Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-02

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
De Wet Open Overheid (WOO) is per 1 mei 2022 inwerking getreden. De wet is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Het project Wet open overheid is opgestart om aan de verplichtingen die per 1 mei 2022 in werking zijn getreden te voldoen en ter voorbereiding op de verplichting tot actieve openbaarmaking die nog volgen.

Naast de WOO is de Wet elektronische publicatie (WEP) inwerking getreden en treedt dit jaar ook de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) in werking.

De implementatie van deze wet(ten) pakt de gemeente Hilversum projectmatig op. Ten behoeve van dit project is de gemeente Hilversum op zoek naar een projectleider. De opdracht valt onder de verantwoordelijkheid van de Teammanager Juridische Zaken en zal in nauwe samenwerking met de overige betrokken Teams uitgevoerd worden.

Werkzaamheden
In 2023 gaat de gemeente door met de voorbereidingen op de lange termijn verplichtingen van de Woo. De focus ligt hierbij op het creëren van de (technische) randvoorwaarden om vervolgens aanpassingen aan werkprocessen aan te brengen.

 • Bewustwording creëren in de organisatie middels bewustwordingssessies (MT’s, college, teams)
 • Opzetten van een publicatiefunctionaliteit.
 • Uitbreiden anonimiseringstool. Het in gebruik nemen van een algemeen te gebruiken proces van anonimiseren.
 • Afmaken inventarisatie processen met Woo-documenten.
 • Werkprocessen ‘Woo-proof’ maken. Het anonimiseren en publiceren van document moet een plek krijgen in het werkproces.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als Projectleider op het gebied van implementatie van wetgevingen en/of informatievoorziening in het primaire proces en de bedrijfsvoering (vermeld dit duidelijk in het cv.);
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met werken binnen een gemeente van minimaal vergelijkbare grote (50.000 a 100.00 inwoners) (maak dit aantoonbaar met referenties);
4. Aantoonbare specifieke kennis en werkervaring met betrekking tot verandertrajecten (vermeld dit duidelijk in het cv.);
5. Beschikbaar per 15 mei 2023 voor tenminste 16 – 24 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Aantoonbare kennis met het IT-landschap inzake digitale informatiehuishouding bij overheden (benoem dit duidelijk in het cv.) (25 punten);
7. Aantoonbare kennis van het functioneren van het Openbaar Bestuur en daarmee samenhangende besluitvormingscircuits en onderliggende informatievoorziening (vermeld dit middels een concreet voorbeeld) (25 punten);
8. Aantoonbare kennis van archiefwetgeving (o.a. archiefwet) en wetgeving op (passieve/actieve) openbaarmaking (o.a. Wob) (30 punten);
9. Aantoonbare kennis van koppelingen en aansluitingen op landelijke voorzieningen (zoals: PLOOI DROP) (vermeld dit duidelijk in het cv.) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Verantwoordelijkheid (actie ondernemen);
 • Oordeelsvormig (afwegen);
 • Regisseren (afstemmen en deelproject leiden);
 • Samenwerken;
 • Resultaatgericht (formuleert resultaten).

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). Kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in week 19. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 8 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 1 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 2 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 3 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16-24 uur, 6 maanden, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.