Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-19

Organisatie
Goedopweg (www.goedopweg.nl) is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, de gemeentes Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat Midden Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op projectniveau werken wij ook samen met andere partners.

Goedopweg is gehuisvest bij de Provincie Utrecht, en o.a. de inhuur uitvragen en andere inkooptrajecten van Goedopweg verlopen via de provincie. De provincie streeft ernaar een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving.

Wat wij doen: samen werken aan bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzame mobiliteit

Regio Utrecht is hét trefpunt van ons land. Zorgeloze mobiliteit in 2050 voor alles en iedereen is onze grote ambitie. Daarom werken rijks- en regionale overheden zelf en gezamenlijk aan het bereikbaar en leefbaar houden van de regio en zetten we erop in om iedere Utrechter emissieloos te laten reizen in 2050. Goedopweg richt zich daarbij vooral op kortetermijnoplossingen en projecten, met een sterke focus op gedragsbeïnvloeding en mobiliteitsmanagement. Daarbij gaat het vaak om nieuwere concepten zoals het beïnvloeden van reizigersgedrag, smart mobility oplossingen en het samenwerken met werkgevers en specifieke sectoren zoals de onderwijssector. Het bedrijfsleven werkt hard mee aan een betere bereikbaarheid van de regio en verduurzamen van de mobiliteit. Veel bedrijven ontwikkelen duurzaam mobiliteitsbeleid en stimuleren hybride- en thuiswerken, en ov- en (e)fietsgebruik bij medewerkers.

Bij het stimuleren van ander reisgedrag werken we binnen Goedopweg met een onderverdeling in verschillende doelgroepen. Binnen het deelprogramma werkgevers- en integrale gebiedsgerichte benadering richten we ons op de doelgroep werkgevers. Hieronder vallen allerlei projecten en activiteiten die erop gericht zijn werkgevers en medewerkers te stimuleren om niet of minder vaak met de auto te reizen, bijvoorbeeld door thuis te werken als dat kan en meer gebruik te maken van de fiets, het OV en/of deelmobiliteit.

Om dit te bereiken onderscheiden we aantal verschillende, inmiddels beproefde werkwijzen: a) Het individueel ondersteunen van werkgevers om hun mobiliteitsbeleid (inclusief bijbehorende regelingen) te verduurzamen. Voor de doelgroep mkb werkgevers is een toegesneden aanpak ontwikkeld. b) Het gebieds- en branchegericht ondersteunen van gedeelde ambities van werkgevers, veelal in nauwe samenwerking met overheden, vervoerders en koepelorganisaties. c) Inzet van werkgeversbenaderingen voor zogenaamde specials, denk bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden d) Vervullen van een platformfunctie (online en offline) waar werkgevers relevante kennis en inzichten kunnen halen, ervaringen kunnen delen, inspiratie kunnen opdoen.

Voor de verdere uitbreiding van onze gebiedsgerichte ondersteuning van (mkb) werkgevers in onze regio zoeken wij een adviseur/gebiedsprojectleider.  

Opdracht
We zoeken een adviseur/gebiedsprojectleider die ervaring heeft met senior-adviseur/projectleider met ruime ervaring in het samenwerken met werkgevers op het gebied van (het stimuleren van) duurzaam mobiliteitsbeleid.

Je weet hoe het regionale mkb werkgevers in beweging te krijgen. Als adviseur/projectleider overzie je zowel het vakinhoudelijke als het procesmatige speelveld goed, en je snapt wat er aan inhoudelijk advies, proces en activiteiten nodig is om (mkb)werkgevers daadwerkelijk stappen te laten zetten richting (nog) duurzaam(er) mobiliteitsbeleid.

Je beschikt over de juiste interventie skills om werkgevers nog meer in beweging te krijgen en daardoor de relatie met werkgevers nog verder te versterken. Je maakt zoveel mogelijk concrete afspraken/deals met werkgevers of groepen werkgevers, en je ondersteunt en faciliteert hen indien gewenst om de beoogde resultaten te bereiken. Ook beschik je over de capaciteiten om groepen werkgevers te enthousiasmeren en via samenwerkingsverbanden op efficiënte wijze bekend te maken met de Goedopweg boodschap. 

Je werkt graag in een team. Je zult nauw samenwerken met de momenteel 12 adviseurs en projectleiders in het werkgeversteam en de programma coördinator. Daarnaast werk je inhoudelijk samen met je Goedopweg collega’s van o.a. Doelgroepenaanpak, Gedragsbeïnvloeding & Communicatie, Slimme Mobiliteit en Minder Hinder.

