Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-26

Organisatie
Vakkundig, betrouwbaar, oplossingsgericht en inclusief zijn wij, onze organisatie en onze mensen. Voor onze inwoners en ondernemers betekent dit dat wij onze afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken en zo een goede dienstverlening leveren. Werken voor de gemeente Voorschoten betekent werken aan ontwikkeling, werken aan een betere maatschappij maar ook werken aan je eigen ontwikkeling. Zo biedt de gemeente haar mensen de ruimte om nieuwe talenten te ontdekken, vaardigheden te benutten, prikkelen wij je creativiteit en dagen we je uit te groeien als mens. Onze prettige informele werksfeer nodigt hiertoe uit en zorgt ervoor dat je je gauw thuis voelt.  

Team
Alles wat je ziet, overal waar je kijkt behoort tot de Fysieke Leefomgeving. Het team Verkeer, Bouwen en Wonen (VBW) zorgt er voor dat je kan leven en ondernemen in een ambitieuze, veilige en schone leefomgeving. Met ongeveer 25 collega’s werken wij in samenwerking met onze omgeving, opgavegericht onder andere aan grote thema’s als wonen, ondernemen, mobiliteit en toerisme. Een heel uitdagend en divers pakket waarbij wij veel stakeholders kennen die wij mee nemen in ons werk.

Cluster economie
Het cluster economie bouwt aan een sterke, duurzame, lokale economie voor nu en in de toekomst. Voor een toekomstbestendig economisch lokaal en regionaal beleid begrijpen wij dat samenwerken het sleutelwoord is. Een goede participatie strategie zowel binnen de organisatie, waar wij een ambassadeur van integraal werken en adviseren zijn, als buiten de organisatie waar wij onze stakeholders, als onze ondernemerscollectieven, uitnodigen om samen aan de slag te gaan met economische vraagstukken. Wij zijn de verbinders die opgaven koppelen aan passend beleid, uitvoering koppelen aan feedback en bijsturing voor de beste uitkomst. In de Economische Visie 2021-2025 en het coalitieakkoord 2022-2026 is helder weergegeven waar onze focus ligt en hoe we de economie van Voorschoten vitaal houden. Door projectmatig samen te werken met andere gemeenten, ondernemers en onderwijs in de regio denken, praten en ontwikkelen wij op strategisch niveau mee. We leiden ook projecten ter versterking van onze bedrijventerreinen, retail, onderwijs en arbeidsmarkt in en om ons dorp en schakelen met plezier tussen rollen en taken binnen ons dynamische thema’s.

Jij
Woorden als: enthousiast, positief, sociaal, gedreven, ondernemend en teamplayer, passen bij jou. Je weet hoe je een organisatie en anderen in beweging brengt en weet moeiteloos commerciële, maatschappelijke en politieke belangen daarbij in het oog te houden. Je bent een geduldige en oplettende gesprekspartner die vertrouwen wint door duidelijk te communiceren .  

Jouw kennis en ervaring bij het versterken van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het versterken van bedrijventerreinen en toerisme zijn van harte welkom, maar goed kunnen samenwerken is een must. Want alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Onze beleidsadviseur economie
Je zet je in voor:

– Advisering over economische aangelegenheden (zowel lokaal, regionaal als provinciaal) en deelname aan gemeentelijke en regionale project- en werkgroepen;
– Uitvoeren van maatregelen ter versterking vitaliteit van het ondernemersklimaat;
– Versterken, verduurzamen en toekomstbestendig houden van bedrijventerreinen;
– Bedrijfscontactfunctionaris gemeente Voorschoten;

Vereisten / knock-outcriteria  
1. Aangeboden kandidaat is uiterlijk beschikbaar per 15 maart 2023;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau op het gebied van algemene , commerciële of bedrijfseconomie (30 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als beleidsadviseur economie of als projectleider in de ruimtelijke advisering (30 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een gemeentelijke instelling (kennis politiek krachtenveld). (20 punten);
6. Kennis van het vakgebied economische zaken en de aanpalende beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening ten behoeve van een integrale blik op het taakgebied (bijvoorbeeld als projectleider ruimtelijke ontwikkeling (maak dit concreet met 1 voorbeeld). (20 punten).

Competenties 

– Communicatietechniek: je weet hoe je jouw communicatie aan moet passen aan de situatie en het publiek om advies over te brengen;
– Integraal adviseren: je bent empathisch en kan de belangen van verschillende partijen inschatten, verwerken en combineren in een integraal beleidsadvies;
– Commercieel denken: je kan je verplaatsen in het belang van ondernemers en hun belangen meewegen in je handelen en afwegingen;
– Netwerken en lobbyen: je vindt het leuk om te netwerken, weet hiermee verbindingen te creëren met stakeholders en blijft zo goed op de hoogte van wat er speelt;
– Eigenaarschap: je voelt je verantwoordelijk voor je werk en je neemt deze verantwoordelijkheid, je bent hierover aanspreekbaar en benaderbaar voor je team en anderen.
– Werken in teamverband: je voelt je verbonden met je werk, je vindt het fijn om in teamverband te werken, je organiseert je inzet in afstemming voor een goede samenwerking en resultaten van het cluster economie en de organisatie.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.  

Beoordeling  
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen 
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”. 

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling. 

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten. 
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties. 

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek 
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Als geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren. 

Functieschaal 
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever over de inlenersbeloning.

Fee Flextender 
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals 
1 .

CV-eisen 
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. 

Werkdagen 
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning 
De gesprekken bij de gemeente Voorschoten zijn gepland op donderdag 2 maart 2023 van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 1 maart 2023. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag. 

Overige informatie 
De gemeente Voorschoten zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. 

Meer informatie 
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 22 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 23 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen over, van, voor de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777. 

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 27 februari  2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.