Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-10

Organisatie
Midden-Delfland s een oer-Hollandse gemeente met een waardevol agrarisch veenweidelandschap. Typerend voor het gebied is de koe die nog gewoon in de wei staat. Ondanks oprukkende verstedelijking is het oorspronkelijk cultuurlandschap met de vele sporen uit het verleden bewaard gebleven. Het open groengebied is als recreatiegebied van groot belang voor de leefbaarheid voor de inwoners van de omliggende steden. Samen met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere overheden werkt de gemeente aan behoud en versterking van de ongekende kwaliteiten.

Wij hebben mooie kerntaken:

– Ons landschap open en groen houden en verbinden met de stedelijke omgeving;
– Werken aan vitale dorpen met een betere kwaliteit van leven

Onze organisatie telt 160 medewerkers. Deze werken bij de afdelingen Bedrijfsvoering, Beheer Openbare Ruimte, Samenleving & Dienstverlening en Landschap, Wonen & Economie.

We hebben een informele organisatiecultuur. ‘Thuis! in Midden-Delfland’ is de essentie van onze cultuur: ‘In de gemeente Midden-Delfland voel jij je begrepen, geholpen, betrokken en thuis. Daar zorgen we voor door oprechte belangstelling te tonen en deskundig, gedreven en naar de bedoeling te handelen’. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers dit uitdragen.

Afdeling Landschap, Wonen en Economie
De afdeling bestaat uit vier teams:
– Landschap;
– Ruimtelijke Ordening en Milieu;
– Locatieontwikkeling;
– Bouw- en woningtoezicht

De teams worden geleid door twee teamleiders. Samen vormen jullie het managementteam (MT) van de afdeling.

Opdracht
Je geeft leiding aan de afdeling Landschap, Wonen & Economie (LWE). Deze afdeling bestaat uit de teams: Kernopgaven, Locatie-ontwikkeling, Bouw en Woningtoezicht (inclusief Monumenten), Ruimtelijke Ordening en Milieu. De werkzaamheden van de afdeling in de komende tijd zijn: een relatief ambitieus woningbouwprogramma, voortgaan met de implementatie van de omgevingswet, verder brengen van de energietransitie, versterken van het Bijzonder Provinciaal landschap. Voor de collegeleden ben jij de strategisch adviseur op jouw werkterrein.

Jij bent onze vertegenwoordiger op bestuurlijk en directieniveau in de relevante externe overlegorganen. Voor Midden-Delfland is samenwerking met omliggende overheidspartners essentieel.

Wie zoeken we?
De afdeling LWE heeft drie leidinggevenden. Dat is deze functie en daarnaast twee teamleiders. Deze functie is vacant en op een van de teamleidersfuncties wordt ingehuurd. Dit speelt juist op het moment dat de afdeling bezig is met het bekijken van de meerjarige personele inzet en de taakverdeling.

We zoeken dus een ervaren leidinggevende zowel op inhoud als qua organisatie. Je moet gelijk mee kunnen draaien en meedenken in dit proces.

We gaan de komende maanden werven voor de vaste invulling op de functie. Een warme overdracht is onderdeel van de opdracht. We verwachten dat de periode waarin je voor ons werkzaam bent tenminste 6 maanden zal zijn.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als leidinggevende binnen een gemeente;
3. Bereid om 4 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn;
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, milieu, landschap en BWT;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar als leidinggevende binnen een gemeentelijke organisatie (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring op het werkgebied ruimtelijke ontwikkeling, milieu, landschap en BWT (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het extern vertegenwoordigen van een organisatie, dit blijkt het het CV als u in externe overlegorganen de vertegenwoordiger van uw werkgever of de voorzitter van het overleg was (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met organisatieontwikkeling, dit blijkt uit uw CV als u leiding hebt gegeven aan een organisatieverandering (15 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Strategisch leidinggeven;
– Visie;
– Sturend;
– Helikopterview;
– Communicatief vaardig;
– Doorzettingsvermogen;
-Daadkrachtig;
– Besluitvaardig;
– Omgevingsbewust;
– Bestuurlijke sensitiviteit

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde gunningscriteria.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.