Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-20

Organisatie
Goedopweg (www.goedopweg.nl) is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, de gemeentes Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat Midden Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op projectniveau werken wij ook samen met andere partners.

Goedopweg is gehuisvest bij de Provincie Utrecht, en o.a. de inhuur uitvragen en andere inkooptrajecten van Goedopweg verlopen via de provincie. De provincie streeft ernaar een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving.

Regio Utrecht is hét trefpunt van ons land. Zorgeloze mobiliteit in 2050 voor alles en iedereen is onze grote ambitie. Daarom werken rijks- en regionale overheden zelf en gezamenlijk aan het bereikbaar en leefbaar houden van de regio en zetten we erop in om iedere Utrechter emissieloos te laten reizen in 2050. Goedopweg richt zich daarbij vooral op kortetermijnoplossingen en projecten, met een sterke focus op gedragsbeïnvloeding en mobiliteitsmanagement. Daarbij gaat het vaak om nieuwere concepten zoals het beïnvloeden van reizigersgedrag, smart mobility oplossingen en het samenwerken met werkgevers en specifieke sectoren zoals de onderwijssector. Het bedrijfsleven werkt hard mee aan een betere bereikbaarheid van de regio en verduurzamen van de mobiliteit. Veel bedrijven ontwikkelen duurzaam mobiliteitsbeleid en stimuleren hybride- en thuiswerken, en ov- en (e)fietsgebruik bij medewerkers.

Bij het stimuleren van ander reisgedrag werken we binnen Goedopweg met een onderverdeling in verschillende doelgroepen. Binnen het deelprogramma Werkgevers- en integrale gebiedsgerichte benadering richten we ons op de doelgroep werkgevers. Hieronder vallen allerlei projecten en activiteiten die erop gericht zijn werkgevers en medewerkers te stimuleren om niet of minder vaak met de auto te reizen, bijvoorbeeld door thuis te werken als dat kan en meer gebruik te maken van de fiets, het OV en/of deelmobiliteit.

Om dit te bereiken onderscheiden we aantal verschillende, inmiddels beproefde werkwijzen: a) Het individueel ondersteunen van werkgevers om hun mobiliteitsbeleid (inclusief bijbehorende regelingen) te verduurzamen. Voor de doelgroep mkb werkgevers is een toegesneden aanpak ontwikkeld. b) Het gebieds- en branchegericht ondersteunen van gedeelde ambities van werkgevers, veelal in nauwe samenwerking met overheden, vervoerders en koepelorganisaties. c) Inzet van werkgeversbenaderingen voor zogenaamde specials, denk bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden d) Vervullen van een platformfunctie (online en offline) waar werkgevers relevante kennis en inzichten kunnen halen, ervaringen kunnen delen, inspiratie kunnen opdoen.

Tot en met 2024 zijn er afspraken over de ambities en doelstellingen van de werkgeversbenadering en integrale gebiedsgerichte aanpakken. De senior programmamanager Werkgevers en Gebieden is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze plannen en de aansturing van het team werkgevers en de gebiedsregisseurs.

Daarnaast is de uitdaging om de huidige aanpak – in het licht van op koers komen en blijven met de klimaatdoelen 2030 en 2050 – impactvoller te maken. Door de huidige succesvolle werkgevers en gebiedsgerichte aanpakken uit te breiden, te uniformeren, te intensiveren en op te schalen.

Daarnaast is een opdracht om te zoeken naar hoe in de bredere rijk-regio samenwerking (U Ned) uitbreidingen gerealiseerd kunnen worden om nog meer bij te dragen aan het bereik van klimaatdoelen via o.a. werkgebonden personenmobiliteit.

Opdracht
Wie zoeken wij
We zoeken een senior programmamanager die ervaring heeft met project/programmamanagement èn met werkgeversbenaderingen en integrale gebiedsgerichte aanpakken.

De programmamanager Werkgeversbenadering en Integrale Gebiedsgerichte Aanpakken heeft, onder de verantwoordelijkheid van de programmamanager Goedopweg, samen met een team de verantwoordelijkheid voor de volgende zaken:

 • De uitvoering van het plan van aanpak Werkgeversbenadering 2022-2024 en gebiedsgerichte aanpakken 2020-2024 (PvAs zijn opvraagbaar).
 • De verdere ontwikkeling van de Werkgeversbenadering en Integrale gebiedsgerichte aanpakken om impactvoller bij te dragen aan de klimaatdoelen 2030-2050. Dit in relatie tot andere aanpakken (i.i.g. Bewonersaanpak, Deelmobiliteit & MaaS en Regionale Hinderaanpak).
 • Het aansturen van het team Werkgeversbenadering en de gebiedsregisseurs. En het zorgen voor voldoende capaciteit en middelen om de huidige en nieuwe doelstellingen en ambities te realiseren.
 • Samen met de andere (deelopgave) programmamanagers en de overall programmamanager van Goedopweg sturen op het totale programma (organogram is opvraagbaar).

