Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-14

Organisatie
De gemeente Voorschoten heeft ruim 25.000 inwoners en behoort tot de top 10 van beste woongemeenten. We stellen alles in het werk om goede voorzieningen te bieden aan álle inwoners van Voorschoten. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons als medewerker de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.

Domein fysieke leefomgeving
Het domein Fysieke leefomgeving bestaat uit vier teams, waarbij je vooral wordt ingezet binnen de team Ruimtelijke Advisering en Verkeer, Bouwen & Wonen. Wij richten ons op het integraal adviseren over onze fysieke leefomgeving, specifiek over ruimtelijke projecten, economische zaken, gebiedsontwikkeling, mobiliteitsopgaven, de energietransitie en maatschappelijke huisvestingsvraagstukken. Onze expertise zetten we in om ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving van Voorschoten mogelijk te maken. Om effectief te sturen is het onze ambitie om bij domein overschrijdende projecten opgavegericht te werken waarbij we onze kennis snel kunnen inzetten in brede opgaven.

Opdracht
Een dag als strategisch adviseur
Het is maandagochtend en je bespreekt straks met de wethouder de mede door jouw opgestelde memo waarin wordt uiteengezet hoe de vertraging in de ontwikkelingsopgaven door stikstof, ruimteclaims en kostenstijgingen kan worden doorbroken. Daarna denk je mee met de beleidsadviseur milieu over de te volgen stappen in een complex dossier over bodemvervuiling nabij bestaande woningen. Tijdens de lunchpauze wandel je met collega’s door Voorschoten en eten jullie gezamenlijk in het park. In de middag schuif je aan bij een regionaal ambtelijk overleg, om de bestuurlijke vergadering een week later voor te bereiden. Je bent trekker van een regionale werkgroep en presenteert in dit regionale ambtelijke overleg het koersdocument waarover het bestuur zich moet buigen. Aan het eind van de maandag ontmoet je andere strategische adviseurs en bespreken jullie de werkportefeuille van die week en hoe jullie elkaar kunnen ondersteunen. 

Wat ga je doen?
Als strategisch adviseur binnen de gemeente Voorschoten zijn de lijnen met bestuurders en het management kort. Dit maakt dat je een veelzijdige en belangrijke adviseursfunctie hebt. Je adviseert gevraagd en ongevraagd over complexe vraagstukken die zich kenmerken door een diversiteit aan ruimtelijke opgaven. Jij legt de dwarsverbanden tussen opgaven die binnen de gemeente spelen. Daarbij ben jij degene die de verbinder en aanjager is van bepaalde opgaven in het fysieke domein. Je werkt samen met de strategische adviseurs van de andere domeinen. Je zet een koers uit en neemt andere mee om uiteindelijk het beoogde resultaat te bereiken. In deze functie ben je ook sparringpartner voor de vier teammanagers binnen het fysieke domein. Dit doe je bijvoorbeeld door na te denken wat Voorschoten nodig heeft om een stap verder te komen. Daarnaast denk jij mee bij politiek-bestuurlijk complexe dossiers. Je helpt collega’s om strategisch te adviseren en geeft politiek-bestuurlijke aandachtspunten mee waar dat nodig is. Ook vervul je een belangrijke rol in de regionale samenwerking van onze gemeente. Hierbij kun je denken aan project WarmtelinQ, Economie071, de RES en de Regionale Omgevingsagenda van Holland Rijnland.

Onderdeel van jouw functie is ook het opstellen van bestuurlijke stukken, zoals College- en raadsbesluiten en raadsinformatiebrieven. Verder kan het voorkomen dat men vraagt om een presentatie te geven tijdens de college- en raadsvergaderingen.

Verder zijn jouw belangrijkste werkzaamheden als volgt:
– Je bent een geweldige samenwerkingspartner voor de collega’s van de gemeente Voorschoten en de (samenwerkingspartners in de) buitenwereld met wie je samen de klus(sen) klaart. Samen zorgen jullie er ook voor dat alles goed op elkaar is afgestemd;
– De energietransitie vraagt om een wendbaardere organisatievorm met nieuwe (snellere) verbindingen intern en extern. Jouw taak is om samen met de andere strategische adviseurs met een voorstel te komen hoe Voorschoten de organisatie moet inrichten die past bij deze strategische innovatieve opgave;
– Actualiseren van het afwegingskader om ruimtelijke projecten te prioriteren en mee adviseren hoe Voorschoten de ontwikkelingsopgaven kan versnellen;
– Samen met de senior projectleider regie voeren op de opgave om de omgevingsvisie tot uitvoeringsplannen om te zetten. Dit moet resulteren in omgevingsplannen voor de komende 4-5 jaar.
– Meedenken als het gaat om huisvestingsvraagstukken en deze vertalen van opgave naar actiepunten. Dit in samenwerking met het cluster vastgoed.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op wo master niveau;
2. Uurtarief maximaal € 120,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
3. Beschikbaar per 1 juni 2023 voor minimaal 32 uur per week voor de duur van de opdracht;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een overheidsorganisatie binnen het fysieke domein;
5. Minimaal 2 dagen per week fysiek aanwezig in Voorschoten.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Aantoonbare ervaring met het schrijven van bestuurlijke stukken, zoals College- en raadsbesluiten en raadsinformatiebrieven. (30 punten)7. Aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur bij een gemeente binnen het ruimtelijke domein (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het vervullen van een rol in een regionale samenwerking (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv) (20 punten)
9. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden minimaal 1040 uur initiële duur kosteloos bij gemeente Voorschoten in dienst te treden (20 punten).

Competenties
– Je weet goed overzicht te houden en het proces te bewaken op gestelde deadlines van het College en de Raad;
– Je beschikt over een goede dosis bestuurlijke sensitiviteit en kunt schakelen tussen diverse niveaus en disciplines (afdelingen, teams) binnen de gemeentelijke organisatie;
– Je kunt zelfstandig op basis van genomen besluiten concrete acties uitzetten richting intern en extern betrokken partijen;
– Je kunt jouw ideeën en meningen op een heldere, begrijpelijke en correcte wijze overbrengen (in woord en geschrift) aan zowel collega’s, als externe partijen (onderhandelen en overtuigen);
– Je kunt goed samenwerken en neemt initiatieven en beschikt over voldoende overtuigingskracht.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.