Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-27

Organisatie
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatiegestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Afdeling
De afdeling Bedrijfsvoering werkt vraaggericht en levert ondersteuning en kwalitatief hoogwaardig en integraal advies aan alle afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Bedrijfsvoering doet dit om ervoor te zorgen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg haar beleidsdoelen haalt binnen de beschikbare middelen en de gestelde kaders. De adviseurs van Bedrijfsvoering zijn onafhankelijk en geven professioneel advies op basis van wet- en regelgeving en bestuurlijke- en organisatiedoelen. De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit zo’n 80 medewerkers.

Onder de afdeling bedrijfsvoering valt het team Informatiemanagement, ICT Service en Onderzoek (IISO). Binnen dit team vallen de disciplines informatiemanagement, informatiebeveiliging, ICT service (beheer), business intelligence en onderzoek. Dit team wordt aangestuurd door de Chief Information Officer (CIO).

Opdracht
Vanaf 01-01-2024 treedt de Omgevingswet in werking. Een belangrijke component van de invoering van de wet is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO is een landelijke voorziening met een loketfunctie voor burgers en bedrijven. Ook is het een knooppunt waar bevoegde gezagen hun backoffice applicaties op aansluiten. In aanloop naar de inwerkingtredingsdatum wil de gemeente Leidschendam-Voorburg alvast werken als onder de Omgevingswet. Hiervoor wordt het Omgevingsloket Online (OLO) aangesloten op het Omgevingswet-zaaksysteem ‘Centric Leefomgeving’, dat per 1 juni 2023 in gebruik genomen wordt.

Als beheerder/adviseur DSO & OLO keten ben je verantwoordelijk voor het implementeren en aansluiten van backoffice applicaties op de OLO (per 1 juni 2023) en het DSO (per 1 januari 2024). Te weten:

  • VTH-software en/of een zaaksysteem om aangevraagde vergunning vanuit de OLO en het DSO te ontvangen en te behandelen.
  • Plan software voor het aanmaken, beheren en uploaden van omgevingsplannen naar het DSO
  • Regelbeheersoftware voor het aanmaken, beheren en uploaden van toepasbare regels naar het DSO

Daarnaast moet de samenwerkingsfunctionaliteit van het DSO worden geïmplementeerd in de VTH-software. Ook vervul je een sleutelrol bij het voorbereiden en uitvoeren van ketentests.

Alle taken en verantwoordelijkheden dienen opgepakt te worden met een hoge mate van zelfredzaamheid, waarbij een proactieve en regelmatige terugkoppeling over de behaalde resultaten fundamenteel zijn om de functie naar wens te vervullen.

Selecteren en implementeren van de juiste applicaties/functionaliteit
De gevraagde functionaliteit van de voorgenoemde backoffice applicaties zit in nieuw aan te schaffen applicaties, of in updates voor bestaande applicaties. Jij ondersteunt de informatiemanager bij de selectie voor de juiste applicaties/functionaliteit. Wanneer gekozen is voor een applicatie zorg jij, in samenwerking met de functioneel beheerder, de leverancier, de informatiemanager, de projectleider en systeembeheer voor de implementatie van deze nieuwe applicatie of functionaliteit.

Aansluiten backofficeapplicaties aan de OLO en het DSO LV
De drie backoffice applicaties moeten worden gekoppeld aan de webservices van de OLO en/of het DSO LV. De communicatie verloopt via gestandaardiseerd berichtenverkeer. Voor het realiseren van deze koppelingen stem je af met de applicatieleverancier en de integratiepartner van de gemeente. Kennis van berichtenstandaarden en integratiecomponenten zoals een Enterprise Service Bus (ESB), een API Gateway, webservices API’s (SOAP en REST) en PKI-certificaten zijn een pre.

Testen van de OLO en DSO Keten
Om de aansluitingen en applicaties aantoonbaar en gebruiksvriendelijk werkend te krijgen, vormen ketentests een essentieel onderdeel in aanloop naar ingebruikname. Jij bent mede verantwoordelijk voor het werkend opleveren van de OLO en DSO keten, van aanvraag tot aan afhandeling. Je zult een sleutelrol vervullen bij het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van de ketentests. Hierbij is een intensieve afstemming met proceseigenaren, eindgebruikers en ketenpartners van groot belang.

Beheer applicaties en DSO
Na 01-01-2024 zijn het DSO en de koppelingen met de backofficeapplicaties in productie. In aanloop hier naartoe is het zaak om goede beheerprocessen voor DSO en de koppelingen op te stellen. Ook is de verwachting dat er de komende jaren nog veel wijzigingen en verbeteringen plaatsvinden in het DSO. Hier moet ook goed op worden ingespeeld vanuit de gemeentelijke IT-voorziening.

Profiel
– Je hebt hbo/wo denkniveau, een opleiding op het gebied van IT, juridisch of planologie is een pre;
– Je hebt relevante werkervaring binnen het ruimtelijk domein en ICT;
– Je hebt ervaring met het beheer en de implementatie van IT-systemen;
– Je hebt aantoonbare kennis van de omgevingswet, het digitaal stelsel omgevingswet, StUF, LVO, STOP/TPOD, STTR, STAM; Webservices: SOAP-XML , REST JSON; Digikoppeling, ESB, Key2Vergunningen, Centric Leefomgeving, RX.Base en Match toepasbare regel software;
– Je bent pro-actief, communicatief vaardig en resultaatgericht;
– Je bent zelfredzaam en weet behaalde resultaten helder en met regelmaat over te brengen aan belangrijke betrokkenen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Beschikbaar vanaf 1 maart 2023 voor 16 uur per week;
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
3. Aantoonbare kennis van berichtenstandaarden en integratiecomponenten (duidelijk weergeven in het cv middels een voorbeeld);
4. Aantoonbare kennis van het digitaal stelsel omgevingswet

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen het ruimtelijk domein in de afgelopen 5 jaar (20 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met berichtenstandaarden en integratiecomponenten in de afgelopen 5 jaar (25 punten);
7. Aantoonbare kennis van Key2Vergunningen en Centric Leefomgeving blijkend uit relevante werkervaring en/of een afgeronde cursus/opleiding (20 punten);
8. Aantoonbare eerdere betrokkenheid bij het uitvoeren van ketentests (duidelijk weergeven in het cv middels een toelichting) (15 punten);
9.Aantoonbare kennis van plan- en toepasbare regel- software (zoals bijvoorbeeld Rx.Base. STTR Builder of Match) (20 punten)

Competenties
– Proactief;
– Communicatief vaardig;
– Resultaatgericht;
– Hoge mate van zelfredzaamheid;
– Kunnen overbrengen van resultaten.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 3 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.