de verzekeringsportefeuille en het afhandelen van schademeldingen en aansprakelijkstellingen. Ook de commissie bezwaarschriften van de gemeente Westland en de ondersteuning hiervan (zowel procesmatig als inhoudelijk) vallen onder dit taakveld.

Opdracht
De gemeente Westland is een gemeente in beweging. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan een goede fundering voor de invoering van de Woo. Nu is het moment om dit verder in praktijk te brengen en de organisatie hierin mee te nemen.

Als projectleider heb je een belangrijke rol bij het optimaliseren van het proces voor passieve openbaarmaking en de voorbereiding voor de actieve digitale openbaarmaking. Dit proces wordt ondersteund door het op te richten Woo-bureau. Je bent de spil die verschillende onderdelen binnen de organisatie met elkaar verbindt en de organisatie meekrijgt in de ontwikkelingen ten aanzien van de Woo.  Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van informatiehuishouding en informatie op orde en draagt actief bij aan het verbeteren van de informatiehuishouding op de 11 categorieën van de Woo. Dit doe je in samenwerking met de collega’s van informatiebeheer.

Je bent eerste aanspreekpunt van het implementatieteam en ondersteunt de werkvelden bij het inzichtelijk maken en realiseren van aanpassingen in de organisatie, werkprocessen, (informatie) systemen en bewustwording onder medewerkers om (actieve) openbaarmaking tijdig mogelijk te maken.

Resultaten
We verwachten dat je als projectleider een aantal concrete opbouw- en inrichtingswerkzaamheden afrondt:

  1. Het oprichten van het Woo-bureau
  2. Implementatie van passieve en actieve openbaarmaking
  3. Het optimaliseren van bijbehorende processen
  4. Bijdragen aan het verbeteren van de informatiehuishouding omtrent de 11 categorieën van de Woo

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 99,20 (schaal 11) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar in de rol van projectleider en/of kwartiermaker;
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar op het gebied van implementatie van wetgeving en/of informatievoorziening in primaire en bedrijfsvoering processen

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar in de rol van projectleider en/of kwartiermaker (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring op het gebied van informatiehuishouding/informatie op orde (25 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar op het gebied van implementatie van wetgeving en/of informatievoorziening in primaire en bedrijfsvoering processen (20 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met veranderprocessen (15 punten);
9. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in overheidsorganisaties in de afgelopen 7 jaar (15 punten )

Competenties
– Je weet collega’s te betrekken, enthousiasmeert en legt uit over het hoe en waarom;
– Je bent doortastend, hebt het vermogen om breed te kijken (en te doen!) en beschikt over een flinke dosis creativiteit. Dat je graag en goed samenwerkt met anderen, resultaatgericht en communicatief vaardig bent en planmatig kunt werken, mag voor jou als professional geen verrassing zijn;
– Je doorgrondt het proces – en de relatie met samenhangende processen – volledig;
– Je weet waarover je het hebt, hebt een duidelijke visie op de manier waarop het proces zou moeten verlopen en kan deze visie ook overbrengen op alle betrokkenen in het proces;
– Gedegen kennis van wet- en regelgeving zoals de Wet open overheid, Actieplan informatiehuishouding ‘Open op Orde’, de AVG, Archiefwet;
– Je hebt voldoende kracht en durf om besluiten te nemen en autonoom procesverbeteringen door te voeren. Ook ben je in staat om voldoende afstand te nemen om overzicht te behouden op wat er nodig is en wat de consequenties zijn van het maken van bepaalde proceskeuzes. Je kunt schakelen tussen abstract denken en praktisch handelen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. [bij Europese Aanbestedingen: Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.]

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

30 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.