Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-15

Organisatie en context van de opdracht
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein is centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding.

De ambitie is om in 2040 energie neutraal te zijn. Nieuwegein zet daarom, ondermeer, in op meer elektrisch vervoer en meer snellaadpunten (bij winkelcentra). De hoop en verwachting is dat het elektrisch vervoer de komende jaren een groei doormaakt, en dat we meer moeten doen om de groei beter te faciliteren.

 De huidige visie en aanpak voor elektrisch vervoer is verouderd. Op dit moment hebben we bijvoorbeeld slechts één aanbieder van elektrische laadpalen. Door de grote aantallen aanvragen voor nieuwe elektrische laadpalen komt het parkeren steeds meer onder druk te staan. We moeten daarom ook naar andere opties kijken zoals laadpleinen. Daarnaast kiest Nieuwegein in de nieuwe Mobiliteitsvisie voor meer focus op langzaam verkeer, fiets en wandelaar in de openbare ruimte en voor meer ruimte voor groen, spelen en elektrisch rijden en het stimuleren van deelmobiliteit. Deze uitgangspunten zijn nog niet in het huidige beleid en aanpak voor elektrische vervoer verwerkt.

Opdracht
Deze opdracht bestaat uit het opstellen van een nieuw programma Oplaadinfrastructuur Elektrisch Vervoer. Het programma bestaat uit een plan van aanpak, planregels en uitvoeringsmaatregelen. Het programma is pragmatisch, actie en resultaatgericht. Onderdeel van het plan van aanpak is een nieuw kader voor en visie op type, aantal en plekken van laadvoorzieningen, potentiële aanbieders van deze voorzieningen en (energie-)kosten. De planregels kunnen onderdeel uit gaan maken van de APV en Omgevingsplan. Een belangrijke uitvoeringsmaatregel is het opstarten van een nieuw aanbestedingstraject voor laadpalen. Het contract met de huidige marktpartij cq leverancier van laadpalen loopt in 2028 af.  Planning is daarom om kort na de zomer 2023 te komen met een voorstel voor het programma. Zodat we tijdig een nieuwe aanbesteding volgens het nieuwe beleid kunnen uitvoeren.

Als adviseur/projectleider stel je dit programma op in samenwerking met de gemeentelijke adviseur Duurzaamheid en met de betrokken collega’s van het Openbaar Domein en TVL (Toezicht, Veiligheid en Leefomgeving). Je voert het benodigde overleg met collega’s, met partners binnen en buiten de stad en met de wethouder. Daarnaast lever je input op aanbestedingscriteria en onderzoek je de mogelijkheden van ‘meedoen’ in een grotere aanbesteding van samenwerkingspartners.  Meerdere gemeenten actualiseren op dit moment de visie op elektrisch vervoer en parkeren. We willen hierbij aansluiten en gebruik maken van de aanwezige kennis en expertise. 

Na vaststelling van het programma door het college volgt mogelijk een vervolgopdracht voor de uitvoering van onderdelen van het programma, zoals het leiden van de aanbestedingsprocedure.

De inzet voor de opdracht per week kan variëren,  afhankelijk van de agenda van opdrachtnemer en opdrachtgever en de fase waarin de opdracht is, maar zal naar verwachting gemiddeld 24 uur per week zijn.

Wie zoeken we?
Voor het opstellen en uitvoeren van het programma zoeken we versterking in capaciteit en in kennis en kunde. We zoeken een ervaren adviseur of projectleider met deskundigheid en ervaring met het opzetten en organiseren van programma’s en/of plannen van aanpak. Kennis en ervaring op het gebied van aanbesteding,  gemeentelijk ruimtelijk beleid en uitvoering in de openbare ruimte, mobiliteit  en/of duurzaamheid is een sterke pre.  Kortom we zoeken iemand die deze klus trekt, Iemand die het opstellen van het programma  op poten zet en die de inhoudelijke expertise levert of  organiseert.

We zoeken daarom iemand die het adviseurschap in de breedte beheerst: kennis en ervaring op het beleidsterrein duurzaamheid, adviesvaardigheden, projectmatig werken, communicatie en politiek-bestuurlijke gevoeligheid.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het werkveld Ruimtelijke ontwikkeling, Openbare ruimte, Mobiliteit en/of Duurzaamheid.

Gunningscriteria (weging)
3. Aantoonbare werkervaring als Projectleider van een programma en/of uitvoeringsprogramma in een gemeentelijke organisatie (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring op het werkveld van Oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
5. Aantoonbare ervaring met het opstellen van plannen van aanpak en/of programma’s (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
6. Aantoonbare ervaring met het adviseren aan en/of leiden van een aanbestedingstraject (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met de advisering aan de portefeuillehouder (benoem dit duidelijk in het cv.) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Gericht op samenwerking;
  • Toegankelijk en verbindend vermogen, zowel intern als extern;
  • Proactief;
  • Pragmatisch, resultaat- en oplossingsgericht;
  • Communicatief sterk zowel mondeling als schriftelijk;
  • Goed motiveren en overtuigen vanuit de inhoud;
  • Stressbestendig en flexibel.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.