Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-06-04

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Voor deze opdracht zoeken wij 1 kandidaat voor 36 uur per week of 2 kandidaten voor 16 tot 24 uur per week.

 

Opdracht
Aanleiding/context
Vanuit de provincie Utrecht willen we stappen zetten op het gebied van intensivering en verduurzaming van bedrijventerreinen. Mede door inzet van de OMU (Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht) wordt er al ingezet op intensivering en verduurzaming. Verdere stappen op het gebied van intensivering en verduurzaming van bedrijventerreinen vraagt ook om actieve betrokkenheid van bedrijven en samenwerking tussen bedrijven (organiserend vermogen). Op dit moment is de organisatiegraad op bedrijventerreinen in de provincie nog beperkt. De ambitie is om de organisatiegraad op bedrijventerreinen te verbeteren omdat organiserend vermogen op bedrijventerreinen ten goede kan komen aan de aanpak van verschillende opgaven op bedrijventerreinen. De verbetering van organisatiegraad willen we stimuleren door inzet van aanjagers die op bedrijventerreinen aan de slag gaan met deze opgaven en samenwerking tussen bedrijven stimuleren. 

Waarom organisatiegraad op bedrijventerreinen verbeteren?

 • Verbetering van de organisatiegraad kan een positief effect hebben op de samenwerking tussen bedrijven en kan leiden tot een gezamenlijke aanpak van opgaven op bedrijventerreinen.
 • Verbetering van organisatiegraad op bedrijventerreinen is nodig om de daadkracht van bedrijvencollectieven te vergroten en om zo bij te dragen aan de aanpak van opgaven zoals verduurzaming, intensivering, energietransitie/ aanpak van netcongestie, circulaire economie, etc.
 • Organisatiegraad op bedrijventerreinen zien we als een essentiële randvoorwaarde voor uiteenlopende aspecten ter verbetering van het gebruik en de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen.

Inzet aanjagers t.b.v. organisatiegraad bedrijventerreinen

De organisatiegraad op bedrijventerreinen willen we verbeteren door inzet van aanjagers. Als aanjager lever je maatwerk door samen te werken met het bedrijfsleven, de Utrechtse gemeenten, de OMU en de Provincie Utrecht. Jij onderzoekt voor welke opgaven de verschillende bedrijven(terreinen) staan en hoe er het beste toegewerkt kan worden naar een gezamenlijk aanpak van die opgaven. Vanuit je rol als aanjager kijk je in hoeverre bedrijven samen willen werken aan bepaalde opgavenen en verken je met bedrijven de kansen van het verbeteren van samenwerking en het mogelijk opzetten van een organisatievorm. Ook faciliteer je processen die kunnen leiden tot opzet van een organisatievorm. In de gesprekken die je met bedrijven hebt vanuit je rol als aanjager informeer je het bedrijfsleven daarnaast over de verschillende kansen en (subsidie)mogelijkheden op het gebied van verduurzaming die de Provincie Utrecht op dit moment al te bieden heeft.

Wat ga je doen als aanjager? 

De exacte werkzaamheden die je gaat uitvoeren, zullen in overleg met de opdrachtgever worden vastgesteld en zullen in ieder geval uit het volgende bestaan:

