Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-09

Organisatie
De BEL Combinatie is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. Wij werken vanuit de volgende vier kerncompetenties: Professionaliteit, Openheid, Samenwerken en Publiek Ondernemerschap.

Opdracht
Binnen de BEL Combinatie ligt een ontwikkelopgave voor de verdere professionalisering en het toekomstbestendig maken van de werkorganisatie. Om dit proces vanuit de directie voldoende focus te kunnen geven, zoeken wij (tijdelijke) uitbreiding, in de vorm van een Adjunct Directeur. Samen met de directeur vormen zij de directie en worden taakvelden verdeeld, waarbij de adjunct directeur primair de ontwikkeling van de (strategische) bedrijfsvoering ter hand neemt. Andere taakvelden worden in overleg met de directeur verdeeld. 

In deze context zijn de te behalen doelstellingen voor de Adjunct Directeur o.a.:

 • Zorgdragen voor (verdere) professionalisering van de bedrijfsvoering met het accent op integraliteit en samenhang tussen de bedrijfsvoering componenten. Daarbij ook verbindingen leggen met het primaire proces (oftewel tussen beleid en uitvoering en beleid en bedrijfsvoering);
 • Voeren van regie op blijvende ontwikkeling van de bedrijfsvoering (plan-do-check-act);
 • Zorgdragen voor de invoering van een methodiek van procesmatig werken waardoor en waarna (alle) processen gestandaardiseerd, persoonsonafhankelijk (borging) en waar mogelijk efficiënter worden;
 • Ontwikkelen en uitbouwen van bedrijfsmatig denken en werken van het management;

Taken en werkzaamheden die uit bovenstaande doelstellingen voortvloeien zijn wat ons betreft bijvoorbeeld:

 • Het neerzetten van een samenhangend programma voor bedrijfsvoering met bijbehorende visie;
 • Regie voeren op noodzakelijk te vormen bedrijfsvoeringbeleid (en uitvoering ervan) met een integrale benadering van Financiën (financieel beleid), HR beleid, I&A beleid, bedrijfsondersteuning e.d.;
 • Ontwikkelen van integraal management en bedrijfsmatig werken;
 • Zorgdragen voor sturings- en verantwoordingsinstrumentarium;
 • Mede adviseren en bijdragen van ontwikkeling van de governance-instrumenten (bestuurlijke planning, OGON, DVO etc.) en deze verbinden;
 • Met teamleiders en stafmedewerkers vormgeven van digitalisering en standaardisering van de processen en de borging ervan. Efficiencymogelijkheden doorvoeren;
 • Leiding geven aan teamleiders.

Van de Adjunct Directeur verwachten wij in dit verband de nodige voorstellen voor onze organisatie, de werkwijzen, informatiestromen e.d., met name om de gestelde doelen te bereiken, en vooral ook om de integraliteit en samenhang te bevorderen.

Veel van de werkzaamheden van de Adjunct Directeur zijn onderdeel van ons organisatieontwikkelingsprogramma VIBE. De Adjunct Directeur is daarom ook lid van de VIBE stuurgroep. VIBE is een programma van en voor medewerkers, waarbij ingezet wordt op ontwikkeling van een lerende organisatie die toekomstbestendig is. De gemeenteraden hebben voor VIBE inmiddels 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor versterking van de BEL Combinatie op meerdere terreinen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met het realiseren van ontwikkelopgaves voor organisaties, vanuit een leidinggevende rol (beschrijf dit duidelijk in het cv.);
2. Aantoonbare werkervaring in de brede bedrijfsvoering van organisaties (beschrijf dit duidelijk in het cv).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal een afgeronde WO Master opleiding, bijvoorbeeld in de richting van Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Accountancy of vergelijkbaar (15 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Adjunct Directeur in een openbaar bestuurlijke context (bijvoorbeeld binnen een: gemeentelijke organisatie, gemeenschappelijke regeling, Provincie, Waterschap, GGD of vergelijkbaar) (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het inzetten én implementeren van ontwikkelopgaves op het gebied van Bedrijfsvoering én Organisatieontwikkeling (maak dit concreet aantoonbaar in het cv. d.m.v. 2 voorbeelden) (30 punten);
6. Een maximum uurtarief van €120,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Kennis en inzicht van het concept lerende organisatie;
 • Kennis van brede bedrijfsvoering binnen gemeenten en kennis van primaire processen in gemeenten;
 • Kennis van bedrijfsmatig werken en dit kunnen overdragen aan anderen;
 • Verbinder met een open stijl;
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Vasthoudend en resultaatgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De 1e ronde gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland op donderdag 16 februari tussen 10.30 uur en 12.00 uur en tussen 12.30 uur en 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 14 februari 2023 bericht. De 2e ronde gesprekken zullen in week 8 plaatsvinden. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor de BEL Combinatie komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 6 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 7 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 10 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.