Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-06-22

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Team veiligheid en duurzaamheid
Binnen dit team werken we aan de leefbaarheid van Westland. Belangrijke onderwerpen zijn veiligheid, wonen, duurzaamheid, circulaire economie, energietransitie en milieu . We werken hiervoor samen met vele partners, zowel andere overheden waaronder politie en justitie, als private partijen. Binnen het team werken strategen, beleidsregisseurs en beleidsondersteuners. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Daarbij staat het maatschappelijk resultaat altijd centraal. We merken daarbij dat er steeds meer dwarsverbanden zijn met de andere taakvelden binnen de gemeente en de uitvoering. Dit vraagt van onze medewerkers eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.

Opdracht
Ben jij een enthousiaste en ondernemend regelneef en ben jij samen met je collega’s in staat om de aanpak Weerbare Sierteelt tot het volgende niveau te tillen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zoeken een Projectmedewerker Barrier vorming & Weerbaarheid

De gemeente Westland zoekt een projectmedewerker Barrièrevorming & Weerbaarheid voor 16-20 uur per week. De medewerker geeft, samen met de projectleider en de andere betrokken tealeden vorm en inhoud aan de uitvoering van het programma Weerbare Sierteeltsector.

Rol: Projectmedewerker  Barrièrevorming & Weerbaarheid

Binnen de aanpak ‘Weerbare Sierteeltsector’ werken overheidsinstanties en bedrijven uit de sierteeltsector samen om te komen tot preventieve en repressieve maatregelen tegen ondermijnende criminaliteit. Van medio 2019 tot aan december 2021 werd samengewerkt binnen het programma Weerbare Sierteeltsector, gefinancierd vanuit de ondermijningsgelden van het Ministerie van Justitie en Veiligheid; vanaf januari 2022 gaat het programma over in een structurele aanpak. In de aanpak Weerbare Sierteeltsector zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: de gemeenten Westland, Katwijk, Aalsmeer en Uithoorn, Politie (Den Haag en Amsterdam), Openbaar Ministerie (Den Haag en Amsterdam), RIEC Den Haag en RIEC Amsterdam-Amstelland, Douane Schiphol en Royal FloraHolland. De positie in deze vacature maakt onderdeel uit van het Operationeel Coördinatie Team (OCT), een klein team van circa 8 professionals die de aanpak coördineert.

Werkzaamheden:
– Je levert een actieve bijdrage aan het implementeren en onderhouden van  barrièremiddelen;
– Je hebt een actieve rol in de realisatie van de doelstellingen benoemd in het jaarplan Weerbare Sierteelt;
– Je levert een actieve bijdrage aan het creëren van bewustwording bij doelgroepen binnen de sierteeltsector. Dit gebeurt op verschillende al ontwikkelde en nog te ontwikkelen projecten;
– Je kunt de kansen die benoemt worden in de strategie, met ondersteuning van de projectleider, vertalen in concrete acties;
– Je werkt mee aan het verbinden van de  private sector (netwerkbijeenkomsten e.d., awareness, betrokkenheid en verbinding creëren) en bewaakt de hieruit voortkomende acties;
– Je draagt bij aan het implementeren van het opleidingsplan;
– Je draagt bij aan de implementatie van de veilige meldroutes en onderhoudt deze ;
– Je monitort de lopende acties en onderwerpen van barrières en weerbaarheid.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 83,20 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider/medewerker bij een gemeentelijke organisatie;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met projectmatig werken (40 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het werken in een publiek – privaat netwerk (10 punten);
6. Aantoonbare kennis van de betrokken partners bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit binnen het publieke domein (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de sierteeltsector en de aanpak van ondermijning en de private spelers daarbinnen (20 punten).

Competenties
– Je ziet binnen je werkveld kansen en weet deze te vertalen in plannen en acties;
– Plannen en organiseren;
– Resultaatgerichtheid;
– Omgevingsbewustzijn;
– Innovatief;
– Samenwerkingsgericht;
– Netwerken.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 22 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.