Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-03

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.
Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Opdracht
Dit jaar wordt een programma Wonen opgesteld, wat ons straks richting geeft om de vrijgekomen vacatureruimte structureel in te vullen. In de tussentijd zoeken wij een adviseur Wonen die tijdelijk het team dat nu bestaat uit twee collega’s komt versterken. Als Adviseur Wonen ga je onder andere:

 • Deelnemen aan het overleg van de Regio Amersfoort over het thema Wonen namens de gemeente Soest, in afstemming met je collega’s.
 • Deelnemen aan bestuurlijke en ambtelijke overleggen met corporaties en huurdersorganisaties. Hier worden onder andere de prestatieafspraken besproken en gemonitord. Voor het opstellen nieuwe prestatieafspraken wordt namens de partijen een aparte procesbegeleider aangetrokken. Jij bent de link naar de interne organisatie en zorgt dat de belangen van Soest worden geborgd
 • In kaart brengen wat er wettelijk nodig is binnen het taakveld Wonen en hoe dit de beste structureel vorm te geven in Soest
 • Adviseren over ruimtelijke plannen, inclusief deelname aan de nieuwe intake- en omgevingstafel (integraal adviesoverleg over particuliere initiatieven). Er lopen binnen de gemeente veel mooie initiatieven zoals het landelijke voorbeeldproject Soesterberg-Noord.
 • Samenwerken met de corporaties aan monitoring van de pilot ‘doorstroming en lokale/regionale voorrang’
 • Verlenen van urgenties met toepassing van de hardheidsclausule en behandelen van bezwaarschriften
 • Actueel houden van het lokale woningbouwprogramma en de provinciale planregistratie
 • Je behandelt startersleningen en vragen van inwoners over wonen

 Vereisten / knock-outcriteria1.  Minimaal een afgeronde hbo opleiding;
2. Aantoonbare kennis van en werkervaring op het gebied van Wonen/volkshuisvesting, licht dit duidelijk toe in het cv;
3. Beschikbaar voor minimaal 20 uur per week;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het thema Wonen (30 punten);
5. Aantoonbare kennis van of werkervaring op het gebied van Wonen en prestatieafspraken, aangetoond doormiddel van een voorbeeld in het cv (20 punten);
6. Aantoonbare kennis van of werkervaring met ruimtelijke ordening, aangetoond doormiddel van een voorbeeld in het cv (20 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij of voor een overheidsinstelling of woningbouwcorporatie (10 punten);
8. Beschikbaar op maandag en donderdag ivm overleg porteuillehouder en omgevingstafel (10 punten);
9. Deta- Vast: kandidaat is bereid om bij wederzijdse interesse na minimaal 1040 gewerkte uren kosteloos bij de opdrachtgever in dienst te treden (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Gestructureerd;
– Daadkrachtig;
– Communicatief vaardig;

– Initiatiefrijk;
– Besluitvaardig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 11 mei 2023 tussen 9:00u en 11:00u. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 10 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 2 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 3 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 4 mei 2023, 09:00 uur Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 tot 36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 31 januari 2024, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.