Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-28

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Opdracht
Begeleiding realisatie IHP-projecten onderwijs
De Wolden heeft recentelijk een nieuw huisvestingsplan onderwijshuisvesting gerealiseerd. De eerste IHP-projecten vormen een uitdaging omdat het hier onder andere een school betreft die qua leerlingaantal zich op de opheffingsnorm begeeft. Daarnaast wensen meerdere schoolbesturen in De Wolden een versnelling in gang zetten rondom verduurzaming. Dit brengt direct een dynamiek in het nieuwe IHP en de planning. In de opdracht is het ook belang om tot een vast begeleidingsteam te komen die zich de komende jaren gaat richten op de begeleiding van de IHP-projecten. Vanuit diverse disciplines moet hier input en capaciteit voor georganiseerd worden (RO, vergunning, groen/water, verkeer, vastgoed etc.). Belangrijk is dat er een standaard/ proces komt waarin de werkwijze voor IHP-projecten goed is geborgd. Kennis van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden – Hoogeveen vanuit eerdere opdrachten is daarom een pré.

Jouw opdracht richt zich op:

 • Begeleiding in de realisatie van IHP projecten voor gemeente De Wolden.
 • De kaders definitief vast te stellen met de schoolbesturen (huisvestingsnormen, niveau van renovatie, de aanpak etc.)
 • Vertegenwoordig namens de gemeente De Wolden in het projectteam gedurende de realisatie.
 • Voor het vervullen van deze rol stel je waar nodig adviezen op voor de wethouder onderwijshuisvesting en het college en zorg je voor het overeenkomen en vastleggen van afspraken met de schoolbesturen
 • Ook ben je voor de schoolbesturen de contactpersoon naar andere disciplines die mogelijk een rol spelen bij de projecten (openbare ruimte, vergunningen etc.)
 • Beantwoording van actuele vragen die spelen in de relatie tot het beleid voor onderwijshuisvesting in De Wolden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als adviseur voor de realisatie van projecten onderwijshuisvesting;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3.  Uurtarief maximaal € 110,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur onderwijshuisvesting met specifiek de ervaring op realisatie van projecten in onderwijshuisvesting (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van adviezen op het gebied van onderwijshuisvesting (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke instelling (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Samenwerken;
– Analytisch;
– Communicatief in woord en geschrift;
– Resultaatgericht;
– Zelfstandig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste twee kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11, medewerker ontwikkeling II. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja, maar in de werkzaamheden is het vereist om ook in Hoogeveen te werken om af te stemmen met collega’s, externe partners en het fysiek deelnemen aan projectvergaderingen.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg ingepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Huidige/ zittende leverancier is uitgenodigd om deel te nemen aan deze aanbesteding.
 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bij de SWO De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en indien gewenst een mobiele telefoon in bruikleen.
 • Het overeengekomen tarief is van toepassing voor de gehele duur van de inzet van Professional. Aanpassing van het tarief is uitsluitend mogelijk na wederzijds overleg en kan slechts ingaan indien Inlener schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd dat de tariefsaanpassing is goedgekeurd, met dien verstande dat verhogingen van het loon of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de cao binnen de branche waarin Professional werkzaam is of bepaald door wetgeving, te allen tijde kunnen worden doorberekend. Andere verhogingen zijn niet mogelijk aangezien deze als een wezenlijke wijziging gezien worden waarmee de oorspronkelijke uitvraag onrechtmatig wordt (voor meer informatie: zie https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/type-opdracht/wezenlijke-wijziging).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 26 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 26 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 29 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 8 - 12 uur, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.