Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 6 maanden geleden
2023-06-29

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Heb jij een duurzaam hart? Weet jij mensen en partijen in beweging te brengen en verschillende belangen in een project te managen? Vind jij het een uitdaging om te pionieren en een project vanaf het begin los te trekken en de interne organisatie en externe partners mee te nemen in de besluitvorming? Kom dan werken bij Alphen aan den Rijn als projectmanager collectieve warmte voor Havenfront-Zeeheldenbuurt. Samen met de project- en gebiedsmanagers in Rijnhaven Oost en een enthousiast projectteam werk je aan de ontwikkeling van een kansrijk collectief warmtesysteem in dit gebied.

Dit ga je doen
Als projectmanager collectieve warmte werk je vanuit het team Projectmanagement Gebiedsontwikkeling, dat bestaat uit ruim 30 medewerkers. Binnen het team werken diverse, project- en programmamanagers, adviseurs en relatiemanagers samen aan de opgaven in het ruimtelijk domein. Je werkt binnen je eigen team en met je collega’s uit team Duurzaamheid & Economie nauw samen om de warmtetransitie in de gemeente, en meer in het bijzonder het projectgebied Havenfront-Zeeheldenbuurt een succes te maken. Vanuit het team Duurzaamheid & Economie vindt regie plaats op de warmtetransitie als geheel en worden de wijkuitvoeringsplannen “aardgasvrij” en participatietrajecten begeleid.

Samen met partners zoals woningcorporaties, de netbeheerder en onze lokale ondernemersvereniging stelden we een Transitievisie Warmte (TVW) op, waarin staat beschreven hoe onze wijken en bedrijfsterreinen van het aardgas af gaan. Jouw project collectieve warmtevoorziening Havenfront- Zeeheldenbuurt draagt bij aan de uitwerking en realisatie van deze visie. Zo is de Zeeheldenbuurt onderdeel van Verkenningsgebied Zeeheldenbuurt/Groene Dorp/Tolstraat, waarvoor de Gemeente als één van de eersten een start willen maken om dit gebied aardgasvrij te maken.  

Samen met je collega’s en alle betrokken partijen, waaronder 2 ontwikkelaars in een Publiek-Private Samenwerkingsconstructie (PPS) en een woningcorporatie zet je de projectorganisatie van dit kansrijke (deel)project neer en werk je de kansrijke businesscase en het schetsontwerp uit tot een voorlopig ontwerp. Daarbij toets je de reeds gemaakte businesscase aan de markt en werk je deze verder uit.

Je bent verantwoordelijk voor de afstemming  met de projectmanager Havenfront, de gebiedsmanager Rijnhaven Oost en je collega’s uit team Duurzaamheid & Economie. Samen met hen werk je dit project uit tot een mooie ontwikkeling onder het op te stellen uitvoeringsprogramma warmtetransitie. Ook zorg je, samen met de projectmanager Havenfront en gebiedsmanager Rijnhaven Oost, voor afstemming met het bestuur en besluitvorming in college en raad. Samen met je collega’s en betrokken partijen zorg je voor draagvlak om een haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas aan onze inwoners en ondernemers te kunnen bieden.

Project collectieve warmtevoorziening Havenfront en Zeeheldenbuurt
Het afgelopen jaar werkte de Gemeente, samen met de ontwikkelaars van woningbouwproject Havenfront, de woningcorporatie Woonforte (met bezit in de naast Rijnhaven Oost gelegen Zeeheldenbuurt) en de netbeheerder, aan een schetsontwerp en een businesscase voor een collectief warmtesysteem voor Havenfront en de Zeeheldenbuurt. De businesscase is door een adviesbureau doorgerekend en met alle bovenvermelde partners als kansrijk bestempeld. Momenteel vindt besluitvorming plaats over een intentieovereenkomst tussen bovenvermelde partners en de Gemeente over de vervolgfase van dit project: het toewerken naar een definitieve businesscase en ontwerp voor een collectief warmtesysteem.

