Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-11

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Context opdracht
De wijk Kerkelanden is een wijk in Hilversum Zuid-West waar de potentie aanwezig is om een PEDwijk (Positive Energy District) te gaan worden.

De realisatie van een grote zonneparkeerplaats, koppelkansen met bedrijventerrein Zuid-West, aangrenzend aan Kerkelanden, wat verder gaat verduurzamen, een vereniging Ver-KEN die ontstaan is ontstaan in de fase dat er onderzoek werd gedaan naar de mogelijkheden voor een warmtenet in de wijk. Hilverzorg – een zorginstelling – met 600 woningen en appartementen en 600 medewerkers die graag verder wil gaan verduurzamen.

Leden van de initiatiefgroep van Ver-KEN wonen verspreid in de wijk en vertegenwoordigen woningeigenaren, VvE’s en particuliere huurders om hen te ondersteunen bij de verduurzaming van hun woning op weg naar aardgasvrij-ready en aardgasvrij. Ook stimuleert Ver-KEN de plaatsing van zonnepanelen, individueel of collectief. De ambitie van Ver-KEN is dat Kerkelanden in 2035 energieneutraal is.

Meer info is te vinden op de website: https://www.ver-ken.nl/

Het doel is om in 2040 van het aardgasvrij te zijn. In 2022 is gestart met de wijkaanpak. Procesontwikkeling en uitvoering (learning while doing) die over 3 jaar in heel Hilversum uitgerold gaat worden. In Hilversum is gekozen voor een individuele aanpak. Dit betekent dat iedereen zijn of haar woning op eigen tempo verduurzaamd. Dat wil zeggen, isoleren, ventileren, een andere warmtebron en (eventueel) zonnepanelen. Als gemeente willen we de Hilversummers goed en transparant informeren over wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast willen we het hen gemakkelijk maken door een totaalaanbod om van het aardgas af te gaan (isoleren, glas, ventileren, warmtevoorziening en eventueel zonnepanelen) aan te bieden. Het informeren en aanbieden van deze totaalaanbieding doen we buurt voor buurt.

 Opdracht
* De adviseur die wij zoeken zal het contact in de wijk met VER-ken gaan intensiveren. Denk aan aanwezig zijn op de sessie die zij organiseren en luisteren naar de input die geleverd wordt.
* Samenwerking met de ketenpartners in Hilversum, nl. de energie coöperaties en het Energiedienstenbedrijf verder helpen vorm te geven.
* De verdere mogelijke initiatieven om te gaan verduurzamen uit de wijk verder in kaart brengen en te verbinden met VER-ken en de ketenpartners.
* In de wijkaanpak adviseren hoe de conversie ratio op 1 of meerdere isolatiestappen verhoogd kan worden door vanuit de inwoners, door rekening te houden met de verschillende doelgroepen en gedrag, meer initiatief los te krijgen waardoor de wijkaanpak ook ervaren (gaat) worden en dat de inwoners in goede samenwerking met de gemeente de isolatiestappen gaan maken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met energietransitie in de afgelopen 5 jaar;
3. Aantoonbare werkervaring met transitieprocessen waarbij verschillende externe stakeholders zijn betrokken (benoem een duidelijk voorbeeld in het cv);
4. Een maximum uurtarief van €110,- exclusief btw, inclusief reis- en verblijfkosten).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met energietransitie (benoem dit duidelijk in het cv) (50 punten)
6. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeente (40 punten);
7. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Ruimtelijke Ordening, Bedrijfskunde of Energie/Duurzaamheid (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden,
– Kennis van gedrag van woningeigenaren,
– Flexibel,
– Teamspeler,
– Zelfstandig,
– Inzicht in de (energie)techniek.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste twee kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen en er wordt in overleg met de opdrachtgever fysiek/digitaal gewerkt :  Di – Wo – Do.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 16 mei 2023 tussen 14.00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 15 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 10 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 11 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 12 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 uur, 4 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.