Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Bij de provincie Flevoland werken ongeveer 600 personen verdeeld over primaire afdelingen Gebiedsontwikkeling & Europa, Strategie & Beleid en Infra, en de ondersteunende afdeling Concernzaken en Bestuur.

De provincie ziet de ontwikkeling van ‘data gedreven werken’ als een essentiële concernopgave voor de komende jaren en heeft dit daarom een prominente plaats  gegeven in haar informatiestrategie. Een belangrijk fundament voor het faciliteren van datagedreven werken is het Dataplatform (MS Azure). De eindverantwoordelijkheid van het dataplatform ligt bij de eenheid Informatievoorziening (onderdeel van Concernzaken)

 Dataplatform
Het dataplatform is een geïntegreerde data-infrastructuur in Azure waarin verschillende bronnen ontsloten worden. Het dataplatform biedt o.a. data-opslagfaciliteiten (datastorage), data-integratie en services die gericht zijn toepassen van data (zoals: Power BI, Synapse, Fileshare).

De afgelopen twee jaar is gewerkt aan:

 • Scripts ontwikkelt voor automatisch uitrollen/ deployen van informatieproducten;
 • Veilig ingerichte achterkant van het dataplatform;
 • Ontwikkelen van eigen datacatalog middels Python;
 • Integratie van Feitelijk Flevoland scripts;
 • Toegang en gebruik van datalake door team OBI en GEO;
 • Analyse omgeving in het Datalab;
 • In gebruik name van Purview tbv datagovernance en datalineage.

 Opdracht
Voor Dataplatform zoeken we een ervaren Azure Platform Engineer die de lead neemt in platform ontwikkeling. De werkzaamheden bestaan uit de volgende taken:

 • Je bent scrum master en neemt de lead bij de diverse scrum sessies. Je bewaakt de voortgang van de user story’s middels devops en fungeert als platformcoördinator.
 • Je voert complexe platform engineering uit en werkt aan platformontwikkelingen; waarbij altijd oog gehouden wordt op samenwerking met andere platform engineer.
 • Je draagt zorg voor duurzame borging van kennis en scripting van deze complexe opdrachten.
 • Je ondersteunt bij het opstellen van de wensen en eisen ten aanzien van het dataplatform bij business (vraagzijde) en IT (randvoorwaarden).
 • Je valideert Azure Dataplatform architectuur (Azure services) en/of scherpt deze aan
 • Data Platform Engineering: je realiseert de ontworpen Azure Dataplatform architectuur, inclusief een OTAP-omgeving gebruikmakend van ARM templates en Azure DevOps.
 • Implementatie van Purview faciliteren en het begeleiden van de mensen van het datateam bij het gebruik hiervan.
 • Ontwikkelen van datacatalogus (‘DataBieb’) middels Python.
 • Je werkt aan doorontwikkelen van Devops pipelines bij nieuwe informatieproducten.
 • Je past containerisatie (Docker) toe ter vervanging en virtual machines (kosten + efficiëntie).
 • Data-engineering: ontwerpen en ontwikkelen van toepassingen in samenwerking met de data-analisten van het data team, zoals: bronontsluiting van Saas en on premise databronnen, transformatie naar informatieproducten.
 • Financiële data uit SAP uitlezen en modelleren voor rapportages (vervanging Cognos).
 • Inrichten van proces monitoring .
 • Inrichten van kosten monitoring.
 • Monitoren van bestaande processen en verstoringen verhelpen.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: invulling van uren op maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. Afwijken hiervan kan in overleg. Aanwezigheid tijdens vaste overlegmomenten is een vereiste.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. De werkzaamheden worden in principe uitgevoerd vanaf de thuiswerkplek. In enkel uitzonderlijke gevallen is het toegestaan om werkzaamheden in het provinciehuis uit te voeren. Als het provinciehuis wordt heropend dient de kandidaat vanaf dat moment zijn werkzaamheden uit te voeren in het provinciehuis te Lelystad;
2. Uurtarief maximaal € 100, – exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
3. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
4. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
5. Microsoft Certified: Azure Data Engineer Associate (tot 2021 bekend onder de naam: Microsoft Certified Associate);
6. Goede beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift.

 Gunningscriteria te beoordelen door Flextender. Benoem alle onderdelen duidelijk in cv (weging, totaal 100 punten)
7. Aantoonbare werkervaring als scrum master (10 punten);
a. 0 tot 1 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring als scrum master (0 punten);
b. 1 of meer jaar aantoonbare kennis van en werkervaring als scrum master (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met programmeertaal Python (15 punten);
a. 0 tot 1 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met Python (0 punten);
b. 1 of meer jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met Python (15 punten);
9. Aantoonbare kennis van en werkervaring met Services Azure Data Factory (15 punten); 
a. 0 tot 1 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met Services Azure Data Factory (0 punten);
b. 1 tot 3 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met Services Azure Data Factory (10 punten);
c. 3 jaar of meer aantoonbare kennis van en werkervaring met Services Azure Data Factory (15 punten).
10. Aantoonbare kennis van en werkervaring met Azure Data Lake/Blob Store (15 punten);
a. 0 tot 1 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met Azure Data Lake/Blob Store (0 punten);
b. 1 tot 3 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met Azure Data Lake/Blob Store (10 punten);
c. 3 jaar of meer aantoonbare kennis van en werkervaring met Azure Data Lake/Blob Store (15 punten).
11. Aantoonbare kennis van en werkervaring met Azure Functions (15 punten);
a. 0 tot 1 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met Azure Functions (0 punten);
b. 1 tot 3 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met Azure Functions (10 punten);
c. 3 jaar of meer aantoonbare kennis van en werkervaring met Azure Functions (15 punten).
12. Aantoonbare kennis van en werkervaring met SQL database en SQL scripting (15 punten);
a. 0 tot 1 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met SQL database en SQL scripting (0 punten);
b. 1 tot 3 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met SQL database en SQL scripting (10 punten);
c. 3 jaar of meer aantoonbare kennis van en werkervaring met SQL database en SQL scripting (15 punten).
13. Aantoonbare kennis van en werkervaring met deployment in Azure, gebruikmakend van ARM templates en Azure DevOps pipelines (15 punten);
a. 0 tot 3 maanden aantoonbare kennis van en werkervaring met deployment in Azure, gebruikmakend van ARM templates en Azure DevOps pipelines. Benoem dit specifiek in het cv. (0 punten);
b. 3 maanden tot 1 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met deployment in Azure, gebruikmakend van ARM templates en Azure DevOps pipelines. Benoem dit specifiek in het cv. (10 punten);
c. één jaar of meer aantoonbare kennis van en werkervaring met deployment in Azure, gebruikmakend van ARM templates en Azure DevOps pipelines. Benoem dit specifiek in het cv. (15 punten).

Competenties

–              In ieder geval kennis van en ervaring met: Azure Data Factory, Azure SQL, Azure Blob store en/of Data Lake, Azure PurView, Azure DevOps , Python; Azure Synaps Power Apps en Power BI kennis;
–              Tevens kennis van en ervaring met: ontsluiten van Saas bronnen, on premise bronnen en via API’s;
–              Op de hoogte van data engineering en data warehousing best practices;
–              Ervaring met scrum werken en opereren als scrum master;
–              Projectaanpak kennis/ervaring zowel waterval als agile;
–              Pakt leidende rol en weet het beste in teamgenoten naar voren te brengen;
–              Communicatief sterk;
–              Oplossingsgericht;
–              Grote mate van zelfstandigheid;
–              Analytisch denkvermogen;
–              Teamplayer;
–              Nauwkeurig.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

 Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling).  In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur, Flevoland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.