 • In afstemming met provincie Utrecht, OMU en Utrechtse gemeenten richting bepalen om aan de slag te gaan op specifieke bedrijventerreinen waarbij stappen gezet kunnen worden op het gebied van duurzaamheid en intensivering. In afstemming met gemeenten kan worden bepaald welke bedrijventerreinen of zones/ deelgebieden kansrijk zijn om te starten. Als aanjagers heb je zelfstandig contact hebben met individuele gemeenten en bedrijven op bedrijventerreinen. Het doel is om vanuit gezamenlijkheid en realisme te bepalen op welke (delen van) bedrijventerreinen een slag te maken valt in het verbeteren van organisatiegraad t.b.v. gezamenlijke opgaven van bedrijven, wat daarvoor nodig is en op welke termijn daar stappen in gezet kunnen worden.
 • Het helpen/begeleiden/ondersteunen/adviseren van bedrijven op bedrijventerreinen met het komen tot organiserend vermogen/ organisatiegraad op (delen) van het betreffende bedrijventerrein. Afhankelijk van de wensen van het lokale bedrijfsleven en de gemeente, kan de aanjager zich richten op de oprichting van een organisatievorm/ vastleggen organisatievorm (zoals een ondernemersvereniging, Stichting, BIZ, etc.). De inzet van de aanjagers is gericht op het verkennen van mogelijkheden voor bedrijven om gezamenlijk opgaven op te pakken en als vervolgstap voor het bestendigen van de samenwerking, de oprichting van een organisatievorm/ vastleggen organisatievorm (zoals een ondernemersvereniging, Stichting, BIZ, etc.).
 • De aanjagers worden ingezet voor het verbeteren van de organisatiegraad, waarbij de organisatievorm bepaald wordt door de onderwerpen welke gaan worden opgepakt. Onder het stimuleren/verbeteren van organisatiegraad verstaan we het borgen van samenwerking tussen bedrijven op een bedrijventerrein in de zin van het maken/ vastleggen van formele afspraken over het samenwerking/ formele oprichtingsvorm en het leggen van een financiële basis vanuit de deelnemers t.b.v. de samenwerkingsvorm. Het oprichten van een organisatievorm vormt daarbij een belangrijke tussenstap om in gezamenlijkheid te komen tot resultaten op maatschappelijke opgaven op bedrijventerreinen
 • Wanneer de aanjagers mogelijkheden signaleren voor verduurzaming en intensivering worden deze teruggekoppeld aan de gemeente, de OMU en andere provinciale collega`s die bezig zijn met verduurzaming. Op die manier hebben aanjagers ook een verbindende rol richting interne trajecten op het gebied verduurzaming.
 • Ook wordt van de aanjagers verwacht dat zij zicht hebben op andere initiatieven die raken aan bedrijventerreinen en organisatiegraad binnen de provincie Utrecht en daarmee afstemmen (zoals programma Werklandschappen van de toekomst en Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen). Daarbij zal de provinciale ambtelijke organisatie zorgen voor de contacten.
 • Regulier overleg met provincie over voortgang en rapporteren/inzichtelijk maken van (deel)resultaten. Dit vindt specifiek plaats met team ruimtelijke economie van de provincie Utrecht. En waar nodig kunnen andere collega`s worden aangehaakt. De frequentie van afstemming/overleg wordt nader afgestemd.
 • Uiteindelijk doel met inzet van de aanjager op een bedrijventerrein is om komen tot bekrachtiging van organisatiegraad (vb. juridisch bindend document/oprichtingsakte) waaruit blijkt dat wordt ingezet op één of meerdere van onderstaande doelstellingen:
  • Verduurzaming van het bedrijventerrein (of delen daarvan)
  • Intensievere benutting van het bedrijventerrein (of delen daarvan)
  • Collectieve veiligheid
  • Verbetering bereikbaarheid van bedrijventerrein
  • Gezamenlijk afvalbeheer
  • Zero emissie/ mobiliteit i.r.t. het bedrijventerrein
  • Gezamenlijke parkeervoorzieningen
  • Belangenbehartiging van bedrijventerrein (fungeren als gesprekspartner richting partners enerzijds, anderzijds als gezamenlijke gesprekspartner voor externen zoals gemeenten)
  • Gezamenlijk aanpak die gericht is op fysieke ingrepen op het bedrijventerrein
  • Verbetering van de digitale bereikbaarheid

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het opzetten en/of het begeleiden van bedrijven (op bedrijventerreinen) richting een vorm van organiserend vermogen;
2. Aantoonbaar bedrijvennetwerk en/of ondernemerservaring;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau (20 punten);
4. Aantoonbare werkervaring in het gezamenlijk bereiken van resultaten met ondernemers(verenigingen) en/of het samenwerken met ondernemers aan gezamenlijke opgaven. Dit kan worden aangetoond door minimaal 3 projectreferenties (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in samenwerking met verschillende bedrijven met een of meerdere van de volgende opgaven: intensivering, verduurzaming, energietransitie/netcongestie en circulaire economie (noem een duidelijk voorbeeld van de opgave in het cv) (35 punten);
6. Geef duidelijk aan voor hoeveel uur de kandidaat beschikbaar is per week (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

