Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-24

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Met ondersteuning van de inhoudelijke kennis van provinciale en gemeentelijke ambtenaren, zal de seniore procesmanager sociale kant OV/Regiotaxi zich, voor een periode van een jaar, bezighouden met de volgende werkzaamheden:

 • Inhoudelijke aansturing opdrachtnemers van projecten over o.a. flexvervoer, vrijwilligersvervoer, mentale- en fysieke toegankelijkheid, mobiliteitsarmoede en gratis OV voor specifieke doelgroepen.
 • Voortbordurend op de reeds behaalde resultaten, het programma vullen met nieuwe onderzoeken en pilots voor 2023, en deze uitwerken, starten (inclusief. uitvoering aanbestedingsprocedure) en afronden.
 • Inhoudelijke uitwerking van het concept deur-knooppunt OV-vangnet vervoer en bijbehorende pilots.
 • Organiseren en voorzitten van kennisuitwisselingsbijeenkomsten en interne afstemoverleggen.
 • Opzetten en uitwerken van de evaluatie van de proef gratis OV, het programma DGV en AOV.
 • In overleg het archiveren van reeds uitgevoerde, lopende en nieuwe projecten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar Aantoonbare werkervaring/ kennis in de afgelopen 10 jaar met Regiotaxi (WMO-vervoer) en doelgroepenvervoer vanuit de rol van procesmanager/projectleider binnen het sociale domein van gemeenten;
3. Aantoonbare werkervaring met het schrijven/adviseren over bestuurlijke stukken op het gebied van doelgroepen vervoer
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider; 

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring/ kennis in de afgelopen 10 jaar met Regiotaxi (WMO-vervoer) en doelgroepenvervoer vanuit de rol van procesmanager/projectleider binnen het sociale domein van gemeenten (50 punten);
6. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider (25 punten) ;
7. Aantoonbare werkervaring met het uitzetten van pilots en aanbestedingen op het gebied van doelgroepenvervoer (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Aantoonbare kennis van/ervaring met kennis en ervaring met Regiotaxi (WMO-vervoer) en doelgroepenvervoer vanuit de rol van procesmanager/projectleider.
 • Is goed bekend met (de werking van) verschillende overheidslagen (Rijk, provincie, regio en gemeenten);
 • Is Organisatiesensitief en omgevingsbewust;
 • Is verbindend en samenwerkingsgericht;
 • Is proactief en resultaatgericht;
 • Is resultaatgericht
 • Communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk)
 • Is gestructureerd.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 (Geef aantal in te huren professionals aan voor deze opdracht]

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 27 januari 2023 van 09;00 uur tot 12;00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 26 januari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 20 januari 2023, 12:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 23 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 25 januari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Publicatie:

Betreffende termijnbepaling uitzetten opdracht/Doorlooptijd opdracht
 Uitvragen worden in principe met een reactietermijn van 10 kalenderdagen uitgezet. Bij specialistische functies, oftewel non-generieke functies, die onder normale marktomstandigheden worden uitgezet, zal er dientengevolge gekozen worden voor een reactietermijn van 10 kalenderdagen. Bij generieke functies of een non-generieke functies die onder afwijkende marktomstandigheden worden uitgezet of waarvan de opdrachtwaarde onder de Europese aanbestedingsdrempel blijft, kan er gekozen worden voor een kortere reactietermijn.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maan, 24 tot 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.