Je bent resultaatgericht. Je bent bovengemiddeld goed in luisteren en vragen stellen om de behoeften van werkgevers te achterhalen. Je bent zelfstandig en goed in staat je eigen werkzaamheden te organiseren.

Als senior adviseur/projectleider:

 • Maak je analyses van werkgevers per gebied, er op gericht om zoveel mogelijk werkgevers (individueel en gebiedsgericht) aan te laten sluiten
 • Maak je samen met de ‘acquisiteurs’ een ‘aanvalsplan’ hoe deze werkgevers te gaan benaderen
 • Adviseer je al aangesloten of nieuwe werkgevers over het verduurzamen van hun mobiliteit. Je begrijpt vanuit de inhoud en processen welke issues het meest relevant zijn en welke oplossingsrichtingen het meest kansrijk en effectief zijn. Je hebt actuele mobiliteits-kennis, specifiek over arbeidsvoorwaarden, WKR, fiscaliteit, alternatieve mobiliteitsvoorzieningen, wagenpark, facilitair. 
 • Gebruik je analysetools, zoals een mobiliteitsscan of enquêtes, om kansen voor verduurzaming inzichtelijk te maken
 • Ondersteun je collectieven van werkgevers (o.a. ondernemersverenigingen, bedrijventerreinenverenigingen) om samen in een gebied te komen tot ambitieuze afspraken over het verduurzamen van mobiliteit en het bereikbaar houden van de werklocatie.
 • Zorg je dat alles goed vastgelegd wordt in het relatiemanagementsysteem
 • Ben je sterk in het bouwen van netwerken met werkgevers en overheden, zowel op bestuurlijk/directie als operationeel/uitvoerend niveau
 • Neem je deel aan verschillende overleggen, waaronder het 2-wekelijkse overleg met het werkgeversteam, waarin de voortgang van het werk en bereikte resultaten worden besproken
 • Verzamel je input vanuit al je contacten met werkgevers voor eventueel nieuw te ontwikkelen proposities, campagnes, maatregelen, communicatieactiviteiten

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in rollen/functies waarin je werkrelaties met werkgevers hebt opgebouwd en onderhouden;
3. Aantoonbare werkervaring/kennis in de afgelopen 5 jaar van werkgebonden mobiliteitsvraagstukken;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in rollen/functies waarin je werkrelaties met werkgevers hebt opgebouwd en onderhouden (25 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in rollen/functies waarin je werkgevers verbindt aan initiatieven, projecten, maatschappelijke doelstellingen op het gebied van duurzame mobiliteit (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in rollen/functies waarin je gebiedsgericht groepen werkgevers hebt ondersteund in hun samenwerking (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in adviseren van werkgevers op de volgende deelaspecten van mobiliteitsbeleid; HR-arbeidsvoorwaarden, facilitair en wagenpark/lease (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent goed in het opbouwen van relaties. Je gebruikt je contactuele vaardigheden en je inhoudelijke kennis over duurzame mobiliteit om werkgevers te adviseren. Je begrijpt welke issues voor werkgevers relevant zijn en welke oplossingsrichtingen het meest kansrijk en effectief zijn. Je hebt actuele HR en facilitaire-kennis, specifiek rond de WKR, fiscaliteit, wagenparken, alternatieve voorzieningen. Ook snap je wat er nodig is om de samenwerking tussen werkgevers en Goedopweg op een nuttige manier vorm te geven.
 • Je werkt graag in een team. Je organiseert de samenwerking binnen het werkgeversteam en met andere onderdelen van het Goedopweg programma. En bent constructief in het samenwerken in gebieden, met zowel de publieke als private partijen.
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen en gevoeligheden bij overheden en binnen organisaties/instellingen. Als je dit kunt toelichten met een of meerdere casussen is dit een pré. 
 • Je bent resultaatgericht. Je bent bovengemiddeld goed in luisteren en vragen stellen om de behoeften van werkgevers te achterhalen. Eenmaal met een werkgever in contact doet je overtuigingskracht de rest.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal . Uurtarief maximaal 100 – €120,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon werk;

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op locatie centraal in Utrecht op donderdag 23 februari 2023 tussen 09 en 12 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 22 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 14 februari 2023, 09.00. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 15 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 20 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.