Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-08

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Concernopgave klimaat centraal
De provincie Utrecht werkt op verschillende manieren en vanuit verschillende programma’s aan duurzame doelen. Een belangrijke ambitie is dat de provincie in 2050 klimaatneutraal moet  zijn en klimaat een wezenlijk onderdeel van al ons beleid moet zijn. Daarom is in het voorjaar van 2022 de concernopgave klimaat centraal gestart.

Onze (sub)doelen zijn:

 • Grip te krijgen op samenhang en effect van klimaatmaatregelen die de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, beperken en afvangen zodat kan worden toegewerkt naar de provinciale reductie doelen
 • Ambtelijke coördinatie en samenwerking op klimaat te intensiveren. Een heldere coördinerende en intern/extern verbindende rol draagt bij aan focus en versnelling op de klimaatdoelstelling.
 • Binnen de provincie het draagvlak, bewustwording en kennis over klimaat te vergroten (met aandacht voor structuur, cultuur en strategie) teneinde de intenties tot gedragsverandering en daadwerkelijk gedrag te vergroten.

We zoeken een talentvolle projectleider die gaat sturen op het samenstellen van een samenhangend pakket van klimaatmaatregelen waarmee we onze doelen in 2030 en 2050 gaan halen (met focus op het 1e subdoel).

Opdracht
Om onze klimaatdoelen in 2030 en 2050 te halen zijn er extra inspanningen nodig. Dat wil zeggen dat concernbreed keuzes, sturing en acties noodzakelijk zijn, met een ambitieuze en doelmatige strategie voor de reductie van broeikasgassen in iedere klimaatsector. Als eindresultaat streven we naar een aanvullend pakket met klimaatmaatregelen. Hiervoor moet een klimaatplan worden opgesteld bestaand uit twee delen: de uitgangspuntennotitie 2030 en het uitvoeringsprogramma 2030. waarmee we onze klimaatdoelen gaan halen. Belangrijk is dat de regiopartners (bijvoorbeeld gemeenten) hierbij goed zijn aangesloten en hiervoor draagvlak is. Uiteindelijk dient de uitgangspuntennotitie  door Provinciale Staten te worden vastgesteld, inclusief benodigde middelen en inzicht in de bijbehorende (beleids)instrumenten. Het daarna op te stellen uitvoeringsprogramma moet worde vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Ter voorbereiding wordt op dit moment een uitvraag gedaan externe partij om eerder voorgestelde maatregelen te concretiseren. Het begeleiden van deze opdracht is ook onderdeel van het werk.

Concreet pak je de volgende taken op:

 • Opstellen van een plan van aanpak waarin de hoofdstappen en op te leveren tussenproducten zijn uitgewerkt (er ligt al een concept);
 • Uitvoering conform het plan van aanpak met als eindresultaat een door Gedeputeerde Staten bestuurlijk vastgesteld Uitvoeringsprogramma  met een (regionaal) aanvullend pakket aan klimaatmaatregelen per klimaatsector (eind 2023/begin 2024);
 • Het inrichten en aansturen van een interne en externe projectstructuur;
 • Je draagt zorg voor tijdige bestuurlijke aanhaking (bijvoorbeeld het organiseren van werksessies met Provinciale Staten en benen op tafel sessies met GS;
 • Doorvertaling van tussenproducten naar scherpe adviezen voor het concern managementteam (CMT), de verantwoordelijk gedeputeerde, GS en PS;
 • Het is een programma dat in beweging is en veel bestuurlijke aandacht krijgt. Onderdeel van deze functie is ook dat je tussentijdse moties of andere zaken die onze aandacht vragen projectmatig oppakt en samen met een integrale projectgroep tot uitvoering brengt;
 • Je neemt deel aan relevante overleggen en samen met diverse stakeholders draag je inhoudelijk bij aan een goede samenwerking en dialoog en lobby over belangen en oplossingen (Rijk, medeoverheden, bedrijfsleven etc);
 • Het verbinden van de provinciale organisatie en de regiopartners rond het klimaatbeleid.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als coordinator/manager van projecten binnen de  (semi) overheid of overheids gerelateerde bedrijven
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring ervaring met het adviserin van hogere management-,  bestuurders en toezichthouders op bestuur (zoals Provinciale Staten)

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als coördinator/manager van projecten binnen de (semi) overheid of overheids gerelateerde bedrijven (40 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring ervaring met het advisering van hogere management-, bestuurders en toezichthouders op bestuur (zoals Provinciale Staten) (30 punten)
6. Aantoonbare werkervaring met uitvoering van klimaat gerelateerde projecten binnen de overheid (30 punten).

Competenties

 • Je beschikt over een goed verbindend vermogen;
 • Je beschikt over een grote mate van bestuurlijke sensitiviteit;
 • Je kunt jezelf vinden in de volgende kenmerken: hands-on mentaliteit, proactieve houding, accuraat, doortastend, daadkrachtig, resultaatgericht en een omgevingssensitieve teamplayer;
 • Je bent koersbepalend en brengt doorzettingskracht in.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  Ja maar op maandag en bij voorkeur donderdag wel verplicht fysiek aanwezig zijn

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 21 februari 2023 van 11:00 uur tot 18:00 uur en of donderdag 23 februari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 20 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 3 februari 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 6 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot Donderdag 9 februari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 tot 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.