Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-01

Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening ‘Goed geregeld, graag gedaan!’ Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega’s, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Opdracht
De functie van financieel adviseur heeft betrekking op de taakvelden Overhead, Bestuur en ondersteuning en Veiligheid. De werkzaamheden bestaan uit vier onderdelen:

Voorbereiding begroting en meerjarenraming:

 • Levert een inhoudelijke bijdrage aan het begrotingsproces.
 • Vergelijkt begrote inkomsten / uitgaven met feitelijke situatie, analyseert en verklaart verschillen en bespreekt resultaten hiervan met betrokkenen.
 • Herijkt delen van de risicoparagraaf en de gevolgen daarvan voor meerjarenperspectief.
 • Stelt zo nodig mede onderdelen van de kadernota op.
 • Beoordeelt en toetst door budgethouders aangeleverde ramingen aan het financieel concernbeleid.
 • Actualiseert mede de begroting.
 • Stelt in overleg taakveldbeschrijvingen op inclusief prestatiemaatstaven en kengetallen.
 • Maakt verschillenanalyse op.

(Mede)advisering:

 • Beoordeelt rapporten van budgethouders op financiële consequenties, schat risico’s in en toetst voorstellen aan in de begroting opgenomen ramingen (controlling en mede-advisering).
 • Toetst aanvragen van gesubsidieerde instellingen aan de begroting en het financieel concernbeleid en adviseert daarover.
 • Levert vanaf het beginstadium van ontwikkelingsprocessen en – vraagstukken binnen de organisatie de inbreng van de financiële aspecten en adviseert in dat kader.

Treasusry:

 • Adviseert m.b.t financierings- en beleggingsstrategie en voert daaruit voortkomende (beheers)werkzaamheden uit.  
 • Adviseert met betrekking tot de machtiging voor de uitvoering van het treasury beleid.
 • Stelt geconsolideerde liquiditeitenplanningen op, zowel op maand – als op meerjarenbasis.

Overige werkzaamheden:

Neemt deel aan werk- en projectgroepen en verricht overige werkzaamheden op het werkterrein.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal Hbo bachelor niveau op het gebied van bedrijfskunde;
2. Een afgeronde opleiding Besluit Begroting en Verantwoording Basis;
3. Aantoonbare kennis van BTW-vraagstukken en het btw-compensatiefond (benoem dit duidelijk in het cv);
4. Aantoonbare werkervaring met het adviseren op financieel gebied;
5. Een maximum uurtarief van € 70,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
6. Uiterlijk beschikbaar per 1 juni 2023;
7. De kandidaat is bereid om bij wederzijdse interesse en bij gebleken geschiktheid per 1 januari 2024 in dienst te treden bij de opdrachtgever. De eventuele traineebemiddelaar zal voor deze indiensttreding bij opdrachtgever geen vergoeding in rekening brengen aan opdrachtgever en trainee.

Gunningscriteria (weging)
8. Aantoonbare kennis van en werkervaring met Excel, power BI en dashboarding (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
9. Aantoonbare kennis van en werkervaring met het ontwikkelen en sturen op KPI’s (stages worden hierin meegerekend) (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met advisering op het gebied van Data (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
11. Aantoonbare kennis van en werkervaring met financiële advisering bij voorkeur bij een gemeentelijke organisatie (stages worden hierin meegerekend) (30 punten);
12. Aantoonbare kennis van het Besluit begroting en verantwoording decentrale overheden en regelgeving rond het btw-compensatiefonds (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 Competenties

 • Je bent communicatief sterk;
 • Je bent stressbestendig;
 • Je bent nauwkeurig;
 • Je bent resultaatgericht.
 • Je bent leergierig.

Beoordelingssystematiek

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 3 mei 2023. De gesprekken vinden plaats via Teams. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 2 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 1 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op maandag 1 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 2 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

 

 

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 7 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.