Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 4 weken geleden
2024-02-06

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Opdracht
Per 1 maart 2024 zijn wij op zoek naar een ervaren Organisatieadviseur. Als interim organisatieadviseur bij de gemeente Zeist ga je aan de slag met twee opdrachten:

  • Strategie en Bestuur, Juridische Zaken en Projectbureau

Deze opdracht is ontstaan doordat de huidige opdrachtnemer (externe) een nieuwe uitdaging buiten de gemeente Zeist heeft gevonden. Een echte buitenkans. Vandaar dat wij op korte termijn op zoek zijn naar nieuwe inspiratie, strategische denkkracht en daadkracht om dit verder te brengen. Je opdracht bestaat uit het verder onderzoeken én vormen van een visie over de toekomst van deze afdeling(en). Je dompelt jezelf onder in de organisatie om vervolgens vanuit jouw expertise en vanuit een helicopterview te adviseren aan het directieteam over wat er nodig is om deze afdelingen in hun kracht te zetten en daarmee een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige/adaptieve organisatie? Binnen het onderzoek is de volgende hoofdvraag geformuleerd: Hoe benutten we de denkkracht, kennis en kunde van Strategie & Bestuur, Projectbureau en Juridische zaken optimaal, zodat het goede leven in Zeist nog beter wordt? Hierop volgend zijn een aantal deelvragen geformuleerd die de volgende thema’s omvatten: positionering en rol, positionering en inzet en aansturing.

In de afgelopen periode (4e kwartaal 2023) is dit onderzoek gestart voor enkele functiegroepen; eind februari 2024 zal hierover een concept rapport opgeleverd worden. De volgende functiegroepen: projectondersteuners,  juristen en inkoopadviseurs moeten nog worden onderzocht (onderdeel van de opdracht). Om vervolgens de uitkomsten samen te brengen en van hieruit met jou expertise en strategische blik dit samen te brengen tot een advies. Daarnaast hoort ook het begeleiden van de implementatie en toetsen van de nieuwe werkwijze (o.a. ontwikkelen en toetsen afwegingskader) behoort ook tot de opdracht. Ook kan het zijn dat het onderzoek nieuwe inzichten oplevert voor de rol van de toekomstig teammanager. Bij deze opdracht wordt door jou samengewerkt met een bedrijfskundig- en personeelsadviseur en de nieuwe interim teammanager.

  • Veilige en Vitale Wijken

Deze opdracht bestaat uit het inventariseren, onderzoeken én adviseren van de teammanager over de meest optimale invulling en inrichting van het team in het licht van de opgaven. Ook hier dompel je jezelf onder in de organisatie om vervolgens vanuit jouw expertise en vanuit een helicopterview een advies uit te brengen over de knelpunten en oplossingsmogelijkheden. In deze functie werk je naast de Teammanager voor het betreffende afdeling/team.

Context

Strategie & Bestuur, Juridische Zaken en Projectenbureau

In de gemeente Zeist zijn een aantal functies gecentraliseerd in één team. De strategen en bestuursadviseurs vormen het team Strategie en Bestuur. Ambtelijk opdrachtgevers, programmamanagers, projectleiders en projectondersteuners zijn onderdeel van het Projectbureau. Tot slot vormen de juristen en inkoopadviseurs het team Juridische Zaken. Deze drie teams worden door één teammanager aangestuurd.

Veilige en Vitale Wijken

Het team Vitale en Veilige Wijken (VVW) draagt bij aan creëren van vitale en leefbare wijken die een waarborg zijn voor het ‘goede leven in Zeist’. Het team kent een grote diversiteit aan onderwerpen en is ingedeeld in de onderstaande onderdelen: Vrijetijdseconomie, Ondernemersplein, Wijkmanagers, Veiligheid en Toezicht en Handhaving.

De medewerkers van het team zetten zich in voor het verbeteren van de sociale, fysieke en economische aspecten van de wijken. Ze streven naar een omgeving waarin bewoners, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen, waar voldoende voorzieningen zijn en waar sociaal contact wordt gestimuleerd.

Ze werken samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden om knelpunten in de wijken te identificeren en oplossingen te vinden en ze stimuleren ook het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en projecten die de leefbaarheid, veiligheid en vitaliteit van de wijken verbeteren.

Het team kent een tweetal centrale opgaven waaraan de komende twee jaar wordt gewerkt. Dit betreffen de opgaven: Samen wijkgericht werken en het verduidelijken van de eigen rollen en samenwerking. Dit maakt onderdeel uit van de, door de teammanager, ingezette koers om het team flexibel en veerkrachtig te houden zodat het optimaal kan blijven functioneren. Een onderdeel van deze koers is om een inventarisatie te maken van de huidige inzet en de ideale inzet van het team in beeld brengen. Dit doe je in samenwerking met de teammanager VVW met als doel om te komen tot een advies aan het directieteam.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met strategische vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling en/of leiderschap binnen een gemeentelijke organisatie (ligt dit duidelijk toe aan de hand van minimaal 2 uitgeschreven voorbeelden);
3. Een maximum uurtarief van €125,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau (15 punten); 
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met strategische vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling en/of leiderschap binnen een gemeentelijke organisatie (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het op de diverse vakgebieden inhoudelijk coachen van medewerkers (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Kandidaat is beschikbaar per 19 februari 2024 voor 32 uur per week (10 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente (20 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als teammanager binnen een gemeente (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
1. Verbinden; 
2. Besluitvaardigheid; 
3. Omgevingsbewustzijn; 
4. Ondernemen;
5. Initiatiefrijk;
6. Politieke sensitiviteit ;
7. Analytisch;
8. Overtuigingskracht;
9. Daadkracht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 13 februari 2024 tussen 09.00 uur en  12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 9 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 2 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 5 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 7 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.