Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-20

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 430 medewerkers in 35 verschillende teams, verdeeld over vijf domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn.  Onze kernwaarden zijn ROTS wat staat voor Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerken in teams.

Team
Het team Vergunningen kent twee clusters, Omgevingsrecht en APV/Bijzondere wetten. De uitvraag ziet op het cluster Omgevingsrecht. Met een klein team behandelen wij aanvragen en principeverzoeken inzake het Omgevingsrecht. Daarbij werken wij nauw samen met interne en externe als adviseur optredende partijen.

Opdracht
Het team Vergunningen is bezig met de implementatie van de Omgevingswet. Er zijn projectplannen opgeleverd en er is in beeld is gebracht wat de gevolgen zijn van de Omgevingswet, maar ook de Wet VTH en de Wet Private kwaliteitsborging. Wij gaan nu een afrondende fase in waarin wij ons richten op het optimaliseren van onze werksystemen, processen en producten, voor zowel omgevingsrecht als APV/bijzondere wetten. Wij zoeken een inhoudelijke specialist van de Omgevingswet en Verordening fysieke leefomgeving, die vanuit deze kennis en praktijkervaring met en namens ons als projectleider en adviseur (deel)projecten naar een hoger niveau kan brengen (met interne collega’s en externe adviseurs) en ons daarin diverse producten zal opleveren.

Vanuit de opbouw en cultuur van het team gaat onze voorkeur uit naar een projectleider die niet alleen kennis heeft van de Omgevingswet, maar ook kennis en ervaring met het beoordelen van complexere Wabo-zaken (inclusief ruimtelijke ordening) en in detail kennis heeft van ruimtelijke plannen en bouwregelgeving.

Voor dit team Vergunningen, cluster Omgevingsrecht, zoeken wij dan ook een stevige adviseur omgevingsrecht die mee wil bouwen aan de doorontwikkeling van het team Vergunningen met zaakgericht werken en specifiek de route naar de Omgevingswet.

Met brede blik en vanuit actuele kennis van het omgevingsrecht, met specifieke kennis op hoog niveau van bouwregelgeving, zul jij optreden als:
– Vraagbaak/sparringpartner voor het team op het gebied van complexe ruimtelijke projecten;
Ambassadeur en adviseur in het zaakgericht werken. Vanuit die ben jij rol proactief gericht op het signaleren van verbeterpunten in modellen en processen, om deze vervolgens beet te pakken en uit te werken.

De specifieke projecten die in ieder geval in de projectperiode opgeleverd zullen dienen te worden betreffen:

 • Het adviseren van het management over inwerking treden WEP (gevolgen en consequenties);
 • Het coördineren van het opstellen en testen van “toepasbare regels” i.h.k.v. het DSO;
 • Het coördineren en opstellen van procesbeschrijvingen en modeldocumenten i.h.k.v. Omgevingswet;
 • Het optimaliseren en verder inrichten van de werkapplicatie samen met de functioneel beheerder. Adviseren over functionaliteit en werkprocessen i.h.k.v. de diverse koppelingen.
 • Deelname aan regiobijeenkomsten (regio Haaglanden) waarin afspraken m.b.t. processen en samenwerkingsafspraken worden gemaakt;
 • Werkafspraken (functioneel, documenten en termijnen) maken met de verschillende ketenpartners over de samenwerkingsmodule. Organiseren van en deelnemen aan testsessies in het kader van advisering/ coördinatie;
 • Werkafspraken (functioneel, documenten en termijnen) maken met de verschillende adviserende teams en afdelingen. Dit in een nauwe samenwerking met het collega-team Ruimte.
 • Het vervullen van een adviserende rol vanuit team Vergunningen bij het opstellen van omgevingsplan en omgevingsvisie en beleid (participatie, verordeningen).

Naast het voeren van de diverse projecten gericht op vorenstaande vragen wij van de persoon in kwestie ook:

 • Vertegenwoordiging van het team/gemeente Rijswijk in overleggen in- en extern op het vlak van de Omgevingswet en WKB. Samen met manager te bepalen welke overleggen, op welke wijze en met welke frequentie;
 • Het team Vergunningen op de hoogte houden van de landelijke ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht. Doel: de wettelijke ontwikkelingen op de agenda houden en het team betrokken maken.

Jij vervult deze rollen vanuit een hands on-instelling:

– Jij begeleidt en adviseert de teamleden in hun rol en bij hun taken;
– In complexe vergunning dossiers treed jij op als casemanager en jouw acties daarin toon jij aan en bespreek jij ter lering met de teamleden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon en laptop inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
2. Aantoonbare werkervaring met zaakgericht werken in Centric Leefomgeving (20 punten);
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar bij een gemeente in de rol van Projectleider en/of Kwartiermaker op het gebied van de implementatie van de Omgevingswet (30 punten);
4. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar als Behandelaar / Casemanager van complexe vergunningaanvragen binnen het Omgevingsrecht bij een gemeentelijke organisatie (35 punten);
5. Minimaal een afgeronde WO bachelor opleiding op het gebied van Bouwkunde of ruimtelijk Ontwikkeling (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

– Pro-actief;
– Inzicht, analytisch;
– Sociaal, verbindend.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in donderdag 23 maart 2023 tussen 12:00 en 15:00 uur en zullen digitaal plaatsvinden. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 21 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 17 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op uiterlijk maandag 20 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 21 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16-18 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.