Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-09-05

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 66.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Cluster Beleid & Advies
De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat uit ca. 40 medewerkers. We vormen beleid, adviseren en werken aan het mogelijk maken van ruimtelijke initiatieven die bijdragen aan Het Goede Leven in Zeist. Dat doen we zoveel mogelijk ‘aan de voorkant’. Vervolgens verlenen we  omgevingsvergunningen, zorgen voor toezicht en handhaving en geven juridisch advies op het vlak van omgevings- en handhavingsrecht. En natuurlijk bereiden we ons voor op de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw. De afdeling bestaat uit cluster Beleid & Advies, cluster Vergunningen en cluster Juridisch Advies, Toezicht en Handhaving (JTH).

Deze opdracht ligt binnen cluster Beleid & Advies. Het cluster bestaat uit 7 adviseurs RO, 4 adviseurs Stedenbouw en 4 adviseurs Erfgoed. Het cluster werkt nauw samen met diverse collega’s in de afdeling en organisatie, waaronder het Projectbureau en de adviseurs van Wonen en Verkeer.

Opdracht
Wij zijn op zoek naar een ervaren adviseur ruimtelijke ontwikkeling (twee maal) die adviseert of trekker is bij het ontwikkelen, uitwerken en vastleggen van diverse ruimtelijke ontwikkelingen. Hierin ligt op dit moment een grote werkvoorraad, mede doordat bestaande medewerkers extra werken aan het omgevingsplan.

Dit doe je veelal vanuit ruimtelijke initiatieven in bestemmingsplannen of andere planologische procedures, of als adviseur in projecten met een gemeentelijke projectleider (waarbij jij het bestemmingsplan begeleidt). Ook kan dit vorm krijgen in vooroverleg.

Daarnaast is het mogelijk dat we je vragen om een rol te spelen in procesbegeleiding of het verbeteren van werkwijzen.

Hoofdopdracht ligt bij het begeleiden van ruimtelijke initiatieven. Je pakt lopende bestemmingsplanprocedures op en start nieuwe procedures op. Interactieve en open planprocessen vinden wij hierbij belangrijk. Je voert, soms samen met projectleiders, de regie over bouwplannen en projecten en bent daarbij verantwoordelijk voor het planologisch-juridisch proces. Maatschappelijke initiatieven begeleid je met gevoel voor het samenspel tussen inwoners, gemeente en andere betrokkenen waarbij je het belang van een zorgvuldig, weloverwogen advies aan onze bestuurders niet uit het oog verliest.

Werkwijzen en processen rond ruimtelijke initiatieven vind je interessant en je bent in staat een bijdrage te leveren aan het opstellen of verbeteren hiervan. Daarnaast kun je indien gewenst ook ruimtelijke gebiedsprocessen begeleiden.

Uiteraard ben je op de hoogte van de ontwikkelingen rond de Omgevingswet en kun je na inwerkingtreding van de wet conform de Omgevingswet handelen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met het voeren van planologische-juridische procedures;
3. Uiterlijk beschikbaar vóór 9 oktober 2023 voor 32 uur per week;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen het ruimtelijk domein van een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van planologie, ruimtelijke ordening, sociale geografie of (omgevings)recht (15 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als adviseur ruimtelijke ontwikkeling bij een gemeentelijke instelling (35 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het voeren van planologische-juridische procedures binnen een gemeentelijke instelling (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden van maatschappelijk initiatieven (noem drie voorbeelden met referenties in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je hebt aantoonbare en ervaring met bestemmingsplannen, planologisch-juridische procedures en ruimtelijke initiatieven;
 • Je vertrekt vanuit opgave: de vraag van de klant met de context van de omgeving en de ruimtelijke ambities van Zeist;
 • Je vindt goed je weg in een bestuurlijk-politieke omgeving en het bijbehorende krachtenveld;
 • Je legt makkelijk verbinding met je omgeving, je bent stressbestendig en kunt goed
  relativeren met het liefst de nodige humor. Daarbij kun je ruimte en vertrouwen geven maar ook duidelijk zijn en grenzen bewaken
 • Je volgt de ontwikkelingen in wet- en regelgeving op de voet en weet deze te vertalen in het dagelijks werk;

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op 11, 12, 13 en 14 september 2023 tussen ongeveer 9.00 en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 8 september bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 1 september 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 4 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 6 september 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot en met 31 december 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.