Wat ga je doen
Als senior programmamanager Werkgeversbenadering en Integrale Gebiedsgerichte Aanpakken zijn je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden de volgende:

 • Het aansturen van het team ‘Werkgeversbenadering en Integrale Gebiedsgerichte Aanpakken’, dat op dit moment uit ruim 10 mensen bestaat. Hierbij is het belangrijk om het totale werk goed te kunnen overzien, maar ook om zelf actief te zijn in met name de doorontwikkeling van de huidige werkwijzen. De ontwikkelingen in de omgeving en bij de verschillende overheden op een ondernemende manier vertalen naar het lopende programma.
 • Samen met het team zorgen voor de beheerste uitvoering van het Plan van aanpak Werkgeversbenadering 2022-2024 en Plan van aanpak gebiedsgerichte benadering 2020-2024. Dit doe je ook in samenwerking met:
 • Het team programmabeheersing, dat helpt met planning- en risicosessies, het aanleveren van financiële overzichten, en het faciliteren van het gevuld krijgen van (programmabrede) dashboards voor sturing en verantwoording (voor het eigen team en naar de programmamanager, directeuren en bestuurders).
 • Het team Monitoring & evaluatie, dat helpt met het ex ante inschatten van de voorziene resultaten, en het tussentijds en achteraf berekenen en meten van (tussen) resultaten, voor de bijsturing en verantwoording t.a.v. de doelen.
 • Het team Communicatie, dat helpt bij het zo effectief mogelijk inzetten van communicatie als instrument om daadwerkelijke gedragsbeïnvloeding te stimuleren, het door ontwikkelen van de platformfunctie voor werkgevers en dat helpt bij de overige gewenste communicatie.
 • De programmamanager Goedopweg, die helpt bij het tijdig signaleren en oplossen van risico’s en politiek-bestuurlijke issues, het nemen van projectteam overstijgende besluiten, en het agenderen en voorbereiden van besluiten voor het directeurenoverleg en/of bestuurlijk overleg van Goedopweg.
 • Samen met je team en andere betrokkenen binnen Goedopweg vormgeven aan de verdere ontwikkeling van de ‘Werkgeversbenadering en gebiedsgerichte aanpakken’ over een langere periode (in ieder geval t/m 2024 maar ook doorkijk naar 2030). Specifieke opdracht hierbij is de huidige aanpakken impactvoller te maken voor het behalen van de klimaatdoelen 2030 en 20250 door uitbreiden, intensiveren, opschalen en standaardiseren. En datzelfde door te onderzoeken of en hoe in de bestaande rijk-regio samenwerking binnen U Ned kansen voor meer impact op klimaatdoelen te realiseren zijn.
 • Regelmatig informeren van de programmamanager Goedopweg van de voortgang van de werkzaamheden, en tijdig escaleren van mogelijk politiek bestuurlijke risico’s.
 • Onderhouden van goede werkrelaties op zowel bestuurlijk, directeuren als uitvoerend niveau met stakeholders bij de landelijke, regionale en lokale overheden en in het bedrijfsleven om in gezamenlijkheid de ambities en doelen te bereiken.
 • Voorbereiden van besluiten die aan het Directeurenoverleg en/of de Stuurgroep moeten worden voorgelegd, samen met andere betrokkenen van Goedopweg waaronder i.i.g. de programmamanager en de bestuursadviseurs (zijnde de Begeleidingsgroep).
 • Samen met de programmamanager GoW en de andere (deel) programmamanagers van de inhoudelijke teams invulling geven aan het zo goed mogelijk uitvoeren van het totale werkpakket van Goedopweg (zowel doen we nog de goede dingen als doen we de dingen goed).

Je werkt in deze rol nauw samen met een programma coördinator die je ondersteunt in de programma-interne en procesmatige taken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als project/programmamanager op het gebied van mobiliteit binnen de overheid;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als project/programmamanager op het gebied van werkgeversbenadering voor duurzamere mobiliteit;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als project/programmamanager op het gebied van werkgeversbenadering voor duurzamere mobiliteit (30 punten);
5. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting van verkeer, mobiliteit of geografie (10 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar project- of programmamanager waarbij je zowel aansturing, strategie als uitvoering tot het takenpakket behoorden (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring het opstellen en uitvoeren van gebiedsgerichte aanpakken in samenwerking met werkgevers op het gebied van duurzame mobiliteit (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • De vaardigheid om het totale werk en alle issues goed te kunnen overzien, en tegelijkertijd naast het werken aan de huidige opdracht, de vernieuwing en doorontwikkeling te organiseren.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit om verstandig en gecontroleerd om te kunnen gaan met alle potentiële politiek-bestuurlijke issues in het domein van werkgeversbenadering en integrale gebiedsgerichte aanpakken.
 • Een werkhouding die zelfstandig kunnen werken combineert met het proactief opzoeken van de samenwerking met anderen, en een oog hebben voor tijdig opschalen naar o.a. de programmamanager.
 • Resultaatgerichtheid, vernieuwingsgerichtheid en daadkracht in de domeinen werkgeversbenadering, gebiedsgerichte samenwerkingen organiseren en programmamanagement.
 • Samenwerkingsgerichtheid: een op samenwerking gerichte, proactieve en constructieve houding t.b.v. de samenwerking (binnen Goedopweg en daarbuiten) en een inspirerende aansturing van medewerkers in de teams Werkgevers en gebiedsregisseurs.
 • Als programmamanager in staat om strategie, advies en uitvoering te combineren.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja. Alleen op donderdag wordt op kantoor gewerkt.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 28 februari. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 27 februari bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 15 februari 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 16 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 21 februari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 tot 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.