Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-16

Organisatie
Bij de gemeente Baarn zijn ruim 155 medewerkers in dienst. Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen en veel eigen verantwoordelijkheid. Elke dag is anders met deze collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Ook zijn er korte lijnen met het gemeentebestuur en het management. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners, maar ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.

De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: samenwerken, duidelijk en verbindend.

Opdracht
Taakgebied:  Directievoering

 • Levert input voor het meerjarenonderhoudsplan en vertaalt deze naar jaarplannen voor het beheer en realisatie van Spelen en Groen.
 • Beheert het budget van het eigen taakveld, stelt raamovereenkomsten op, verstrekt opdrachten en bewaakt de financiën.
 • Coördineert onderhoudswerkzaamheden en reconstructieprojecten, zorgt voor afstemming en een integrale benadering samen met andere projecten en disciplines.
 • Draagt zorg voor het opstellen en controleren van ontwerpen en bestekken, voert overleg met de aannemer, signaleert afwijkingen en adviseert over te nemen maatregelen.
 • Draagt zorg voor de voorbereiding en aanbesteding van werken op het taakveld, bewaakt de voortgang van verstrekte opdrachten en ziet toe op de kwaliteit.

Taakgebied:  Uitvoering

 • Laat inspecties uitvoeren, treft maatregelen bij geconstateerde problemen en evalueert de uitvoering van de inspecties,
 • Overlegt met aannemer over uitvoeringszaken en adviseert over het oplossen van (technische) uitvoeringsproblemen.
 • Verstrekt informatie over processen, de voortgang en uitvoering aan interne en externe stakeholders, en draagt zorg voor de onderlinge afstemming.
 • Onderhoudt contact met bewoners en externen, beantwoordt vragen en handelt meldingen of klachten af.

Taakgebied:  Advisering

 • Toetst en beoordeelt kapvergunningen, brengt advies uit over kapvergunningen en vertegenwoordigt indien nodig de gemeente tijdens hoorzittingen.
 • Toetst en beoordeelt (nieuwbouw)projecten en plannen, voert Boom Effect Analyses uit en brengt op basis hiervan advies uit.
 • Adviseert over bouwplannen van Ruimtelijke Ontwikkeling.
 • Fungeert als sparringpartner voor beleidsadviseurs met betrekking tot het taakveld.

Verricht overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de organisatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als beheerder openbare ruimte;
2. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van beheerplannen;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen het ruimtelijk domein van een gemeente;
4. Kandidaat is beschikbaar per 1 februari 2024 voor minimaal 18 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met de gemeentelijke P&C cyclus (20 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als beheerder openbare ruimte (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als adviseur op het gebied van ruimtelijke ordening bij een gemeentelijke organisatie (20 punten);
8. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (15 punten);
9. Een maximum uurtarief van €100,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (10 punten). 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
Politiek gevoelig;
Klantgericht, stressbestendig en onafhankelijk in meningsvorming;
Oplossings- en resultaatgerichte houding

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Maximum uurtarief van €100,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden in overleg gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 19 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • Opdrachtnemer is op grond van het integriteitsbeleid van Opdrachtnemer verplicht om uiterlijk één maand na aanvang werkzaamheden aan Opdrachtgever een voor de functie relevante Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Op het moment van overleggen mag de VOG niet ouder zijn dan twee maanden.
 • Opdrachtnemer zal na gaan of structurele aanwezigheid op het kantoor van de opdrachtgever noodzakelijk is teneinde het aantal reiskilometers, indien mogelijk, te beperken.
 • Opdrachtnemer zal correspondentie en adviesproducten zoveel mogelijk digitaal aanleveren. Indien de adviesproducten in hardcopy moeten worden aangeleverd worden deze stukken zoveel mogelijk dubbelzijdig en op duurzaam papier (voorzien van een van de volgende keurmerken; Milieukeur, Europees Ecolabel, Nordic Swan, Blaue Engel of gelijkwaardig) geprint.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 15 januari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 16 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 17 januari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

18 tot 24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.