Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-21

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis. Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 60.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen hebben eigen kwaliteiten en talenten. Ze verschillen in overtuigingen, karakter, achtergrond, leeftijd en interesses. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie. Die diversiteit zorgt betere inzichten en resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
De afdeling Mens & Omgeving in samenwerking met de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein (USD) van gemeente Gooise Meren zoekt een ervaren collega voor de functie van adviseur Inburgering.

De nieuwe Wet Inburgering 2021 is inmiddels van kracht. De gemeente krijgt met deze wet een duidelijke regierol en wordt zo verantwoordelijk voor een goede inburgering van onze statushouders (vluchtelingen die tijdelijk in Nederland mogen blijven). Jij gaat in de functie van adviseur Inburgering aan de slag om alles in goede banen te leiden voor onze gemeente en bent o.a. verantwoordelijk voor:

Als adviseur inburgering krijg je energie van de volgende zaken:

 • Je ontwikkeld beleid op het gebied van de uitvoering van de Wet inburgering
 • Je adviseert op vraagstukken die betrekking hebben op of raakvlakken hebben met de tijdelijke opvang of de crisisnoodopvang van statushouders, vluchtelingen of ontheemden in onze gemeente.
 • Het vertalen van het vastgestelde beleidsplan Inburgering naar de uitvoering en het verder doorontwikkelen van het beleid in samenhang met de Participatiewet.
 • Je hebt regelmatig overleg met de beleidscollega’s van de afdeling Mens en Omgeving en de klantmanagers en kwaliteitsmedewerkers van onze Uitvoeringsdienst Sociaal Domein (USD) over de nieuwe Wet Inburgering. Zo zorg je ervoor dat iedereen is geïnformeerd en alle neuzen dezelfde kant op staan
 • Jij vertegenwoordigt de belangen van gemeente Gooise Meren tijdens vergaderingen met de Regio Gooi en Vechtstreek over o.a. de inkoopprocedure van de leerroutes inburgering. Jij zorgt er samen met je collega’s van de regio voor dat er straks een goed, passend en betaalbaar aanbod ligt voor onze statushouders en samenwerkingspartners
 • Jij onderhoudt proactief het gemeentelijk netwerk van samenwerkingspartners, zoals de gemeentes uit de regio, Stichting Vluchtelingenwerk, Versa Welzijn en de Bibliotheek. Je zorgt ervoor dat lijntjes kort zijn en ze je weten te vinden bij vragen
 • Er zijn regelmatig pilots binnen jouw werkveld. Jij zorgt ervoor dat deze pilots over o.a. de doorstroom van statushouders naar (duurzaam) werk goed worden opgezet en geëvalueerd. Zo kunnen we blijven leren en ons beleid aanscherpen en verbeteren
 • Je beantwoordt vragen van de gemeenteraad over de nieuwe wet inburgering
 • Je schrijft heldere adviezen en collegevoorstellen voor ons bestuur
 • Je volgt constant de actualiteiten en onderzoeken binnen jouw vakgebied bij adviesorganisaties als Divosa, VNG en Kennisplatform Integratie & Samenleving. Krijg jij informatie niet snel boven water, dan ga je er zelf achter aan. Zo weet jij je adviesrol binnen onze organisatie goed te vervullen
 • Je vormt de schakel vormen tussen beleid, uitvoering en kwaliteit op het terrein van de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving.
 • Je bent het aanspreekpunt voor consulenten en kwaliteitsmedewerkers
 • Je ondersteunt de uitvoering bij het vertalen van (nieuw) beleid naar processen en instructies.
 • Je toetst inhoudelijk de besluiten, waarbij je de collega’s op een prettige manier feedback geeft en coacht.
 • Je neemt deel aan interne en externe overlegstructuren waaronder projectgroepen.
 • Inrichten suite voor inburgering / maken instructie en formulieren / koppeling DUO / Competensys
 • inrichten leerroutes (z-routes)

Voor deze opdracht is het van belang dat je (ruime) ervaring hebt met de uitkeringsapplicatie suite voor sociaal domein. Ervaring met de diagnosetool Competensys en het handboek Grip op Participatiewet van Schulinck is een pré. Ervaring als projectleider in het sociaal domein is een must.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau;
2. Uiterlijk beschikbaar per 1 maart  2023 voor 24 tot 32 uur per week;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider of kwaliteitsadviseur in het sociaal domein op het gebied van participatie en inburgering, inrichtings- of verbetervraagstukken.

 Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider of kwaliteitsadviseur in het sociaal domein bij een gemeente in de afgelopen 10 jaar (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met vertalen van beleid naar uitvoering en het inrichten in applicaties, in het bijzonder suite4SD en Competensys (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
6. Aantoonbare recente werkervaring met betrekking tot de Wet inburgering, Participatiewet en aanverwante wet – en regelgeving in de afgelopen 3 jaar met de applicatie Suite voor Sociaal Domein (35 punten);
7. Een maximum uurtarief  van € 90,- woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten; (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent in staat om boven de dagelijkse praktijk uit te stijgen.
 • Je bent proactief, analytisch en zakelijk.
 • Je hebt een duidelijke visie op kwaliteit.
 • Je bent gemotiveerd en enthousiast om de taakgroepen Inkomen en Participatie verder te ontwikkelen.
 • Je hebt overtuigingskracht, je bent sociaal vaardig en je kunt goed communiceren en adviseren.
 • Je voelt je thuis in een organisatie waarin je veel vrijheid hebt, maar ook veel verantwoordelijkheden.
 • Analytisch: doorgrond de zaken snel en onderscheidt hoofd- en bijzaken;
 • Proactief: neemt initiatief om problemen te adresseren en op te lossen, zet tijdig de juiste middelen in, beheerst de risico’s en schaalt op tijd op indien het project niet meer conform de verwachtingen en planningen loopt;
 • Enthousiasmerend: weet de medewerkers en collega’s te motiveren om hun energie positief in te zetten en hen te verbinden met het project;
 • Plannen en organiseren: effectief en gestructureerd bepalen welke tijd, middelen en inzet nodig zijn om doelen te halen en dit te realiseren;
 • Besluitvaardig: neemt besluiten binnen het mandaat van de projectleider, communiceert daar helder over en vertaalt dit naar concrete acties en interventies;
 • In staat om draagvlak te realiseren;
 • Professioneel: stelt de juiste zaken aan de orde, maakt heldere afspraken en vergewist zich er van of deze uitvoerbaar zijn, bewaakt deze en spreekt medewerkers en collega’s aan om die afspraken na te komen (bespreken, afspreken en aanspreken).

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

 Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

 Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

 Benodigd aantal professionals
1.

 CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

 Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

 Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 23 februari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 22 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

 Overige informatie

 1. Opdrachtnemer moet na gunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Voor start van de opdracht voldoet een bewijs van aanvraag van de VOG. De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor Opdrachtnemer
 2. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 3. We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.
 4. Het tarief van de aangeboden kandidaat staat vast tot en met 31 december 2023.
  Daarna kan maximaal éénmaal per jaar een voorstel tot prijsaanpassing aan de Opdrachtgever plaatsvinden van maximaal 2,5%.
 5. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.ind
  • U dient te beschikken over een G-rekening en NEN Certificering, 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NEN-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening.
 6. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 7. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).


Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 21 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 21 februari 2023november gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

 De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 22 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.