Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-15

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Vanuit de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling geven we vorm aan het maatschappelijk beleid van de gemeente Nieuwegein. We werken samen met onze partners en inwoners aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving waarin iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen. We willen eraan bijdragen dat inwoners zoveel als mogelijk op eigen kracht, goed en gezond, kunnen leven. En als dat (even) niet lukt, bieden wij tijdelijk ondersteuning en bescherming zolang dat nodig is. We willen stimuleren dat Nieuwegeiners zich dicht bij huis zinvol en gezond kunnen ontspannen, in hun vrije tijd van alles kunnen ondernemen en anderen kunnen ontmoeten.

Opdracht
Je fungeert als strategisch adviseur op het integrale gebied van het sociaal domein. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies, waarbij je signaleert welke ontwikkelingen er op de gemeente afkomen, waar mogelijke kansen liggen en waar knelpunten kunnen ontstaan. Je geeft een helder antwoord op de vraag waarom we bepaalde zaken moeten oppakken. Je levert een wezenlijke bijdrage aan het werken als één organisatie, oftewel heb je oog voor dwarsverbanden tussen werkterreinen en bevorder je de onderlinge samenwerking. Daarbij hou je rekening met de taken en verantwoordelijkheden van je gesprekspartners (zowel intern als extern), waarbij je de ander goed in positie brengt. Kortom: je werkt volgens de drie principes van onze organisatiefilosofie:

 1. Het werken vanuit de bedoeling;
 2. Het werken vanuit één organisatie;
 3. Het bevorderen van eigenaarschap.

In dit kader neem je ook deel aan het Strategisch Beraad, waarin periodiek de strategisch adviseurs van de andere domeinen, de gemeentesecretaris en diverse afdelingshoofden samenkomen om stil te staan bij de strategische vraagstukken die wij als gemeente op ons af zien komen.

Maar dan meer specifiek: welke drie concrete taken vragen de komende periode om jouw inzet?

Vernieuwde koers Sociaal Domein
We zijn al enige tijd bezig met het opstellen van een vernieuwde koers voor het Sociaal Domein, daarmee stellen wij na de zomer van 2023 een kaderstellend document vast waarmee wij de komende jaren vanuit het sociaal domein werken aan de gezamenlijke ambitie voor onze stad. Daarmee is het een richtinggevend document voor onze organisatie dat ons in staat stelt om (de komende jaren) keuzes te maken om de accenten op te leggen, zowel inhoudelijk als financieel. Het is geen statisch document want er moet ruimte zijn om in te kunnen spelen op de actualiteit of veranderende omstandigheden.

Om invulling te geven aan deze ambitie zien wij de opgaven in de samenleving geclusterd in drie grote opgaven in de stad voor de gemeente in de komende tien jaar:

 1. Gezond stedelijk leven voor iedereen in Nieuwegein.
 2. Gelijke kansen vragen om ongelijke investeren.
 3. Sociale kracht vraagt om een flexibele uitvoering.

Het afronden van deze koers zodat deze rijp is voor besluitvorming, is jouw hoofdtaak voor de eerste maanden (projectleidersrol!). Je kunt daarbij samenwerken met een collega die al bij dit project betrokken is. Wat daarbij een extra uitdaging is, is de relatie met de Kadernota (vóór de zomer, als opmaat voor de Programmabegroting 2024) en de Programmabegroting 2024 (na de zomer gereed). Hierbij speelt vooral ook de vraag waar we gezien het financieel perspectief van de gemeente in de koers op moeten/kunnen inspelen? Daarnaast is het van belang om de komende maanden te blijven investeren in de betrokkenheid bij de koers bij die mensen en organisaties die tot nu toe hebben meegedacht bij de totstandkoming van de koers.

Vertrek Antonius Ziekenhuis uit Nieuwegein naar Leidse Rijn in 2035
Dit is een taak die de komende tijd speelt, maar vooralsnog veel minder tijd zal vragen dan de hiervoor genoemde Koers Sociaal Domein. Het aangekondigde vertrek van het Antonius Ziekenhuis vanuit Nieuwegein naar Utrecht Leidse Rijn in 2035, levert een vraagstuk op dat bestaat uit twee grote blokken. De strategisch adviseur zal vooral een rol hebben in het tweede blok van het vraagstuk.

 1. Het perceel in Nieuwegein en de ruimtelijke planontwikkeling (hier ligt de nadruk op vanuit het Ruimtelijk Domein, waarbij ook een college van Maatschappelijke Ontwikkeling is aangesloten).
 2.  De zorgstructuur en het aanbod aan zorg in de stad en de regio Lekstroom (hier ligt de nadruk bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling in nauwe afstemming met de regio).
  Hier spelen zaken zoals:
  a. Regulier zorg
  b. Beschikbaarheid acute zorg
  c. Bereikbaarheid Leidsche Rijn

Het vertrek van het ziekenhuis heeft niet alleen impact in Nieuwegein maar zeker ook in de regio.  Lokaal moet men aan de slag om de zorgstructuren aan te passen na het vertrek van het ziekenhuis: wat is de impact van het vertrek en welke innovaties zouden we toe kunnen passen om de achtergebleven ziekenhuiszorg anders te organiseren in de regio? Daarbij is ook de bereikbaarheid van het Antonius Leidse Rijn vanuit Nieuwegein en de regio van belang. Hier liggen hele sterke lijntjes met het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en de projectgroep die daarvoor in Lekstroomverband is ingericht. Samen met de regionale projectleider wordt bekeken wie hiervoor aan welke overlegtafels deelneemt en je adviseert hem m.b.t. IZA welke vraagstukken m.b.t. de verhuizing van het Antonius spelen en wat strategische keuzes vanuit gemeentelijk perspectief zijn. Daarmee komen we op de derde concrete taak waar de strategisch adviseur – in nauwe afstemming met diverse gesprekpartners – de komende tijd mee aan de slag gaat, namelijk het ‘Gezond en Actief Leven Akkoord’.

