Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-13

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
Dit cluster speelt een belangrijke rol in het formuleren en toezien op de uitvoering van de gemeentelijke koers. Sociaal, ruimtelijk, economisch en in het veiligheidsdomein.

De medewerkers werken samen met collega’s van uitvoering, en met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Zij volgen maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en staan intensief in contact met de samenleving. Zij geven hun werk vorm via opdrachtgericht werken: van bestuurlijke opdracht tot en met de uitvoering.

Team Samenleving
Team Samenleving (ca. 60 medewerkers) is verantwoordelijk voor het gemeentelijk beleid voor het Sociaal Domein, Wonen en Voorzieningen. Het gaat hierbij om de jeugdzorg, zelfredzaamheid, participatie in de samenleving, woonbeleid, scholenbouw, cultuur, sport, arbeidsmarkt, onderwijs, kinderopvang. Ook is het accounthouderschap verbonden partijen en het contractmanagement sociaal domein belegd bij het team Samenleving. Het team werkt in regionaal verband samen met andere gemeenten en de markt.

Opdracht
Als (senior) beleidsmedewerker neem je het voortouw in het vormgeven en realiseren van het beleid op het gebied van inkomen en armoede en denk je na over de strategische koers. Je geeft samen met het uitvoerende team Inkomen richting aan de uitvoering van het beleid en evalueert het beleid. Je bent op management- en bestuurlijk niveau, maar ook richting externe partners een stevige gesprekspartner. Je bent accounthouder van de uitvoerders van minimaregelingen (Voedselbank, Kindpakket, Gemeentepolis). Je verzorgt de inhoudelijke voorbereiding en totstandkoming van de bestuurlijke stukken, rapportages over voortgang en evaluaties. Je neemt deel aan de kerngroep Moedige Dialoog Westland (preventie). Je werkt mee aan het implementeren van beleid coördinatie m.b.t. rapportages aan bestuur en rijk.

Concrete werkzaamheden binnen de opdracht:

  1. Breed offensief van de Participatiewet implementatie
  2. Handhaving Participatiewet, aanpassing beleidsplan
  3. Bijzondere bijstand: aanpassing kinderopvang voor minima, energietoeslag 2023, vergoeding in natura van bijdrage sociale participatie. (Ontwikkelen en samen met cluster dienstverlening implementeren en monitoren).
  4. Toeslagaffaire: beleidsaspecten wet herstel toeslagen, aanvulling voor ex-partners, monitoren en rapportage aan college
  5. Voorbereiden invoering Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 111,75 (schaal 12) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau;
3. Voor 32 uur p/w beschikbaar gedurende de gehele opdrachtduur incl. verlengingsopties;
4. Per direct beschikbaar

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente in de afgelopen 10 jaar (30 punten)6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker binnen het Sociaal domein (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring binnen het beleidsdomein inkomen, participatie én armoede (20 punten)8. Aantoonbare kennis van de participatiewet en van de ontwikkeling naar een doelmatige inzet van de instrumenten om te participeren (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten)9. ) (10 punten)

Competenties
– Zeer goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
– Analytisch;
– Politiek sensitief;
– Tactvol;
– Stressbestendig

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. [bij Europese Aanbestedingen: Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.]

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.