Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-01

Organisatie
Pijnacker-Nootdorp is een prachtige gemeente waar het mogelijk is om tussen de grote steden dorps te wonen in een landelijke en groene omgeving. Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We staan voor grote uitdagingen zoals de energietransitie, de verandering van het klimaat, de behoefte aan woningen en de verduurzaming van de mobiliteit.

Het groene buitengebied is een unieke en onderscheidende kwaliteit van Pijnacker-Nootdorp. Het groen binnen en buiten de kernen vormt een samenhangend natuurnetwerk. Dit netwerk draagt bij aan een hogere biodiversiteit en belevingswaarde en laat zich goed combineren met recreatieve verbindingen en klimaatadaptieve maatregelen. De afgelopen jaren zijn diverse verbindingszones ingericht en op strategische plaatsen zijn faunapassages aangelegd. Ook het natuurvriendelijk beheer is uitgebreid. De ambities op het gebied van ecologie en groen zijn hoog; meer groen en minder stenen en bovendien is dat groen gevarieerd en aantrekkelijk voor mensen en dieren. De inwoners vinden groen het belangrijkste thema, blijkt uit de resultaten van de participatie van de omgevingsvisie.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.
Je komt als assetbeheerder groen te werken in het team Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) van de afdeling Wijkzaken. Er zijn 5 assetbeheerders binnen het team. In het asset groen werk je met een beleidsmedewerker groen, directievoerder groen en 2 toezichthouders groen.
Als beheerder groen ben je breed inzetbaar en komen alle facetten van het vak aan bod.
Je bent aanspreekpunt bij het realiseren van groene reconstructie projecten en bewonersinitatieven.
Er zijn korte lijnen en je schakelt effectief met alle betrokkenen. Door de realisatie van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen heb je een dynamische werkomgeving en uitdagend werk.

Opdracht
Een gemeente met zowel stedelijke opgaven als vraagstukken die juist heel dorps van aard zijn. De Openbare Ruimte is divers van aard en daardoor is het beheren en beheersen hiervan een uitdagende taak.
Samen met interne en externe partners geef je invulling aan de veranderende eisen op het gebied van klimaat, hittestress, het vergroenen, watermanagement en duurzaamheid. Je streeft er naar deze aspecten op een zo goed mogelijk manier een plek te geven in de vaak beperkte openbare ruimte.

De volgende werkzaamheden maken deel uit van je takenpakket:

 • Je bent verantwoordelijk voor het integrale beheer van de groene buitenruimte en de watergangen,
 • Het  bewaken van de afgesproken kwaliteitseisen van het openbaar groen,
 • Het voorbereiden van groen- en cultuurbestekken,
 • Het verder op orde brengen van contractbeheer,
 • Het toezien op het groenbeheersysteem en daarbij horende groene arealen (bomen-, maai-, en groenbeheer),
 • Invulling geven als opdrachtgever naar andere teams en externe partners.
 • Je werkt integraal samen met andere assetbeheerders in de openbare ruimte,
 • Het toetsen en adviseren van integrale ontwerpen, overleggen met opdrachtnemers,
 • Het voorbereiden van (integrale) opdrachten, directievoering vanuit de opdrachtgeversrol,
 • Bijdragen leveren aan de door de gemeente gestelde opgaven op het gebied van duurzaamheid, klimaat,
 • Je bent groenadviseur bij groot onderhoud van wijken en wegen,
 • Je toetst ruimtelijke nieuwbouwplannen en omgevingsvergunningen op groenbeleid, beheer en kosten,
 • Je voert overleg met wethouders, collega´s, bewoners en ondernemers over groen.

Vereisten / knock-outcriteria 
1. Maximaal uurtarief €90,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender.
2. Uiterlijk beschikbaar per 1 maart 2023;
3. Aantoonbare werkervaring als Assetbeheerder Groen;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
5. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
6. indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van bijvoorbeeld Tuin en Landschapsinrichting  (20 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als assetbeheerder groen.
Waarbij het opstellen en uitvoeren van groenbeheerplannen een onderdeel is (30 punten),
9. Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar met inkoop-, aanbesteden en contractmanagement (25 punten);
10. Kennis van ecologie en relevante wet- en regelgeving (o.a. wet natuurbescherming, omgevingswet) (10 punten);
11. In het bezig van een Certificaat Wet natuurbescherming niveau 3. (15 punten)

Gunningscriteria (weging)
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

Competenties:

 • Analytisch vaardig;
 • Kunnen aanspreken;
 • Het kunnen samenbrengen van alle relevante belangen (factoren en actoren);
 • Politieksensitief en omgevingsbewust;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal op schrift en mondeling;
 • Proactief;
 • Zelfredzaamheid. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 32 tot 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.