Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-12

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatie gestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Afdeling
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 90 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Het team Maatschappelijke ontwikkeling bestaat uit ong. 35 medewerkers. Wij zijn het (beleids-) ontwikkelteam voor maatschappelijke vraagstukken gericht op de participatie en zelfredzaamheid van inwoners. Centraal staat de advisering over effectieve en efficiënte ondersteuning aan inwoners. Daar waar het nodig is. Voor wie het nodig is. En zolang het nodig is.

Opdracht
We zoeken tijdelijk een beleidsontwikkelaar voor het thema inburgering. Je neemt gedurende enkele maanden de werkzaamheden van onze vaste beleidsontwikkelaar waar. Deze beleidsontwikkelaar is wel nog aanwezig voor de overdracht en gedurende de opdracht voor vragen.

De opdracht draait vooral om de doorontwikkeling en uitvoering van de Wet inburgering die in 2022 van start is gegaan. Hiervoor werk je samen met het bestuur, de uitvoering en de regio

In 2023 ligt de nadruk op uitvoeren & bijsturen en nog deels op implementatie & ontwikkelen. Daarbij ligt specifiek de nadruk op het implementeren van het monitoringsplan en het organiseren en borgen van dualiteit in relatie tot werk, eventueel in combinatie met een Startklas. Daarnaast ben je aanspreekpunt voor vragen uit de uitvoering. Deze pak je samen op met de regisseur van de uitvoeringsafdeling. Denk bijvoorbeeld aan vragen rondom onderwijs en kinderopvang, reiskosten of  technische vragen over de wetgeving.

Inburgering moet voor zowel Leidschendam-Voorburg als Wassenaar en voorschoten uitgevoerd worden. Ook zijn er verschillende overleggen in de regio waar je aan deelneemt.

Tot slot blijkt dat de doelgroep inburgeraars groter wordt en steeds meer in het vizier komt bij andere terreinen (bijvoorbeeld werk, WMO, Programma Sterk voor Noord). Daarmee is de integrale aanpak en het borgen van de verbanden ook een aandachtspunt.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van beleidsontwikkeling binnen het vakgebied inburgering;
2. Aantoonbare werkervaringin de afgelopen 5 jaarbinnen een gemeentelijke organisatie;
3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van beleidsontwikkeling binnen het vakgebied inburgering (duidelijk weergegeven in het cv) (45 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen een gemeentelijke organisatie (35 punten);
7. Aantoonbare kennis van de wet inburgering, opgedaan door een cursus/opleiding of werkervaring (20 punten).

Competenties
Ondernemingszin
Je pakt in het werk nieuwe zaken op en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkeld.

Creativiteit
Je bent in staat om met verschillende mogelijkheden te komen voor het oplossen van problemen en weet geheel nieuwe werkwijze te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.

Omgevingsbewustzijn
Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.

Regisseren
Je bent in staat belangen opinies en inbreng van diverse partijen samen te brengen en geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knock-out criteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 - 24 uur, 8 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.