Persoonlijke eigenschappen

 • Je bent analytisch sterk met een praktische instelling, oplossingsgericht en hebt een grote mate van zelfstandigheid
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Aantoonbare leiderschapskwaliteiten en proactief
 • Procesmatig creatief, oplossings- en resultaatgericht
 • Doorzettingsvermogen en doortastend
 • Omgevingsbewust
 • Je werkt gestructureerd, gedisciplineerd en enthousiasmerend

Vaardigheden

 • Weet wat bij ondernemers speelt en spreekt de taal van de ondernemer
 • Kunnen verbinden van partijen
 • Je hebt een zelfstartend vermogen en je beschikt over de nodige geduld en veerkracht
 • Je onderkent meerdere wegen naar Rome: als A niet werkt verzin je een B

Kennis

 • Relevante en met succes afgeronde opleidingen (waaronder ook cursussen) op MBO/ HBO-/WO-niveau. Opleidingen die direct samenhangen met Economie/Bedrijfskunde/Bestuur- en Organisatiewetenschap hebben een pré.
 • Kennis van en ervaring met (vernieuwende) samenwerkingsvormen tussen bedrijven. Kennis kan via cursussen (theoretisch) zijn opgedaan of via praktijkervaring. Indien kennis zowel theorie als in de praktijk is opgedaan wordt dit hoger gewaardeerd.
 • Kennis van en ervaring met het aanpakken van de volgende opgaven op bedrijventerreinen: intensivering, verduurzaming en circulaire economie. Dit blijkt uit ervaring en referentieprojecten/ werkzaamheden voor overheden of het bedrijfsleven. Wanneer in deze aanpak sprake is van collectiviteit/ samenwerking tussen meerdere bedrijven aan deze opgaven, dan wordt dat hoger gewaardeerd.
 • Kennis van projectleiderschap en weten welke tools er toegepast moeten worden. Kennis kan via cursussen (theoretisch) zijn opgedaan of via praktijkervaring. Indien kennis zowel theorie als in de praktijk is opgedaan wordt dit hoger gewaardeerd.

Ervaring

 • Ervaring met het aanjagen van organisatiegraad op bedrijventerreinen.
 • Ervaring met het voeren van gesprekken met bedrijven en gezamenlijk bepalen waar de energie zit en het vervolgens concreet maken van resultaat.
 • Ervaring met het begeleiden van bedrijven (op bedrijventerreinen) richting een vorm van organiserend vermogen.
 • Ervaring met het komen tot een gebiedsgerichte aanpak voor een deel van bedrijventerrein.
 • Ervaring met het komen tot of inzetten op collectieve aanpak van bedrijven op het gebied van intensivering en/of verduurzaming op (delen van) bedrijventerreinen.
 • Ervaring met het werken in een speelveld waar veel thematieken in elkaar verweven zijn of gaan zijn en daaruit en daarbinnen een project tot de gewenste resultaten laten leiden.
 • Ervaring met het worden ingehuurd vanuit 1 partij waarbij vanuit meerdere partijen invloed op de opdracht kan worden uitgeoefend en jij als spin in het web tussen de partijen en belangen laveert.

 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
 De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
 Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
 De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 – Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
 In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11 (tarieven tussen €90,- en €110,-).

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
Maximaal 2 kandidaten afhankelijk van beschikbaarheid (1 kandidaat voor 36 uur of 2 kandidaten voor 16 tot 24 uur).

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk: ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op locatie op donderdag 8 juni 2023 tussen 9:00 en 14:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 7 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
 Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 30 mei 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 31 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 5 juni 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 tot 36 uren per week (indicatief: uren kunnen gedurende de opdracht variëren) uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.