Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-26

Organisatie
De gemeente Voorschoten heeft ruim 25.000 inwoners en behoort tot de top 10 van beste woongemeenten. We stellen alles in het werk om goede voorzieningen te bieden aan álle inwoners van Voorschoten. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons als medewerker de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.

Afdeling
Je komt te werken bij de afdeling Fysieke leefomgeving (FLO), team ruimtelijke advisering (RA). FLO richt zich op de ontwikkeling van het fysieke domein. Zij houden zich onder meer bezig met verkeer en mobiliteit, groen, water, milieu, economische zaken en toerisme, vastgoed, toezicht én vergunningen, wonen, stedenbouw, monumenten en cultureel erfgoed én archeologie. Een heel divers pakket dus!

Opdracht
Gemeente Voorschoten is een groen dorp tussen Leiden en Den Haag in. Hier werk je aan de klimaatadaptatiestrategie om onze leefomgeving veerkrachtiger te maken en voor te bereiden op een toekomst die tegelijkertijd warmer, natter en droger wordt. In het klimaatadaptatiebeleid van de gemeente dat wordt vastgesteld in juni 2023 staan 6 kerndoelstellingen die in de praktijk moeten worden gebracht. Jij geeft advies over hoe we de waterkwaliteit op peil houden, zorgen voor voldoende waterberging en voorkomen dat straten na hoosbuien onder water staan. Om de veranderingen ook daadwerkelijk mogelijk te maken adviseer je collega’s over passende maatregelen die in gebiedsontwikkelingen en herinrichtingen kunnen worden toegepast. Ook versnel je de uitvoering van maatregelen door middel van subsidie- en fondsenwerving, specifiek door het organiseren van de aanvraag van de Impulsregeling vanuit de DPRA. 

In Voorschoten hebben we dus de komende jaren een spannende opgave om de gemeente te verduurzamen. Binnen deze opgave leg jij de verbinding tussen het waterbeleid, de klimaatadaptatiestrategie en de omgevingsvisie en zorg je ervoor dat collega’s je snel kunnen vinden.

Jouw takenpakket bestaat uit o.a:

  • Je vertaalt samen met de verantwoordelijke projectleider het beleid naar concrete maatregelen of toetst initiatieven en plannen van ontwikkelaars aan het klimaatadaptatiebeleid.
  • Ook ben je opdrachtgever voor de onderzoeken die nodig zijn om beleid verder uit te werken.
  • Wanneer we beleid ontwikkelen kijken we ook naar de uitvoerbaarheid hiervan. Dit betekent dat we een lange-termijnplan maken waar we jaren mee vooruit kunnen. Je brengt de uitvoeringsagenda een stap verder samen met verschillende afdelingen om tot een integraal plan te komen.
  • Je adviseert het bestuur en verzorgt benodigde besluitvorming.
  • Je maakt de koppeling tussen het beleid en de omgevingsvisie.
  • Je vraagt subsidies aan en begeleid de projectleiders bij de implementatie in het project.
  • Je werkgebied reikt verder dan het gemeentehuis. Het betrekken van inwoners bij het ontwikkelen van beleid hoort er ook bij. Het klimaatbeleid wordt uitgevoerd in de directe omgeving van onze inwoners. Vanuit de gemeente geef jij aan inwoners de participatiekaders aan, verken je hun wensen, voer je gesprekken en weeg je af welke inbreng vanuit een participatietraject op inhoudelijke gronden een plek kan krijgen in beleid. 
  • Je bent een spin in het web en sluit aan bij diverse overlegorganen in de regio om samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie te versterken en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en (praktijk) ervaringen. Je bent actief in het zoeken van kansen op samenwerking in de regio en subsidiemogelijkheden.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het schrijven van beleidsnota’s en rapportages en technische advisering bij bouw- en civiele projecten het gebied van klimaatadaptie en water;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een (semi)-overheidsorganisatie binnen het fysieke domein;
4. Minimaal 2 dagen per week fysiek aanwezig in Voorschoten.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van ruimtelijke ontwikkeling (10 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar op het gebied van klimaatadaptatie en water binnen een gemeente (30 punten).
7. Aantoonbare werkervaring met inwonerparticipatie op gebied van gemeentelijk duurzaamheidsbeleid (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het beoordelen van gemeentelijke subsidieaanvragen op het gebied van duurzaamheid (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met ondersteuning van totstandkoming gemeentelijk duurzaamheidsbeleid (duidelijk weergeven in het cv middels een voorbeeld/toelichting) (20 punten).

Competenties
Je weet goed overzicht te houden en het proces te bewaken op gestelde deadlines van het College en de Raad;
Je beschikt over een goede dosis bestuurlijke sensitiviteit en kunt schakelen tussen diverse niveaus en disciplines (afdelingen, teams) binnen de gemeentelijke organisatie;
Je kunt zelfstandig op basis van genomen besluiten concrete acties uitzetten richting intern en extern betrokken partijen;
Je kunt jouw ideeën en meningen op een heldere, begrijpelijke en correcte wijze overbrengen (in woord en geschrift) aan zowel collega’s, als externe partijen (onderhandelen en overtuigen);
Je kunt goed samenwerken en neemt initiatieven en beschikt over voldoende overtuigingskracht.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Voor deze functie geldt een maximaal uurtarief van € 95,- incl. reiskosten/ fee Flextender, excl. Btw.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.