Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-24

Organisatie ZonMw
ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Wij werken op het snijvlak van onderzoek, beleid en praktijk aan een zo goed mogelijke gezondheid van mensen in Nederland. We stimuleren en financieren onderzoek, ontwikkeling en implementatie. De hoofdopdrachtgevers van ZonMw zijn het ministerie van VWS en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zie ook onze site www.zonmw.nl. We zijn centraal gelegen in Den Haag, werken in een modern kantoorgebouw en zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Opdracht
Het doel van het Actieprogramma Grip op Onbegrip is het versterken van een lerende omgeving en verbetercyclus in de regio ten behoeve van een persoonsgerichte aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag. De lessen van het Actieprogramma ‘lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag’ (2016-2021) vormen hiervoor de basis. Bestaande en nieuwe netwerken krijgen de kans zich verder te ontwikkelen zodat praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen samen met ervaringsdeskundigen en naasten gezamenlijk en duurzaam kunnen werken aan regionale maatschappelijke vraagstukken. Het programma heeft een looptijd van 6 jaar (2021 t/m 2027) en voor de uitvoering van het programma is € 116 miljoen beschikbaar.

Het programma bestaat uit 4 inhoudelijke pijlers:

  1. Zorg en Samenleving
  2. Zorg en Veiligheid
  3. Kennis en Inzicht
  4. Professionaliseren

De insteek van het programma is praktijkgericht. Eén van de kenmerken van het programma is dat er budget gereserveerd is voor 25 veiligheidsregio’s, voor 7 hotspots en voor ongeveer 20 RKOG. Daarbij is het van belang dat het beschikbare budget daadwerkelijk wordt aangevraagd, zodat samenwerkingsverbanden aan de slag kunnen met het thema onbegrepen gedrag ongeacht hun startniveau. Deze insteek vraagt om een verschuiving van het subsidieproces zoals we dat bij ZonMw gewend zijn. De focus zal liggen op het begeleiden en monitoren van projecten en het aanvraagproces zal laagdrempelig zijn. Belangrijk aspect is om potentiële aanvragers goed te informeren en te enthousiasmeren om in te dienen bij ZonMw. Daarnaast is het van belang om inhoudelijke verbindingen te leggen tussen gestarte projecten, zowel binnen regio’s (tussen de RKOG, ZV en hotspots) en tussen regio’s.  Een Ambassadeur Onbegrepen Gedrag kan hier goed bij ondersteunen en heeft een signalerende, adviserende, motiverende en verbindende functie voor het programmateam, de programmacommissie en andere relevante stakeholders van AGO.

Vanaf april 2023 zijn er 2 Ambassadeur Onbegrepen Gedrag ingesteld: Monique van der Werf en Hans-Martin Don. Op basis van de opgedane ervaringen is ook de behoefte om deze rol in 2024 te continueren. Deze flextender is bedoeld voor de inzet één ambassadeur. De andere ambassadeur (Monique van der Werf) heeft aan aanstelling tot 1-5-2024.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het thema onbegrepen gedrag;
2. Aantoonbare werkervaring bij een zorg en welzijnsorganisatie;
3. Aantoonbare werkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving;
4. Aantoonbare werkervaring binnen de ggz;  
5. Actieve betrokkenheid bij het huidige Actieprogramma Grip op Onbegrip;

Gunningscriteria
6. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met het thema onbegrepen gedrag (40 punten);
7. Affiniteit met het enthousiasmeren en verbinden van stakeholders binnen een politiek gevoelige context (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met complexe regionale samenwerkingen (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het inzetten van subsidies als financieringsinstrument (15 punten);
10. Aantoonbare werkervaring als (oud-)commissielid van het Actieprogramma Grip op Onbegrip (20 punten).

Competenties:
a. Het programmateam en de programmacommissie van het Actieprogramma Grip op Onbegrip adviseren. Indien relevant kan de AmGO als adviseur deelnemen aan commissievergaderingen. Hij/zij heeft daarbij geen rol in de besluitvorming;
b. Het verzamelen van signalen. Door in gesprek te gaan met verschillende partijen uit het veld kan de AmGO bevorderende en belemmerende factoren verzamelen en landelijke ontwikkelingen in kaart brengen;
c. Het motiveren van hotspots en veiligheidsregio’s om subsidieaanvragen in te dienen bij AGO. Met specifieke aandacht voor de regio’s die “achterblijven”, bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met het opstellen van een subsidieaanvraag of omdat de samenwerking in de regio niet soepel verloopt;
d. Een verbindende functie in het veld. Het gaat om het leggen van verbinding binnen regio’s, tussen regio’s én tussen het veld en het programmateam van AGO;
e. De ambassadeur rapporteert over de verrichte werkzaamheden aan het programmateam en de programmacommissie van AGO.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie 3 CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde bovenstaande criteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek vindt online plaats en wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van ZonMw. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

Werkdagen
Flexibel

Planning
De gesprekken bij de ZonMw worden op 29-01-2023 om 14.00 uur gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen op 25-01-2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • ZonMw verzoekt tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
  • ZonMw verzoekt tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag;
  • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dag maandag 22 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dag dinsdag 23 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dag 25 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 8 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.