Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-12

Voor het domein Mobiliteit, team Projectmanagement P3 zoekt de provincie Utrecht twee projectleiders realisatie wegen

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Mobiliteit werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels. Er spelen ingrijpende ontwikkelingen en het gaat om grote sommen geld. Wij zoeken een stevige projectleider die ons helpt hier uitvoering aan te geven.

Opdracht
Wat ga je doen?
Je gaat je bezighouden met de realisatie van infrastructurele uitvoeringsprojecten. Daaronder vallen wegen, maar het kunnen deels ook fietspaden of waterwegen zijn, inclusief kunstwerken. Je stuurt op geld, tijd, kwaliteit en draagvlak in de projectomgeving. Je doet dit in nauwe samenwerking met de projectleiders van de studiefase en de voorbereidingsfase. Je zorgt voor het opstellen van het aanbestedingsdocument en (samen met de inkoopadviseur van de provincie) de begeleiding en van zowel de aanbesteding als de uitvoering ervan. Je bent de eindverantwoordelijke voor de realisatie van het ontwerp, in goede harmonie met alle belanghebbenden in de projectomgeving.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Het voorzitten en trekken van de projectgroep voor het realiseren van infrastructurele wegenprojecten.
  • Het opstellen van het aanbestedingsdocument en het zorgdragen voor een succesvol aanbestedingsproces.
  • Het zorgen dat de gewenste resultaten in de uitvoering op het gebied van de uitvoering op geld, tijdigheid en kwaliteit worden bereikt. Risicomanagement, organisatiebeheersing en informatiemanagement zijn een wezenlijk onderdeel van de taken
  • Het adviseren over (afwijkingen ten opzichte van) het ontwerp, onder meer op het gebied van planning, financiën, risico’s en technische uitvoerbaarheid en de voorkomende problemen oplossen
  • Het leveren van sturing en inhoudelijke expertise in projectgroepen.

Ook het voeren van contractmanagement in een IPM-project kan tot het takenpakket behoren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbaar werkervaring in de afgelopen 7 jaar met het leiden van civiele projecten in de voorbereidings- of realisatiefase;
3. Uurtarief maximaal €100,- exclusief BTW inclusief reiskosten woon-werkverkeer;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van civiele techniek/ weg- en waterbouw (20 punten);
5. minimaal 5 jaar aantoonbaar werkervaring in de afgelopen 8 jaar met het leiden van civiele projecten in de voorbereidings- of realisatiefase binnen een overheidsinstantie (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met UAV-GC contracten, plus minimaal 2 wegenprojecten aanbesteed (30 punten);
7. Aantoonbare ervaring in het werken in een IPM-project (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
A. Persoonlijke eigenschappen
1. Je bent in staat om zowel samen te werken als zelfstandig te opereren;
2. Je bent sociaal vaardig op zowel medewerkers- als managementniveau
3. Je pakt problemen pro-actief aan en deelt dat met je teamleden;
4. Je hebt oog voor nieuwe innovaties in je werkgebied;

B. Vaardigheden
1. Je werkt planmatig gericht op het tijdig behalen van het beoogde resultaat;
2. Je bent besluitvaardig en resultaatgericht vanuit een analytisch kader;
3. je bent omgevingsbewust en kunt omgaan met (tegengestelde) belangen binnen en buiten de organisatie;
4. Je toont sterk (project)leiderschap;

C. Kennis
1. Je hebt kennis van de principes van projectmatig werken;
2. Je hebt kennis van omgevings-, risico- en kostenmanagement;
3. Je hebt kennis van CROW-normen, o.a. het handboek wegontwerp en ASVV;
4. Je hebt kennis van SSK-ramingen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Tarief maximaal 100 euro.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja, in overleg en tenminste 2 dagen per week op kantoor.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland via teams op donderdag 16 februari 2023 van 09:00 uur tot 13:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 15 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 3 februari 2023, 09:00 uur De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 6 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 13 februari 2023, 09:00uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 tot 40 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.