Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-11

Organisatie
Voor Purmerend werken is bijzonder, want wij werken doorlopend voor de opgave buiten. Dat betekent dat we goed in de gaten houden hoe het met onze inwoners en ondernemers gaat. Dit vraagt empathie en het vermogen om goed te kunnen verbinden. Ook als inwoners, ondernemers of organisaties soms ontevreden zijn en juridische middelen gebruiken zoals een bezwaar. We gaan met hen in gesprek en zoeken samen naar een oplossing, het liefst zonder direct de (juridische) regels te gebruiken. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je omgeving vinden we belangrijk. Die ruimte krijgen we ook van de organisatie en het gemeentebestuur. Soms zitten we aan de keukentafel bij de inwoner, maar ook is er veel contact met de burgemeester of wethouder en de regio.

Opdracht
De komende jaren groeien we naar ruim 100.000 inwoners door een binnenstedelijke bouw- en transformatieopgave. We ontwikkelen meer dan 10.000 woningen, ook zijn er aanzienlijk veel particuliere (kleinere) initiatieven in de bestaande stad en in het buitengebied. Deze initiatieven hebben gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte, mobiliteit en parkeren, waardoor het belang voor de gemeente van dit thema, toeneemt. Er worden diverse initiatieven genomen met impact op de ruimtelijke omgeving van bewoners, bedrijven en bezoekers van Purmerend. Enerzijds private initiatieven en anderzijds kleine gebiedsontwikkelingen van de gemeente, bijvoorbeeld de aanvraag voor een in- en uitrit, maar ook  de realisatie van een appartementencomplex.

Voor al deze initiatieven is het nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen of om voorafgaand hieraan een bestemmingsplanwijziging te realiseren. Initiatieven worden onder andere beoordeeld op verkeerskundige beleidskaders aan de zogenaamde Intaketafel en Omgevingstafel op wenselijkheid en haalbaarheid.

Als adviseur binnen het team Ontwikkeling beoordeel je de kleinere initiatieven en de herontwikkeling op alle verkeerskundige aspecten, bijvoorbeeld verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeren. Je staat in nauwe verbinding met collega’s die in de grotere gebiedsontwikkelingen adviseren om te weten wat er speelt en het beleid af te stemmen. Je bent de verbindende schakel tussen het team Ontwikkeling en het Omgevingsteam, bijvoorbeeld tijdens het overleg in de Intaketafel en de Omgevingstafel. Je beoordeelt en toetst de initiatieven op de mobiliteitsaspecten en de Nota Parkeernormen, je geeft advies over wenselijkheid en haalbaarheid. Ook neem je deel in projectgroepen en adviseer je over de verkeerskundige aspecten. Onderdeel van je werk is ook het schrijven van verweerschriften in geval van bezwaar en beroep op de adviezen gericht op mobiliteit.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar binnen een overheidsorganisatie.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)             
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met mobiliteitsvraagstukken  (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
4. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met ruimtelijke procedures wat betreft de beoordeling van initiatieven (25 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar binnen een gemeente met meer dan 90.000 inwoners (20 punten)
6. Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering én interactie (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
7. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in de richting van verkeer en/of ruimtelijke ordening (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Bestuurlijk en politiek sensitief
  • Samenwerkingsgericht
  • Resultaatgericht
  • Verbindend
  • Analytisch


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vrij.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 17 mei 2023 tussen 9.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 16 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 9 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 10 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 12 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 - 28 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.