Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-07

Organisatie

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Adviseur implementatie Woo & Wmebv

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: Woo) in werking getreden. De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (hierna: Wmebv) zal naar verwachting op 1 juli 2024 inwerking treden. De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braasem implementeren de Woo en de Wmebv ieder voor zich maar in gezamenlijke projectmatige aanpak.

De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braasem zijn gezamenlijk op zoek naar een Adviseur die zorgt voor advies richting de Projectleider implementatie Woo en de Projectleider implementatie Wmebv binnen deze gemeenten.

Van de Adviseur wordt verwacht dat hij/zij binnen die context proactief en reactief adviseert. De Adviseur zal op de hoogte moeten zijn van de landelijke ontwikkelingen rondom beide wetten en zal kennis moeten hebben van verschillende wetten die van invloed zijn op digitale huishouding. Hij/zij moet aantoonbare ervaring hebben met de Woo, Wmebv, Omgevingswet, Wet elektronische publicaties (hierna: WEP) en de Wet hergebruik van overheidsinformatie (hierna: Who).

De Adviseur valt onder de verantwoordelijkheid van de concerndirecteur Bedrijfsvoering, en onder functionele aansturing van de teamleider Juridische Zaken en Inkoop.

Concreet betekent dit dat de Adviseur:

 • Aanwezig is bij het stuurgroepoverleg Woo en Wmebv
 • Op aanvraag aanwezig is bij overleggen met betrekking tot de Woo en Wmebv
 • Gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de Projecleider implementatie Woo en de Projectleider implementatie Wmebv
 • De impact van de Woo en de Wmebv op gemeenten kan inschatten en op basis daarvan kan adviseren
 • Advies geeft over de prioritering en doorlooptijd binnen de implementaties
 • Advies geeft over de risico’s en aandachtspunten binnen de implementaties
 • Advies geeft over de keuzes die binnen de implementaties gemaakt worden, die van invloed zijn op de bedrijfsvoering.
 • Rekening houdt met de wettelijke eisen en impact op de organisatie, de burger, de informatiesystemen en de kosten.
 • Rekening houdt met verandertraject c.q. de bewustwording die in de organisatie moet plaatsvinden om de implementatie van de Woo en de Wmebv succesvol te laten verlopen.
 • Samenwerkt met alle afdelingen, aangezien de implementatie van de Woo en de Wmebv de hele organisatie raakt.

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau;
 2. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager op het gebied van implementatie van wetgeving en/of informatievoorziening in primaire en bedrijfsvoering processen;
 3. Kandidaat is beschikbaar per maandag 2 januari 2024 voor 8 uur per week;
 4. Aantoonbare werkervaring met de implementatie van de Wet open overheid (Woo).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)

 1. Aantoonbare werkervaring op het gebied van informatiemanagement; (25 punten)
 2. Aantoonbare werkervaring met het inrichten van processen én het opstellen van procesbeschrijvingen; (25 punten)
 3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de implementatie van de Wet open overheid (Woo). (25 punten)
 4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager bij een gemeente of provincie ; (25 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatief
 • Analytisch
 • Secuur
 • Resultaatgerichtheid

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Wij gaan uit van een uurtarief van maximaal 130 euro.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 12 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 6 december 2023, 09;00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 7 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 8 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

6 maanden, 8 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.