Je bent verantwoordelijk voor de vervolgfase en bestuurlijke besluitvorming van dit project en je voert de regie op dit proces. Dat houdt in dat je zorg draagt voor eventuele opdrachtverstrekking aan externe partijen die een rol gaan krijgen in de uitwerking van businesscase en ontwerp, en de aansturing van die partijen. Ook ben je aanspreekpunt voor betrokkenen in de omgeving en in het gemeentehuis.

Deze vervolgfase dient uiteindelijk te leiden tot een definitief ontwerp collectieve warmte Havenfront / Zeeheldenbuurt en een ontwikkel-pad tot realisatie. Onderdeel van dit vervolg vormen:

 • Opstellen (deel)projectplan met o.a. inzicht in nodige acties, planning, kosten en inzet vanuit de organisatie/derden, afhankelijkheden, risico’s, dat leidt tot (in elk geval):
 • Voorontwerp en bij akkoord definitief ontwerp collectief warmtesysteem Havenfont Zeeheldenbuurt;
 • Toetsing Businesscase collectief systeem en opstellen van definitieve businesscase;
 • Opstellen wijkuitvoeringsplan (WUP) Zeeheldenbuurt, inclusief besluitvormingstraject;
 • Opzetten van het participatietraject in de Zeeheldenbuurt voor het op te stellen WUP, inclusief besluitvorming;
 • Aanwenden en begeleiden benodigde subsidietrajecten;
 • Aanbod /financieringsconstructie voor particuliere woning eigenaren en huurders.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van bouwkunde/ duurzaamheid/ technische bedrijfskunde;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider bij of in opdracht van een (semi) overheidsorganisatie;
3. Aantoonbare werkervaring op het gebied van warmtetransitie/ duurzaamheid;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal een afgeronde wo opleiding (10 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met projecten op het gebied van collectieve warmte/ warmtetransitie, motiveer dit (20 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider bij een gemeentelijke instelling (25 punten);
7. Minimaal 1 jaar aaneengesloten werkervaring met het leiden van een project, gericht op of vergelijkbaar met het realiseren van een collectieve warmteoplossing (Een beknopte beschrijving van 1 referentieproject waaruit dat blijkt: (max 1 A4) (15 punten);
8. Een maximaal uurtarief exclusief btw, inclusief reiskosten woon – en werkverkeer (30 punten);
a) Een maximaal uurtarief tot € 100,- (30 punten);
b) Een maximaal uurtarief tussen € 100,- en €130,- (15 punten);
c) Een maximaal uurtarief hoger dan €130,- (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Visie;
 • Omgevingsbewust;
 • Politiek- bestuurlijke sensiviteit;
 • Besluitvaardig;
 • Resultaatgericht;
 • Netwerker;
 • Onderhandelen.

Je hebt al geruime tijd ervaring als projectmanager, waarbij ervaring vanuit een gemeentelijke organisatie een voordeel is. Je bent scherp op relevante in- en externe ontwikkelingen en in staat deze te vertalen naar jouw projecten. Je hebt eerder eindverantwoordelijkheid gehad in bij projecten, gericht op het realiseren van collectieve. Binnen en tussen de projecten kun je duurzame samenwerkingsverbanden en verbinding creëren tussen verschillende partijen en belangen. Je hebt lef en durft verantwoorde risico’s te nemen om een doel te bereiken. Je denkt in oplossingen en je zoekt samenwerking op. Daarbij maak je gebruik van jouw positieve instelling en enthousiasme om partijen mee te nemen.

In onderhandelingen zorg je voor de belangen van de gemeente en heb zorg je voor het boeken van concrete projectresultaten. Je hebt daarbij steeds het projectdoel voor ogen in relatie tot de gemeentelijke en maatschappelijke belangen. Je bent tactisch goed onderlegd en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 3 juli 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 4 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 26 juni 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 29 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 30 juni 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 tot 36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.