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
Het GALA heeft een nauwe relatie met het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het IZA wordt regionaal getrokken door een collega van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en is vooral (boven)regionaal georiënteerd. Het GALA is meer lokaal gericht, waarvan het de bedoeling is dat de strategisch adviseur daar de komende tijd een rol in speelt. Dat betekent dat je een integraal plan van aanpak schrijft en afstemt met diverse collega-beleidsadviseurs en externe partijen. Dit plan voor de komende jaren moet in september door het college worden vastgesteld en ingediend worden bij het Rijk. Daarnaast zorg je voor Nieuwegeinse inbreng in de bovengemeentelijke afstemming GALA in de regionale projectgroep en afstemming lokaal/regionaal op de vijf verplichte ketenaanpakken in GALA. Je organiseert (mede) bijeenkomsten met collega’s, zorg- en welzijnsprofessionals, vrijwilligers en bewonersinitiatieven over IZA en GALA. Grotendeels zijn dat dezelfde partners als waarmee je in gesprek zult zijn over de Vernieuwde koers Sociaal Domein. De bijeenkomsten moeten de samenwerking in Nieuwegein en innovaties daarin versterken.

Je draagt zorg voor de lokale besluitvorming m.b.t. IZA, zoals het collegevoorstel over de mandatering van een van de regionale wethouders (mei/ juni) en over het regioplan IZA (november/ december). Als gemeente Nieuwegein deelneemt in de aanvraag voor een transformatiebudget IZA, dan verzorg je ook de lokale besluitvorming.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in het werkterrein van het sociaal domein, waarvan minimaal 3 jaar werkervaring als senior adviseur binnen een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv);
2. Een afgeronde opleiding op WO niveau;
3. Je geeft aan in een korte motivatie waarom deze opdracht je aanspreekt en waarom jij de geschikte kandidaat bent. De motivatie dient te zijn geschreven door de kandidaat zelf.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als (strategisch) adviseur binnen het Sociaal Domein in de afgelopen 15 jaar (35 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente in de afgelopen 15 jaar (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van begrijpelijke en toegankelijke beleidsstukken over complexe onderwerpen binnen het sociaal domein (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
7. Bewustzijn van de relevantie van IZA en GALA voor gemeenten (benoem dit duidelijk in de motivatie) (5 punten;
8. Aantoonbare werkervaring op onderdelen van IZA en GALA (benoem dit duidelijk in het cv) (5 punten);
9. Aantoonbare werkervaring vanuit gemeenten met de verhuizing van een ziekenhuis (benoem dit duidelijk in het cv) (5 punten);
10. Uiterlijk beschikbaar per 1 juni 2023 (5 punten).

Geef dus in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het profiel voldoet.

Competenties
Je bent een bruggenbouwer en verbinder. Vanuit een helikopterview ben je in staat inhoudelijk en procesmatig mee te denken over alle onderwerpen die het sociaal domein aangaan. Je bent sterk in het uitzetten van processen die leiden tot integrale resultaten met een hoge mate van participatie vanuit de stad en de organisatie. Je staat stevig in je schoenen, bent gedreven om zaken goed af te ronden en hebt een goed gevoel voor (politieke) gevoeligheden en weerstanden. Je hebt ruime relevante werkervaring en kennis. Flexibiliteit, openheid en inlevingsvermogen behoren tot je kernkwaliteiten. Je hebt oog voor wat er speelt binnen alle werkterreinen van de gemeentelijke organisatie en houdt daar in je werk rekening mee. Je weet mensen te motiveren, enthousiast te maken en biedt ze ondersteuning in hun werk, niet vanuit hiërarchie, maar vanuit een persoonlijke meerwaarde die jij te bieden hebt!

Je bent iemand die:

 • sturend is zonder dwingend te zijn;
 • creatief en oplossingsgericht is / ‘out of the box’;
 • in staat is snel op een rijdende trein te stappen;
 • luistert, verbindt en verschillen weet te overbruggen;
 • omgevingsbewust is en een goede bestuurlijke antenne heeft;
 • resultaatgericht en doortastend is en die makkelijk schakelt tussen strategie en operatie;
 • communicatief en netwerkvaardig is;
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau met brede kennis van het sociaal domein;
 • transparant is en graag verantwoording aflegt in bondige en heldere rapportages;
 • goed thuis is in de financiële aspecten bij een gemeente, waaronder de verschillende producten die onderdeel uitmaken van de planning- & controlcyclus;
 • prettig in de omgang is en bij voorkeur anderen laat schitteren.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.