Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-30

Organisatie
Gemeente Rijswijk heeft een apart onderwijs-arbeidsmarkt programma. Het programma raakt niet is breed door diverse beleidsterreinen. Niet alleen onderwijs, maar ook economische aspecten, waaronder grotere maatschappelijke vraagstukken als de krapte op de arbeidsmarkt en de noodzaak voor voldoende goed gekwalificeerde medewerkers voor bijvoorbeeld de realisatie van de energietransitie.

Ten aanzien van de energietransitie staan we voor een grote en complexe opgave; het realiseren van een verschuiving van het gebruik van fossiele brandstoffen naar een duurzame energieopwekking en een gezonder en veilig klimaat. Daarvoor zijn voldoende en relevant opgeleide mensen nodig.

In Rijswijk is er een samenwerkingsverband in oprichting bestaande uit onder andere Eneco, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Den Haag, Kadans Science Partner, IGO, IWNL, Darel, ROC Mondriaan, Rijswijks lyceum – Van Vredenburch College, Geothermie Nederland, TNO/RCSG, Energy Switch, EBN, Shell, The Hague en partners en Gemeente Rijswijk. Dit samenwerkingsverband gaat de komende jaren aan de slag met het door ontwikkelen van een breed consortium van bedrijven, opleidingsinstituten en overheden (ecosysteem) rondom Geothermie en de Energietransitie.

Het samenwerkingsverband heeft als doel regionaal bij te dragen aan kennisdeling (informeren), innovatie en educatie op het gebied van de energietransitie en geothermie in het bijzonder.

In het afgelopen half jaar is een eerste stap gezet richting de regionale samenwerking onder de naam Energy Cave (www.energycave.nl). De Energy Cave is gevestigd op At the Park, het voormalig Shellcomplex aan het Kesslerpark en is een broedplaats voor kennisdeling, onderwijs en innovatie rondom geothermie en energietransitie. De Energy Cave is een fysieke locatie welke reeds intensief gebruikt wordt voor diverse (externe) bijeenkomsten. Tevens hebben de eerste (hierboven genoemde) partners een intentieovereenkomst ondertekend, waarin zij toezeggen zich in te spannen om de Energy Cave  zowel in fysieke locatie als in netwerk, naar de volgende fase te brengen.

Als gemeente dragen wij als partner van de Energy Cave zo mede bij aan een duurzaam energiesysteem en de ontwikkeling van een campus (ecosysteem) op locatie At the Park, waarin onder meer ook expliciet aandacht is voor een goede aansluiting tussen de vraag van de arbeidsmarkt en het aangeboden onderwijs. Om deze aansluiting goed te borgen vanuit de bestaande gemeentelijke beleidskaders, zijn wij op zoek naar een beleidsadviseur Onderwijs-arbeidsmarkt die deze verbinding tussen beleid en strategische positionering en uitvoering kan realiseren.

Team
De opdracht wordt uitgevoerd vanuit de scope van de Energy Cave waarbij een nauwe samenwerking is met team Economische Zaken en de collega’s van Energietransitie. Naast de ambtelijke collega’s, werk je veel samen met de overige professionals die betrokken zijn bij de Energy Cave, waaronder de Creative Director en communicatieadviseur, als ook inzet welke vanuit partnerschap met de Energy Cave geleverd wordt vanuit de verschillende organisaties.

Opdracht
De opdracht richt op het verder ontwikkelen van de bouwsteen educatie van de Energy Cave, waarbij onderwijs en arbeidsmarkt concreet samenkomen rondom het thema energietransitie / geo-thermie. Het betreft een wisselwerking in beleid versus uitvoering, waarbij enerzijds de kaders zoals die er nu liggen vanuit het programma Nieuwe Onderwijs Energie Rijswijk (NOER) moeten worden doorvertaald in concrete uitvoering, zoals het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s in samenwerking met het bedrijfsleven. Anderzijds moet deze uitvoering leiden tot een aanscherping van het programma en betere positionering en strategische borging van het vraagstuk onderwijs-arbeidsmarkt en Leven Lang Ontwikkelen in Rijswijk. Hierbij ligt ook een heel nauwe relatie met de onlangs vastgestelde economische visie waarbij extra aandacht is gevraagd voor het borgen van voldoende arbeidsplaatsen voor praktisch opgeleid personeel, dit binnen de thema’s energie, techniek en innovatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. De aangeboden kandidaat is 2 dagen per week uiterlijk beschikbaar per 15 april 2023 (of eerder indien mogelijk);
2. Flexibel inzetbaar; aanwezigheid / beschikbaarheid mede afhankelijk van interne en externe afspraken. Concreet betekent dit flexibiliteit in welke dagen aanwezigheid wordt verwacht en/of aanwezigheid in ook avonduren (duidelijk benoemd in het CV);
3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
4. Aantoonbare werkervaring op het gebied van onderwijs-arbeidsmarkt beleid in de afgelopen 5 jaar binnen een gemeente (maakt dit duidelijk aantoonbaar in het cv);

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van onderwijs-arbeidsmarkt beleid (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur bij het borgen van die vraagstuk binnen gemeentelijke beleid, maar ook andersom, binnen de onderwijsinstellingen afgelopen 5 jaar (duidelijk benoemd in het CV) (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als gesprekpartner van en verbinder tussen onderwijs, ondernemers en overheid en tegelijkertijd in staat om deze partijen aan tafel te brengen met de juiste vertegenwoordigers in de afgelopen 5 jaar (duidelijk benoemd in het CV) (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het verkennen en aanvragen van relevantie subsidies (Duidelijk benoemd in het CV aan de hand van voorbeelden) (15 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als aanjager en verbinder binnen het onderwijs of economisch domein binnen een gemeente (10 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Proactief;
– Resultaatgericht;
– Netwerken / verbinden;
– Ondernemerschap;
– Bestluitvaardig;

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot en met 31 december 2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.